NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: FILOLOGIA CATALANA


ÒRGANS D'APROVACIÓ

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica, delegada de Junta de Govern, el 23 de maig de 2001.
La Normativa va ser actualitzada i aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent, delegada del Consell de Govern, el dia 15 de desembre de 2003.
La Normativa va ser ratificada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica el dia 4 de juliol de 2005.


ACCÉS


Nº places:

El nombre de places ofertades es de 20.


Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:


Per Ordre d'11 de setembre de 1991 (BOE 26/09/1991) es determinen les titulacions i els estudis de primer cicle i els complements de formació per a l'accés a l'ensenyament de Llicenciat en Filologia Catalana.

Podran accedir al segon cicle de la llicenciatura de Filologia Catalana, a més a més de qui cursi el primer cicle d'aquest ensenyament, qui hagi finalitzat el primer cicle de qualsevol llicenciatura en Filologia.


PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés


L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Lletres a través de la secretaria del centre.


Termini de presentació de sol·licituds


El termini per a presentar instàncies per part de les persones interessades és de l'1 al 15 de setembre.
Hi ha també la possibilitat d'admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudiants del 15 al 31 de gener següent.

Documents a adjuntar

La documentació que ha d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:

Lloc de presentació

La instància i la documentació l'hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de Lletres.

· Adreça: Av. Catalunya, 35. 43002 Tarragona
· Telèfon: 977 55 95 13
· Correu electrònic: capsfll@urv.cat
· Horari d'atenció: De dilluns a divendres de 10h a 13h i dilluns i dimecres de 16h a 17h.


CRITERIS DE SELECCIÓ

Si la demanda de places excedeix la capacitat abans esmentada, el Centre ordenarà les sol·licituds d'acord amb els criteris i proves que es descriuen a continuació:

Expedient acadèmic (5 punts).

Via d'accés: llicenciatura (1 punt)
Nota mitjana de l'expedient acadèmic (4 punts). La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següents: Suspens=0, Aprovat=1, Notable=2, Excel·lent, Matrícula d'Honor=4 (considerant Aprovat la qualificació entre 5 i 6,9; Notable, entre 7 i 8,9; Excel·lent, entre 9 i 9,9; Matrícula d'Honor, 10).

Les sol·licituds es classificaran i ordenaran per ordre decreixent de puntuació fins a completar la respectiva quota, segons els criterias abans establerts. Si es produeix igualtat en la puntuació obtinguda aplicant aquests criteris, caldrà atendre la mitjana obtinguda directament de l'expedient acadèmic, més el resultat de la puntuació en l'entrevista personal.


ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds presentades serà una comissió formada per:

· El/la degà/ana de la Facultat de Lletres, o persona en qui delegui, que presidirà la comissió.
· El/la responsable de l'ensenyament de Filologia Catalana.
· El/la cap de secretaria de la Facultat, que actuarà com a secretari/ària tècnic/a.


PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ


Un cop realitzada la selecció, el mes de setembre es farà públic al tauler d'avisos del centre el llistat d'admesos i no admesos a l'ensenyament de segon cicle. Les persones admeses rebran també per escrit la notificació i se'ls comunicarà, si s'escau, els Complements de Formació, els Continguts Formatius i/o els Mecanismes de Substitució.

Segons estableix l'art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats.

A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs davant del Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

Cas de quedar places sense cobrir, s'obrirà un segon període de preinscripció al setembre, amb el mateix procediment esmentat anteriorment.


MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L'Ordre d'11 de setembre de 1991 (BOE 26/09/1991) preveu l'establiment dels complements de formació següents; en el cas de no haver-los superat anteriorment.

Codi
Assignatura
Crèdits
12121122
Fonètica i Fonologia Catalana
12
12121009
Morfologia Catalana
6
12121006
Literatura Catalana Contemporània I
6
12121007
Literatura Catalana Contemporània II
6


CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial de Llicenciat exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 300 crèdits.

Cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'han d'establir continguts formatius, segons l'ordre consecutiu següent:

- Assignatures optatives de l'ensenyament
- Assignatures d'altres ensenyaments de la Facultat de Lletres.


MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinents que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explicítament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 300 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.