NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: Publicitat i Relacions Públiques

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La proposta de Normativa va ser aprovada per Junta de Facultat el 21 d'abril de 2003.

La Normativa va ser aprovada per Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica en la reunió del 29 d'abril de 2004.

La Normativa, amb lleugeres modificacions, va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, en data 6 de juliol de 2006.
La Normativa va ser actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, delegada del Consell de Govern, el 17 de juny de 2010.

ACCÉS

Nº places:

El número de places vindrà determinat per la diferència entre el nombre d’alumnes que la memòria de posada en funcionament de la titulació de Publicitat i Relacions Públiques preveu que iniciïn el segon cicle i el nombre d’alumnes provinents de primer cicle del mateix ensenyament que es preveu que s’hi matriculi.

Per tal d’evitar una sobrecàrrega d’alumnat en les assignatures del primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques que figuren com a complements de formació,el deganat de la Facultat de Lletres podrà fixar anualment un nombre màxim de places per a estudiants que hagin de cursar aquests complements, en funció de la previsió de disponibilitat d'equipaments, espais i professorat.


Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

S’hi pot accedir amb qualsevol títol de primer cicle o havent superat el primer cicle de qualsevol titulació. Els/les estudiants admesos/es (excepte els/les que hagin superat el primer cicle de Periodisme, de Comunicació Audiovisual o de Publicitat i Relacions Públiques) hauran de cursar 34,5 crèdits de complements de formació entre les assignatures del primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques de la URV que s’especifiquen més endavant.


PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés


L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres a través de la secretaria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds


El termini per a presentar instàncies per part de les persones interessades és 28 de juny al 12 de juliol. En cas que en aquest període s'hagin presentat menys sol·licituds que places ofertes, se'n podrà obrir un altre d'extraordinari de l'1 al 8 de setembre.

Documents a adjuntar

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Original i fotocòpia del DNI o fotocòpia confrontada del DNI.

b) Certificació acadèmica personal dels estudis realitzats que permetin l'accés al segon cicle, on constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura i en el cas d'estudis de 1er i 2on cicle que consti que s'ha superat el 1r cicle.

c) Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, si s’escau, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.

d) Còpia compulsada de les altres titulacions acadèmiques al·legades com a mèrits.

La documentació requerida als apartats b), c) i d) no serà necessari aportar-la si es tracta d'ensenyaments i titulacions els expedients dels quals constin a la secretaria de la Facultat de Lletres.

Lloc de presentació

La instància i la documentació l'hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres.

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció de les persones preinscrites
es realitzarà tenint en compte els criteris següents:

a) La nota mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle (sencera en el cas de diplomatures i enginyeries tècniques; només primer cicle en el cas de titulacions superiors). La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següent: Suspens=0, Aprovat=1, Notable=2, Excel·lent=3, Matrícula d'Honor=4 (considerant Aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; Notable, entre 7 i 8,9; Excel·lent, entre 9 i 9,9; Matrícula d'Honor, 10).

b) A la nota mitjana resultant se li afegiran, si s'escau, els següents punts per altres titulacions diferents a les al·legades per accedir al segon cicle, fins a un màxim de 1,5 punts, en base a la puntuació següent:

c) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a) i b) s’afegirà 0,75 punts en el cas que les persones candidates hagin cursat sencer un primer cicle de Comunicació Audiovisual, de Publicitat i Relacions Públiques o de Periodisme.

d) A la puntuació obtinguda en la suma dels apartats a), b) i c) s'afegirà, si és el cas, la puntuació que s'assigni per experiència professional acreditada en l’àmbit de la Comunicació:

Seran acceptades les sol·licituds d'admissió fins al número total de places ofertes, d’acord amb el que estableix l’article 1. Les sol·licituds s'ordenaran de major a menor segons la puntuació total obtinguda. En el cas d'empat en la puntuació total, les sol·licituds en aquesta situació s'ordenaran alfabèticament pel primer cognom, i es començaran a admetre per l'ordre de la lletra inicial que hagi establert la Generalitat de Catalunya per als concursos de mèrits i selecció de personal.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que avaluarà les sol·licituds presentades serà una comissió formada per:

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Deu dies naturals després del tancament del període d'admissió de sol·licituds es farà públic al tauler d'avisos de la secretaria del centre el llistat de persones admeses i no admeses al segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques, amb inclusió de la puntuació global obtinguda per cada sol·licitant en el procés de selecció. El llistat també indicarà la documentació que hauran de presentar les persones admeses per matricular-se.

Segons estableix l'art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada a les persones interessades.

A partir de la data de publicació del llistat de persones admeses i no admeses, els/les interessats/des podran presentar recurs davant del Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

Un cop feta la matrícula, en cas de quedar places sense cobrir es podrà obrir un període extraordinari de preinscripció.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF

L'ordre de 5 de juny (BOE de 12 de juny de 1992) estableix els complements de formació que hauran de cursar les persones que accedeixin al segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques (excepte les que provinguin d’un primer cicle de Periodisme, de Comunicació Audiovisual o de Publicitat i Relacions Públiques, que n’estaran exemptes).

Com a conseqüència, els alumnes hauran de superar les següents assignatures del primer cicle de Publicitat i Relacions Públiques:

Codi
Assignatura
Crèdits
12111012 Publicitat i Relacions Públiques
12
12111014 Història de la Comunicació
6
12111013 Teories de la Informació I
4,5
12111008 - 12111010 Estàndard Escrit de la Llengua catalana o espanyola
6
12111009 - 12111011 Estàndard Oral de la Llengua catalana o espanyola
6

Les persones admeses hauran de seleccionar obligatòriament aquestes assignatures quan formalitzin per primer cop la seva matrícula, la qual podran completar amb assignatures del segon cicle de Publicitat i Relacions Públiques.

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial de Llicenciat exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 300 crèdits (120 del segon cicle de llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques, i almenys 180 d'un primer cicle o diplomatura)

Cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'han d'establir continguts formatius. En aquests casos, l'alumne haurà de cursar i superar els crèdits restants fins arribar als 300 crèdits, segons l'ordre consecutiu següent:

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar a les persones interessades, es faran constar explicítament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.