NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: PEDAGOGIA


ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa per accedir als estudis de Pedagogia des de Mestres va ser aprovada per la Junta de Facultat del dia 22 de setembre de 1994. Posteriorment, ho va aprovar la Comissió Gestora el dia 10 d’octubre de 1994. La Normativa va ser modificada per la Junta de Facultat el 4 d’octubre de 1995 i posteriorment va ser ratificada per la Junta de Govern del 7 de juliol de 1995.

La Normativa per accedir als estudis de Pedagogia des d’Educació Social va ser aprovada per la Comissió d’Ordenació Acadèmica del dia 15 de gener de 2001 i va ser ratificada en la sessió de la Junta de Govern del 26 de febrer de 2001.

Aquesta Normativa va ser actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica del dia 25 d'octubre de 2007 i va ser ratificada en la sessió del Consell de Govern del 30 d'octubre de 2007.


ACCÉS

Nº places:

El nombre de places ofertades és de 10 per a l’ensenyament de Mestres i 10 per a l’ensenyament d’Educació Social.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:


D'acord amb l'establert a l’Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE 27/12/1993), per la qual es determinen les titulacions i els estudis de primer cicle i els complements de formació per a l’accés als estudis que condueixen a l’obtenció del títol de Llicenciat/da en Pedagogia, podran accedir al segon cicle de Pedagogia:

a) Els alumnes que cursin el primer cicle de Pedagogia

b) Els alumnes que tinguin el títol de Mestre/a, en qualsevol de les seves especialitats o el de Diplomat/da en Educació Social.


PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés


L'òrgan encarregat de la gestió del procés se
rà la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia a través de la secretaria del Centre.

Termini de presentació de sol·licituds


El termini per a presentar les sol·licituds per part de les persones interessades és de l'1 al 15 de setembre
En el cas que no es cobreixin la totalitat de les places, s'obrirà un nou termini de l'1 al 31 d'octubre

Documents a adjuntar

La documentació que cal adjuntar a la sol·licitud és la següent:

a) Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.

b) En el cas d’alumnes externs a la URV, certificació acadèmica personal, original i fotocòpia o fotocòpia confrontada, dels estudis realitzats que permetin l'accés al segon cicle, on constin les convocatòries i les qualificacions obtingudes en cada assignatura.

c) Còpia confrontada de la titulació que dóna accés.

Lloc de presentació

La sol·licitud i la documentació caldrà que es presenti a la secretaria de la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció de les persones preinscrites es realitzarà tenint en compte els criteris següents:

a. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada d'acord amb la taula d'equivalències següent:

- suspens=0

- aprovat=1 (qualificació entre 5 i 6'9)

- notable=2 (qualificació entre 7 i 8'9)

- excel·lent=3 (qualificació entre 9 i 9'9)

- matrícula d'honor=4 (qualificació 10)

- les assignatures convalidades tenen l'equivalència d'1.


ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà la Comissió Acadèmica de la Facultat.


PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ


Un cop realitzada la selecció, es farà públic al tauler d'avisos de la secretaria del Centre el llistat d'admesos i no admesos a l'ensenyament de segon cicle, amb inclusió de la nota final obtinguda per cada sol·licitant.

En el mateix llistat s'indicarà la documentació que caldrà presentar a l'hora de formalitzar la matrícula.

D'acord amb el que estableix l'article 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Dret Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada a les persones interessades.

Atenent al número de crèdits del segon cicle de l'ensenyament de Pedagogia i el número de crèdits del 1r cicle dels ensenyaments de procedència, en els casos que sigui necessari que l'estudiant realitzi continguts formatius, se li comunicarà individualment quin és el nombre de crèdits que ha de cursar per arribar als 300 crèdits mínims exigits per la normativa, i com superar-los, mitjançant la corresponent notificació. En la mateixa resolució se li notificarà, si s'escau, els mecanismes de substitució d'assignatures coincidents entre cicles.

A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, les persones interessades podran presentar recurs davant el rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

En cas de quedar places sense cobrir, s'obrirà un segon període de preinscripció, amb el mateix procediment esmentat en aquest apartat.


MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF RMACIÓ-CF

Depenent de la titulació per la qual s’ha accedit, l’alumnat haurà de superar les assignatures següents:

Mestre
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
11151001
Antropologia de l’educació *
4,5
Troncal
11151002
Bases metod. de la investigació educativa I
4,5
Troncal
11151006
Organització i gestió de centres educ. I **
4,5
Troncal
11151008
Processos Psicològics Bàsics
6
Troncal

*Els alumnes que tinguin el títol de Mestre per la URV, si han superat l’assignatura optativa Processos d’aculturació en educació, no caldrà que la cursin.

** Els alumnes que tinguin el títol de Mestre per la URV no caldrà que la cursin.

Diplomats/des en Educació Social
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
11151001
Antropologia de l’educació *
4,5
Troncal
11151002
Bases metod. de la investigació educativa I
4,5
Troncal
11151006
Organització i gestió de centres educ. I **
4,5
Troncal
11151008
Processos Psicològics Bàsics
6
Troncal

* Els alumnes que tinguin el títol d’Educació Social per la URV no caldrà que la cursin.

**Els alumnes que tinguin el títol d’Educació Social per la URV, si han superat l’assignatura optativa Organització i gestió de centres educatius I o bé l’assignatura optativa Organització i gestió de centres educatius II, no caldrà que la cursin.


CONTINGUTS FORMATIUS-CGF

No n'hi ha.


MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinents que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a donar per superades les assignatures coincidents, sense necessitat de substituir-les. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explicítament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.

 

ASSIGNATURES COINCIDENTS:

EDUCACIÓ SOCIAL 1999
PEDAGOGIA 2002
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11081105 Educació i Treball
4,5
11152234 Educació i Treball
4,5
11081107

Pedagogia Social

6
11152019 Pedagogia Social
6
11081102 Introducció al desenvolupament professional
4,5
11152240 Desenvolupament i Promoció professional del docent
4,5


MESTRE: EDUCACIÓ ESPECIAL 1997
PEDAGOGIA 2002
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11091209 Desenvolupament Moral
4,5
11152227 Educació i Moral
4,5MESTRE: EDUCACIÓ FÍSICA 1997
PEDAGOGIA 2002
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11101209 Desenvolupament Moral
4,5
11152227 Educació i Moral
4,5

 

MESTRE: EDUCACIÓ INFANTIL 1997
PEDAGOGIA 2002
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11111209 Desenvolupament Moral
4,5
11152227 Educació i Moral
4,5

 

MESTRE: EDUCACIÓ MUSICAL 1997
PEDAGOGIA 2002
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11121209 Desenvolupament Moral
4,5
11152227 Educació i Moral
4,5

 

MESTRE: EDUCACIÓ PRIMÀRIA 1997
PEDAGOGIA 2002
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11131209 Desenvolupament Moral
4,5
11152227 Educació i Moral
4,5

 

MESTRE: LLENGUA ESTRANGERA 1997
PEDAGOGIA 2002
Codi
Assignatures
Crèdits
Codi
Assignatures
Crèdits
11141209 Desenvolupament Moral
4,5
11152227 Educació i Moral
4,5

En el cas de les assignatures optatives si l’alumne té escreix es convalidaran. En cas contrari no les podrà cursar.