NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: ANTROPOLOGIA SOCIAL I CULTURAL

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, delegada de Junta de Govern, el 23 de maig de 2001.

La Normativa va ser actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent, delegada del Consell de Govern, el dia 15 de desembre de 2003.

ACCÉS

N. places: El nombre de places ofertes és de 50.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

L'Ordre ECI/442/2005, de 15 de febrer, per la qual es modifica la de 22 de desembre de 1992, per la que s'estableixen les titulacions i estudios de primer cicle, així com els complements de formació per a l'accés als estudis de segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial de llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, determina:

- Podrà accedir als estudis d'Antropologia Social i Cultural (només de segon cicle) qui hagi obtingut qualsevol títol universitari de caràcter oficial o hagi superat un primer cicle d'estudis universitaris oficials.

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres a través de la secretaria del centre amb la col·laboració del Departament d'Antropologia, Filosofia i Treball Social.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar instàncies per part de les persones interessades és de l'1 al 30 de juny. En el cas que no es cobreixin la totalitat de places, s'obrirà un nou termini de l'1 al 8 de setembre.
Hi ha també la possibilitat d'admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudiants del 15 al 31 de gener següent.

Documents a adjuntar

La documentació que han d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

 1. Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.
 2. Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats que permetin l'accés al segon cicle, on constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura, i en el cas d'estudis de 1er i 2on cicle que consti la superació del 1er cicle.
 3. Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
 4. Original i fotocòpia del certificat d'idiomes cursat en un centre oficial.

Lloc de presentació

La instància i la documentació l'hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres.

CRITERIS DE SELECCIÓ

Si la demanda de places excedeix la capacitat abans esmentada, el Centre ordenarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i proves que es descriuen a continuació:

 1. Expedient acadèmic (5 punts).
  1. Via d'accés: llicenciatura (1 punt).
  2. Nota mitjana de l'expedient acadèmic (4 punts). La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següent: Suspens=0, Aprovat=1, Notable=2, Excel·lent=3, Matrícula d'Honor=4 (considerant Aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; Notable, entre 7 i 8,9; Excel·lent, entre 9 i 9,9; Matrícula d'Honor, 10).
 2. Coneixements d'idiomes (1 punt).
  S'ha d'acreditar un mínim de tres anys en institucions de reconegut prestigi (Servei Lingüístic, Escola Oficial d'Idiomes, Institut Francès, Institut d'Estudis Nord-americà, Institut Britànic...) , o haver superat els exàmens o els nivells de certificació corresponents.
 3. Coneixements previs d'Antropologia Social (2 punts).
  Es reconeix un màxim de 2 punts als alumnes que hagin cursat prèviament alguna assignatura d'Antropologia Social de forma reglada (en llicenciatures o diplomatures, en estudis de tercer cicle o en cursos organitzats per institucions científiques d'antropologia social), segons la següent taula:
 1. Entrevista personal obligatòria (2 punts).
  Tots els candidats hauran de passar per una entrevista amb algun dels tutors de l'àrea que versarà sobre les motivacions i interès del candidat/a per realitzar la llicenciatura en Antropologia Social i Cultural, el seu grau de coneixement i domini de les ciències socials i humanes, i la seva disponibilitat.

Les sol·licituds es classificaran i ordenaran per ordre decreixent de puntuació fins a completar la respectiva quota, segons els criteris abans establerts. Si es produeix igualtat en la puntuació obtinguda aplicant aquests criteris, caldrà atendre la mitjana obtinguda directament de l'expedient acadèmic, més els resultats de la puntuació en l'entrevista personal.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió formada per:

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, el mes de juliol es farà públic al tauler d'avisos del centre el llistat d'admesos i no admesos a l'ensenyament de segon cicle. Les persones admeses rebran també per escrit la notificació i se'ls comunicarà, si s'escau, els Complements de Formació, els Continguts Formatius i/o els Mecanismes de Substitució.

Segons estableix l'art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats.

A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs davant del Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

Cas de quedar places sense cobrir, s'obrirà un segon període de preinscripció al setembre, amb el mateix procediment esmentat anteriorment.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L'ordre ministerial que determina les titulacions i estudis previs del primer cicle no preveu l'establiment de complements de formació.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial de Llicenciat exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 300 crèdits.

Cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'han d'establir continguts formatius, segons l'ordre consecutiu següent:

- Assignatures optatives de l'ensenyament d'Antropologia Social i Cultural, que encara no hagi cursat.
- Assignatures d'altres ensenyaments de la Facultat de Lletres.

Aquestes assignatures són preferentment:

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinents que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explicítament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.

Tenint en compte les assignatures de les diplomatures de Magisteri (totes les especialitats), Infermeria, Treball Social i Educació Social i els primers cicles de Geografia que són coincidents amb les del 2on cicle d'Antropologia Social i Cultural:

Magisteri (totes les especialitats)
Infermeria, Treball Social i Educació Social


Antropologia Social i Cultural
Assignatura
Codi Assignatures
Estadística aplicada a les ciències socials
12102006 Estadística Aplicada a les Ciències Socials
Antropologia Social i Cultural
12102201 Antropologia
Antropologia Urbana
12102002 Antropologia Urbana

Primer cicle de Geografia

Antropologia Social i Cultural
Assignatura
Codi Assignatures
Geografia Humana
12102010 Geografia Humana i Demografia

 

es donaran per superades a Antropologia Social i Cultural i seran substituïdes per altres amb el criteri següent:

- Assignatures optatives de l'ensenyament d'Antropologia Social i Cultural, que encara no hagin cursat.