NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: LLICENCIATURA EN ECONOMIA

ÒRGANS D'APROVACIÓ

La proposta de Normativa va ser aprovada per Junta de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials el 14 de maig de 2004 i modificada el 6 d'octubre de 2005.

La Normativa va ser aprovada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica, delegada del Consell de Govern, el 8 de juliol de 2004 i la seva modificació es va aprovar el 24 d'octubre de 2005.

ACCÉS

N. places: El nombre de places ofertes és de 60.

Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

Per Ordre Ministerial de 10 de desembre de 1993 (BOE 27-12-1993) s'estableixen les titulacions i estudis previs del primer cicle amb els que es pot accedir als ensenyaments de segon cicle, conduents a l'obtenció del títol oficial de Llicenciat en Economia. Concretament, podrà accedir al segon cicle de la Llicenciatura en Economia, a més a més qui cursi el primer cicle d’aquest ensenyament, qui hagi finalitzat algun dels estudis següents::

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials a través de la secretaria del centre.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini per presentar sol·licituds per part de les persones interessades és del 15 al 30 de juny.

En el cas que no es cobreixi la totalitat de les places, s’obrirà un altre termini del 1 al 15 de setembre.

Si passats aquests dos períodes encara quedessin places vacants, el degà podrà fixar un nou termini del 15 al 31 de gener.

Documents a adjuntar

Una vegada formalitzada la sol·licitud de preinscripció, els estudiants procedents d'altres universitats han de presentar a la secretaria de la Facultat la documentació següent:

  1. Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del DNI.
  2. Certificació acadèmica personal, original i fotocòpia o fotocòpia compulsada, dels estudis realitzats que permetin l'accés al 2n cicle, en la qual constin les qualificacions obtingudes en cada assignatura, la mitjana ponderada i la superació del primer cicle, si s'escau.
  3. Còpia compulsada del títol acadèmic al·legat per accedir al segon cicle, o bé comprovant d'haver-ne pagat els drets d'expedició.
  4. Còpia del pla d'estudis de procedència publicat al BOE.
  5. Programes de les assignatures superades en l'ensenyament de procedència.

Lloc de presentació

La sol·licitud s'haurà d’emplenar i enviar a través del formulari de preinscripció per internet, a l’adreça que s’indiqui a la web del centre, o bé presentar-la a la Secretaria de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials:

CRITERIS DE SELECCIÓ

La selecció dels preinscrits es realitzarà tenint en compte els criteris següents:

  1. La nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació al·legada per accedir al segon cicle. La puntuació de cada assignatura serà valorada amb la taula d'equivalències següent:
  2. Si la comissió ho creu convenient, es podrà realitzar una entrevista.

ÒRGAN DE SELECCIÓ

La selecció estarà a càrrec d'una Comissió d'Accés específica, la qual estarà formada pels membres següents:

PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

Un cop realitzada la selecció, i en el termini màxim d'un mes de la finalització del primer termini de sol·licitud, es farà públic al tauler d'avisos de la secretaria del centre el llistat d'admesos i no admesos a l'ensenyament de segon cicle i, si s'escau, una llista d'espera. Sempre que sigui possible també es publicarà a la pàgina web del centre.

La relació d'admesos i no admesos corresponents al segon i tercer termini de preinscripció es farà pública al tauler d'avisos de la secretaria del centre en el termini màxim de 15 dies després de la finalització de la preinscripció.

En el mateix llistat s'indicarà la documentació que caldrà presentar a l'hora de formalitzar la matrícula.

Segons estableix l'art. 59.5b) de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, la publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats.

En el cas que sigui necessari que l'estudiant realitzi complements de formació, continguts formatius, o mecanismes de substitució se li comunicarà individualment.

A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs davant del Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.

Cas de quedar places sense cobrir, s'obrirà un segon període de preinscripció, amb el mateix procediment esmentat anteriorment.

MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)

L’Ordre Ministerial de 10 de desembre de 1993 (BOE 27-12-1993) preveu l'establiment dels complements de formació següents:

Els alumnes que han superat la Diplomatura en Ciències Empresarials (Pla 2002) de la URV, o el primer cicle de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (Pla 2002) de no haver-ho cursat anteriorment, hauran de superar les assignatures següents:

Diplomats en Ciències Empresarials / Primer cicle d'Administració i Direcció d'Empreses
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
16061008
Història Econòmica d'Espanya
6
Troncal
16061007
Història Econòmica Mundial
6
Troncal

En el cas dels diplomats en Ciències Empresarials procedents d’altres universitats, de no haver-ho cursat anteriorment, hauran de superar les assignatures següents:


Diplomats en Ciències Empresarials
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
16061008
Història Econòmica d'Espanya
6
Troncal
16061007
Història Econòmica Mundial
6
Troncal
16061012
Macroeconomia II
6
Troncal
16061016
Microeconomia II
6
Troncal

En el cas dels estudiants amb el primer cicle de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses procedents d’altres universitats, de no haver-ho cursat anteriorment, hauran de superar les assignatures següents:

Primer cicle de la LLicenciatura d'Economia
Codi
Assignatura
Crèdits
Tipologia
16061008
Història Econòmica d'Espanya
6
Troncal
16061007
Història Econòmica Mundial
6
Troncal

CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)

Segons estableix el Reial Decret 1267/1994, de 10 de juny, en els casos de continuació dels mateixos o diferents estudis que es vinguin cursant amb els corresponents a segon cicle, l'obtenció del títol oficial de Llicenciat exigirà la superació en tot cas d'un mínim de 300 crèdits.

Ateses les característiques dels ensenyaments de procedència de la URV, no cal establir continguts formatius pels estudiants d'aquesta procedència.

Per a altres situacions, cas de no arribar a l'esmentada xifra de 300 crèdits, s'han d'establir continguts formatius. En aquests casos, l'alumne haurà de cursar i superar els crèdits restants fins arribar als 300 crèdits, segons l'ordre consecutiu següent:

MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el Centre estableixi el mecanisme de substitució dels crèdits cursats prèviament per altres matèries, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes de substitució.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents.

No obstant, si l'escreix de crèdits totals obtinguts en el primer cicle i segon cicle per damunt dels 300 exigibles, és superior a les assignatures a substituir no caldrà efectuar cap mecanisme de substitució ja que l'esmentat escreix podrà utilitzar-se per substituir totes les assignatures coincidents.

En aquest sentit, i en el cas d'alumnes que han superat la Diplomatura en Ciències Empresarials (Pla 2002) de la URV, les assignatures coincidents que ja poden haver estat superades són les que es detallen en la taula següent:

a) Assignatures troncals o obligatòries del 2n cicle de la Llicenciatura en economia (pla 2001) coincidents amb les de la Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 2002):

Economia (pla 2001) Ciències Empresarials (pla 2002)

Codi

Assignatura
Tipologia
Crèdits
Codi
Assignatura
Tipologia
Crèdits
16062021
Hisenda Pública
Troncal
6
16051210
Hisenda Pública
Optativa
6
16062028
Direcció Financera II
Troncal
6
16051010
Direcció Financera II
Troncal
6

En el cas d'alumnes que han superat el primer cicle de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (pla 2002) de la URV, no hi ha assignatures troncals o obligatòries de 2n cicle de la Llicenciatura en Economia coincidents.

A més, si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures optatives del primer cicle de procedència que també són ofertes com a optatives en el 2n cicle d'Economia, aquestes podran ser convalidades.

Les assignatures optatives de la Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 2002) i del 1r cicle de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (pla 2002) ofertes com a optatives del 2n cicle de la Llicenciatura en Economia (pla 2001) són les següents:

a) Assignatures optatives del 2n cicle de la Llicenciatura en Economia (pla 2001) coincidents amb les de la Diplomatura en Ciències Empresarials (pla 2002):

Economia (pla 2001) Ciències Empresarials (pla 2002)

Codi

Assignatura
Tipologia
Crèdits
Codi
Assignatura
Tipologia
Crèdits
16062245
Direcció de Recursos Humans
Optativa
6
16051214
Direcció de Recursos Humans
Optativa
6
16062250
Mercats i Instruments Financers
Optativa
6
16051208
Mercats i Instruments Financers
Optativa
6
16062256
Anàlisi dels Estats Comptables
Optativa
6
16051001
Anàlisi dels Estats Financers
Optativa
6

b) Assignatures optatives del 2n cicle de la Llicenciatura en Economia (pla 2001) coincidents amb les de 1r cicle de la Llicenciatura en Administració i Direcció d'Empreses (pla 2002):

Economia (pla 2001) Administració i Direcció d'Empreses (pla 2002)

Codi

Assignatura
Tipologia
Crèdits
Codi
Assignatura
Tipologia
Crèdits
16062237 Tècniques Operatives de Gestió
Optativa
6
16041103 Optimització Matemàtica
Optativa
6
16062256 Anàlisi dels Estats Comptables
Optativa
6
16041106 Anàlisi dels Estats Financers
Optativa
6

Si després d'aquest procés, encara es continua computant un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.

En els casos que no hi hagi prou escreix per convalidar assignatures optatives del 2n cicle de la Llicenciatura en Economia, l'alumnat no podrà tornar a cursar aquelles assignatures de contingut coincident.