NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: ENGINYERIA EN AUTOMÀTICA I ELECTRÒNICA INDUSTRIAL

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La proposta de Normativa va ser aprovada en la Comissió Acadèmica dels ensenyaments d’electricitat, electrònica i automàtica de 20 de Maig de 2003 i ratificada en la Junta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de 30 de Maig de 2003.

La present Normativa va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent en la reunió de 22 de maig de 2003.

Aquesta Normativa va ser actualitzada i parovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica del dis 14 de febrer de 2008 i va ser ratificada en la sessió del Consell de Govern del 21 de febrer de 2008

ACCÉS

N. places: El número de places ofertades és de 60.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

- Per Ordre Ministerial de 10 de desembre de 1993 (BOE 27-12-1993), modificada per l’Ordre Ministerial de 23 de juliol de 1996 (BOE 31-07-1996), en compliment del Reial Decret 1400/1992, de 20 de Novembre (RCL 1992, 2726), s'estableixen les titulacions i estudis previs del primer cicle, així com els complements de formació amb els que es pot accedir als ensenyaments de segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial d’Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial.

- Podran accedir directament als estudis d’Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (només de segon cicle) qui hagi superat el primer cicle d’Enginyer Industrial o estigui en possessió del títol d’Enginyer Tècnic Industrial: especialitat Electrònica Industrial.

- Podran accedir també als estudis d’Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial (només de segon cicle) qui, hagi superat algun dels primers cicles següents:

..o estigui en possessió d'algun dels títols següents:

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria a través de la secretaria del Centre.

Termini de presentació de sol·licituds

S’estableixen dos terminis ordinaris per a presentar instàncies per part de les persones interessades que són de l'1 al 24 de juny (60 places) i de l'1 al 20 de setembre (les que no s’hagin emplenat en el període anterior). En el cas que no es cobreixin la totalitat de places en aquests 2 terminis, el director del centre podrà obrir un tercer termini extraordinari del 15 al 31 de gener següent.

Documents a adjuntar

La documentació que han d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

  1. Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.
  2. Certificat acadèmic personal (original i fotocòpia) o fotocòpia confrontada, on constin les convocatòries dels estudis cursats, així com els crèdits de cada assignatura. En cas que la via d’accés sigui des d’un primer cicle d’una titulació de primer i segon cicle, en el certificat acadèmic s’ha d’esmentar específicament que té el primer cicle superat en la seva totalitat.
  3. En cas que la via d’accés sigui des d’una titulació de primer cicle, original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del títol (o resguard del títol) d’Enginyer Tècnic que dóna accés al segon cicle.
  4. Currículum Vitae.

Lloc de presentació

La instància i la documentació l'hauran de presentar a la secretaria de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Es tindrà en compte bàsicament l'expedient acadèmic de l'estudiant, segons el procediment de valoració següent:

La mitjana de l'expedient s'obtindrà d'acord amb la taula d'equivalències següent:

La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següent: Suspens=0, Aprovat=1, Notable=2, Excel·lent=3, Matrícula d'Honor=4 (considerant Aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; Notable, entre 7 i 8,9; Excel·lent, entre 9 i 9,9; Matrícula d'Honor, 10).

En el cas de plans d'estudis no renovats es farà la mitjana aritmètica.

En el cas de plans d'estudis que han adoptat el sistema de crèdits es farà una ponderació de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura, seguint el criteri següent:

La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de l'ensenyament o els realment cursats, en el cas d'haver-los superat per ajustar-se a la distribució del pla d'estudis, restant el nombre de crèdits reconeguts.

A aquests efectes:

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds és la Comissió d’Accés a Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial, presidida pel director/a o persona en qui delegui, i en la qual actuarà com a secretari/a tècnica el cap de la secretaria. Completaran la comissió un alumne de la titulació i un professor que hi imparteixi docència, que formin part de la Junta de Centre.

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

La llista d'admesos i no admesos es farà pública dins els cinc dies hàbils posteriors a la finalització del període de preinscripció en el tauler d'avisos de l’Escola. La publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats sobre la sol·licitud d'admissió. A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs davant del Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

Als alumnes que hagin de superar complements de formació per a obtenir el títol, se'ls enviarà la notificació corresponent en la qual s'especificaran, si s'escau, les assignatures que hauran de superar i el procediment per demanar la seva convalidació, si ja les han superat durant els estudis d’accés.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L’Ordre Ministerial de 10 de desembre de 1993 (BOE 27-12-1993), modificada per l’Ordre Ministerial de 23 de juliol de 1996 (BOE 31-07-1996), en compliment del Reial Decret 1400/1992, de 20 de Novembre (RCL 1992, 2726), estableix com a complements de formació per a la obtenció del títol d’Enginyer en Automàtica i Electrònica Industrial, un total de 21 a 27 crèdits de les següents matèries troncals:

En el cas de l’ETSE s’han concretat les següents assignatures per a cada via d’accés:

Enginyer en Informàtica (1er cicle)/ Enginyer Tècnic en Informàtica de Sistemes (27 crèdits)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
17091014 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
6
Troncal
300013 CF: Instrumentació bàsica
4,5
Complements de Formació
17101019 Regulació Automàtica
6
Troncal
17091015 Sistemes Mecànics
6
Troncal
300014 CF: Tecnologia Electrònica Analògica
4,5
Complements de Formació

Enginyer en Telecomunicació (27 crèdits)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
17091014 Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
6
Troncal
300013 CF: Instrumentació bàsica
4,5
Complements de Formació
17101019 Regulació Automàtica
6
Troncal
17091015 Sistemes Mecànics
6
Troncal
17101211 Sistemes Automàtics
4,5
Optativa

Enginyer Tècnic de Telecomunicació especialitat Sistemes Electrònics (22.5 crèdits)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
17091006 Administració d’Empreses i Organització de la Producció
6
Troncal
17091014 Expressió Gràfica i Disseny Assistir per Ordinador
6
Troncal
17101211 Sistemes Automàtics
4,5
Optativa
17091015 Sistemes Mecànics
6
Troncal

Enginyer Tècnic Industrial en les especialitats d'Electricitat (21 crèdits)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
300005 CF: Instrumentació
6
Complements de Formació
17101211 Sistemes Automàtics
4,5
Optativa
17091015 Sistemes Mecànics
6
Troncal
300014 CF: Tecnologia Electrònica Analògica
4,5
Complements de Formació

Enginyer Tècnic Industrial en les especialitats de Mecànica (25.5 crèdits)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
300005 CF: Instrumentació
6
Complements de Formació
17101019 Regulació Automàtica
6
Troncal
17101211 Sistemes Automàtics
4,5
Optativa
300014 CF: Tecnologia Electrònica Analògica
4,5
Complements de Formació
300015 CF: Tecnologia Electrònica Digital
4,5
Complements de Formació

Enginyer Tècnic Industrial en les especialitats de Química Industrial/Tèxtil (27 crèdits)
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
300005 CF: Instrumentació
6
Complements de Formació
17101019 Regulació
6
Troncal
17091015 Sistemes Mecànics
6
Troncal
300014 CF: Tecnologia Electrònica Analògica
4,5
Complements de Formació
300015 CF: Tecnologia Electrònica Digital
4,5
Complements de Formació

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial de Llicenciat exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 300 crèdits.

Cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'han d'establir continguts formatius. En aquests casos, l'alumne haurà de cursar i superar els crèdits restants fins arribar als 300 crèdits.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aques correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)


En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.


Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.