NORMATIVA D'ACCÉS AL SEGON CICLE D'ENGINYERIA QUÍMICA

Ensenyament: Enginyeria Química


ÒRGANS D'APROVACIÓ


- La normativa fou aprovada per la Junta de Centre de l'ETSEQ el 27 de juny de 2001; es va ratificar per la Comissió d'Ordenació Acadèmica de 19 de juliol de 2001.
- Amb algunes modificacions proposades pel centre, la Normativa va ser aprovada de nou per Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent en la reunió del 4 de juliol de 2005.
- Amb algunes modificacions proposades pel centre, la Normativa va ser aprovada de nou per Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica en la reunió del 20 d'octubre de 2006.

ACCÉS


Nº places:
El nombre de places ofertes és de 30

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:
Per Ordre de 10 de desembre de 1993 (BOE 27/12/1993), s'estableixen les titulacions i els estudis de primer cicle i els complements de formació per a l'accés als estudis que condueixen a l'obtenció del títol d'Enginyer Químic.

Per Ordre ECI/1251/2005. de 25 d'abril de 2005 (BOE 10-5-2005) s'amplia l'Ordre Ministerial de 10 de desembre en el sentit d'incloure el primer cicle de Biotecnologia com a estudis d'accés.

Podran accedir al segon cicle dels estudis d'Enginyeria Química, qui hagi finalitzat els estudis/superat el primer cicle d'alguns dels estudis següents:

PROCÈS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Química, a través de la Secretaria del Centre.

Termini de presentació de sol·licituds
El termini per a presentar instàncies per part de les persones interessades és
· De l'1 al 20 de juliol.
· Del 20 al 30 de setembre. (En el cas que es produïssin vacants).
· Durant la segona quinzena de gener. (En el cas que es produïssin vacants).

Documents a adjuntar
La documentació que han d'adjuntar a la sol·licitud és la següent:
- Certificat acadèmic personal, original i fotocòpia o fotocòpia confrontada, on hi consti la mitjana ponderada i la superació del primer cicle, si s'escau. (Aquesta còpia haurà d'estar a la Secretaria com a màxim el dia 30 de juliol per la preinscripció de juliol i el 10 d'octubre per la preinscripció de setembre, si se n'obrís un termini. En cas contrari la sol·licitud es desestimarà d'ofici.)
- Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, o bé comprovant d'haver-ne pagat els dret d'expedició.
- El programa de les assignatures (si l'alumne/a no és de l'ETSEQ de la URV)
- Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.
- Currículum Vitae de l'alumne/a.
- Informe en el qual es raonin els motius pels quals es vol cursar els estudis de d'Enginyeria Química.

Lloc de presentació
La instància i la documentació l'hauran de presentar a la Secretaria de l'ETSEQ.
- Adreça: Campus Sescelades. Avinguda dels Països Catalans, 26 43006 Tarragona
- Telèfon: 977 559707 // 558767
- Correu electrònic: secetseq@etseq.urv.es
- Horari d'atenció: de dilluns a divendres d'11h. a 13 h.


CRITERIS DE SELECCIÓ


La Comissió d'Accés ordenarà les sol·licituds segons els criteris següents:

1r. Mitjana ponderada.
2n. La formació en competències professionals (treball en equip, lideratge, etc...).
3r. La realització de pràctiques a la Indústria.
4t. Es tindrà en compte no tenir cap aprovat compensat a l'expedient.
5è. Es podrà realitzar una entrevista, si la Comissió d'Accés ho considera oportú.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

L'òrgan de selecció que prioritzarà la sol·licituds és la Comissió d'Accés.

La Comissió d'Accés estarà formada per:
- El Sotsdirector Acadèmic (president)
- Un professor titular del Departament d'Enginyeria Mecànica designat pel director del Departament.
- Un professor titular del Departament d'Enginyeria Química designat pel director del Departament.
- La cap de la Secretaria (secretària tècnica)


PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

La Comissió d'Accés es reunirà abans del 15 de setembre (per la preinscripció de juliol) i abans del 15 d'octubre (en el cas que s'obrís una preinscripció al setembre).

S'estudiaran les sol·licituds segons els criteris anteriorment establerts, i es confeccionarà un llistat amb els admesos i exclosos, que es farà públic al taulell d'avisos de la Secretaria.

Segons estableix l'art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats.

Als alumnes que hagin de superar complements de formació per a obtenir el títol, se'ls enviarà la notificació corresponent en la qual s'especificaran, si s'escau, les assignatures que hauran de superar i el procediment per demanar la seva convalidació, si ja les han superat durant els estudis d'accés.

Els alumnes que no han estat admesos podran recollir la notificació a la secretaria del centre i podran presentar recurs davant el rector de la URV, en el termini d'un mes.


MATRÍCULA


La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)


L'ordre de 10 de desembre de 1993 determina que podran accedir al segon cicle del títol d'Enginyer Químic, a més a més dels que cursin el primer cicle d'aquests estudis, directament, sense complements de formació, els qui estiguin en possessió del títol d'Enginyer Tècnic en Química Industrial.

L'article 2n estableix que podran accedir els que hagin superat el primer cicle del títol de llicenciat en Química i cursin, de no haver-ho fet:

Codi
Assignatura
Crèdits
20011012
Laboratori de Fenòmens de Transport
10.5
20011011
Laboratori d'Enginyeria Química I
13.5
20011010
Expressió Gràfica
6
20011015
Operacions d'Intercanvi de Calor
6

L'ordre 1251/2005, estableix que també podran accedir al 2n cicle d'Enginyeria Química, aquells alumnes que hagin superat el primer cicle de la Llicenciatura de Biotecnologia, i cursin de no haver-ho fet com a complements de formació:
· Física - 6 crèdits
· Química - 12 crèdits
· D'Enginyeria - 18 crèdits d'entre: Operacions Bàsiques a l'EQ i Experimentació en Enginyeria Química; així doncs, les assignatures
que l'alumne haurà de cursar, si no ho ha fet abans seran: Laboratori d'Enginyeria Química I i Fenòmens de Transport.
· La Junta de Centre va aprovar que els 18 crèdits que l'estudiant ha de cursar d'entre Operacions Bàsiques i Experimentació en Enginyeria Química siguin:

Codi
Assignatura
Crèdits
20011017
Fenòmens de Transport
6
20011011
Laboratori d'Enginyeria Química I
13.5


CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)


Segons l'acord de 3 de juliol de 1996 de la Comissió Acadèmica del Consejo de Universidades, publicat en el BOE del 17 d'abril de 1997, s'estableix que:"….l'oferta curricular ha de garantir que el nombre de crèdits a cursar en el segon cicle no serà superior a la diferencia entre el nombre total de crèdits de la titulació a la que accedeix i el nombre de crèdits ja cursats per l'alumne en els seus estudis de procedència."

En els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial d'Enginyer Químic exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 405 crèdits.

Cas de no arribar a l'esmentada xifra de 405 crèdits, s'han d'establir continguts formatius. En aquests casos, l'alumne haurà de cursar i superar els crèdits restants fins arribar als 405 crèdits.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 405 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)


En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 405 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes de substitució.

No obstant, no caldrà efectuar cap substitució, si l'escreix per damunt dels 405 crèdits, és superior a les assignatures a substituir entre els crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle.