NORMATIVA D'ACCÉS A SEGON CICLE

Ensenyament: BIOQUÍMICA


ÒRGANS D'APROVACIÓ
- La proposta de Normativa va ser aprovada per Junta de la Facultat de Química l'11 de Novembre de 2002 i modificada també per Junta el 31 de maig de 2005 i el 8 d'abril de 2008 i el 5 d'octubre de 2009.

- La Normativa va ser aprovada per Comissió d'Ordenació Acadèmica i Política Docent en la reunió del 22 de Maig de 2003

- La Normativa va ser modificada per la Comissió d'Ordenació Acadèmica i Científica en la reunió del dia 30 de juny de 2008 i en la de data 27 d'octubre de 2009


ACCÉS

Nº places:
El nombre de places ofertes és de 30


Titulacions i/o estudis des dels quals es pot accedir:

- Per Ordre Ministerial de 22 de desembre de 1992 (BOE 13-1-1993), ampliada per Ordre de 25 d'abril de 2005 (BOE 10-5-2005), s'estableixen les titulacions i estudis previs del primer cicle, així com els complements de formació amb els que es pot accedir als ensenyaments de segon cicle conduents a l'obtenció del títol oficial de llicenciat en Bioquímica.

- Podran accedir als estudis de Bioquímica (només de segon cicle) qui hagi superat el primer cicle d'alguns dels estudis següents:


PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Òrgan que s'encarrega de la gestió del procés

L'òrgan encarregat de la gestió del procés serà la Facultat de Química a través de la secretaria del Centre.


Termini de presentació de sol·licituds

El termini per a presentar instàncies per part de les persones interessades és de l'1 de Juliol al 30 d'Agost. En el cas que no es cobreixin la totalitat de places, s'obrirà un altre termini del 15 al 31 de gener següent. En aquest mateix termini, també cap la possibilitat d'admetre sol·licituds puntuals presentades pels estudiants.

Sistema de preinscripció:
Via web: https://wis.si.urv.es/g2c/alumne/

Documents a presentar
La documentació que s'ha de presentar amb posterioritat a la preinscripció via web a la sol·licitud és la següent:
- Original i fotocòpia o fotocòpia confrontada del DNI.
- Certificat acadèmic personal (original i fotocòpia) o fotocòpia confrontada, on constin les convocatòries dels estudis cursats.
- Curriculum Vitae.

Lloc de presentació
El justificant de la preinscripció via web i la documentació relacionada anteriorment l'hauran de presentar a la secretaria de la Facultat de Química.
- Adreça: C/ Marcel·lí domingo, s/n. 43007 Tarragona.
- Telèfon: 977 55 95 16
- Correu electrònic: secquim@quimica.urv.es
- Horari d'atenció: de 9'30 a 13,30 hores.


CRITERIS DE SELECCIÓ
Es tindrà en compte bàsicament l'expedient acadèmic de l'estudiant, segons el procediment de valoració següent:

La mitjana de l'expedient s'obtindrà d'acord amb la taula d'equivalències següent:
Suspens = 0, Aprovat compensat = 1, Aprovat = 1, Notable = 2, Excel·lent = 3, Matrícula d'honor = 4

En el cas de plans d'estudis no renovats es farà la mitjana aritmètica.

En el cas de plans d'estudis que han adoptat el sistema de crèdits es farà una ponderació de les qualificacions segons els crèdits de cada assignatura, seguint el criteri següent:
La suma dels crèdits superats multiplicats cadascun d'ells pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividit pel nombre de crèdits totals de l'ensenyament o els realment cursats, en el cas d'haver-los superat per ajustar-se a la distribució del pla d'estudis, restant el nombre de crèdits reconeguts.

A aquests efectes:
- Les assignatures convalidades tenen l'equivalència d'1.
- Per a les assignatures adaptades es computarà la qualificació obtinguda al centre de procedència.
- El reconeixement de crèdits que no tingui qualificació no es tindrà en compte als efectes de ponderació.
- Es tindrà en compte el nombre de convocatòries.


ÒRGAN DE SELECCIÓ
L'òrgan de selecció que prioritzarà les sol·licituds és el/la responsable de l'ensenyament d e Bioquímica.


PROCEDIMENT D'ADMISSIÓ

La llista d'admesos i no admesos es farà pública dos dies abans de l'inici dels curs acadèmic en el tauler d'avisos i a la web de la Facultat.
La publicació del llistat substituirà la notificació individualitzada als interessats sobre la sol·licitud d'admissió.
A partir de la data de publicació del llistat d'admesos i no admesos, els interessats podran presentar recurs davant del Sr. Rector de la Universitat Rovira i Virgili, en el termini d'un mes.
Atenent al número de crèdits de l'ensenyament de Bioquímica i el número de crèdits del 1r cicle dels ensenyaments de procedència, en els casos que sigui necessari que l'estudiant realitzi continguts formatius, se li comunicarà individualment, mitjançant la corresponent notificació.
En la mateixa resolució se li notificarà, si s'escau, els mecanismes de substitució d'assignatures coincidents entre cicles.


MATRÍCULA

La matrícula dels alumnes admesos es realitzarà en els períodes que es fixin en el calendari establert anualment per la normativa acadèmica i de matrícula.


COMPLEMENTS DE FORMACIÓ-CF (si s'escau)
L'ordre ministerial que determina les titulacions i estudis previs del primer cicle, no preveu l'establiment de complements de formació.


CONTINGUTS FORMATIUS-CGF (si s'escau)
De les titulacions d'accés sols hi ha implantades a la URV les llicenciatures de Química i Medicina; tenint en compte el nombre de crèdits dels primers cicles d'aquests estudis, es desprèn que cal establir continguts formatius per als estudiants que accedeixen des de Química, atès que en tots els casos l'obtenció del títol oficial de llicenciat exigeix la superació d'un mínim de 300 crèdits.

1r cicle Química URV  
159
,5
crèdits
2n cicle Bioquímica URV  
138
crèdits
Continguts Formatius  
2
,5
crèdits
  TOTAL
300
crèdits

Per superar el nombre de crèdits de Continguts Formatius, l'estudiant haurà de cursar una altra assignatura optativa o crèdits de lliure elecció. Aquest requisit serà d’aplicació des de la implantació del pla d’estudis.
Quan l'estudiant procedeixi d'altres universitats s'adequarà individualment el nombre de crèdits dels Continguts Formatius, si s'escau.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, podran ser reconeguts com a crèdits de lliure elecció a l'ensenyament de segon cicle.


MECANISMES DE SUBSTITUCIÓ-MS (si s'escau)
Revisats els plans d'estudis de Química (1r cicle) i Bioquímica, s'ha detectat que hi poden haver les següents assignatures coincidents en funció del cicle on les ubiqui l'estudiant en fer el quadrament de crèdits

Si les assignatures:

  • Bioquímica i Microbiologia Industrials
9
crèdits
  • Enzimologia
6
crèdits
  • Biofísica
7
,5
crèdits
  • Biosintesi de Macromolècules
3
crèdits

formen part del 1r cicle de Química es donaran per superades a Bioquímica i han de ser substituïdes, atès que en tots els casos l'obtenció del títol oficial de llicenciat exigeix la superació d'un mínim de 300 crèdits.

L'assignatura de Biotecnologia Computacional (4,5 crèdits), en el cas que formi part del 1r cicle de Química no es podrà cursar a Bioquímica.

En el supòsit d'accés des d'un primer cicle d'altres titulacions/universitat a segons cicles en els quals es comprenen matèries troncals o obligatòries que ja han estat superades en el pla d'estudis de la titulació de procedència, es considera pertinent que el Centre estableixi el mecanisme de substitució per altres matèries dels crèdits cursats prèviament per a la superació d'aquelles, a fi d'obtenir els crèdits necessaris per a l'obtenció del títol.

Si com a resultat de la valoració de l'expedient es computa un escreix de crèdits respecte dels 300 totals exigibles, i aquest correspon a assignatures completes, es podran utilitzar per a substituir les assignatures coincidents. En la notificació d'admissió que el Centre ha de lliurar als alumnes afectats, es faran constar explícitament els mecanismes de substitució.