Preambul

TÍTOL I. Introducció

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I DEFINICIONS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació del Reglament
Article 2. Definicions

TÍTOL II. Marc legal de les Spin-Off de la URV

CAPÍTOL I. PROCEDIMENT DE CREACIÓ D'SPIN-OFF DE LA URV I PARTICIPACIÓ EN SPIN-OFF JA CREADES

Article 3. Sol·licitud d'autorització
Article 4. Anàlisi del projecte de l'Spin-off de la URV
Article 5. Procediment d'autorització de l'Spin-off de la URV

CAPÍTOL II. ASPECTES COMUNS A LES SPIN-OFF DE LA URV

Article 6. Participació de la URV en el capital social de l'Spin-off de la URV
Article 7. Participació de la URV en l'òrgan de govern
Article 8. Contracte entre socis
Article 9. Contracte de transferència dels resultats
Article 10. Seguiment de l'activitat de l'Spin-off de la URV
Article 11. Evolucions i millores sobre els resultats objecte de transferència
Article 12. Destinació dels beneficis
Article 13. Dret de sortida de la URV
Article 14. Procediment de transmissió de participacions

TÍTOL III. Participació del personal de la URV en les Spin-Off de la URV

Article 15. Autorització per a la prestació de serveis a l'Spin-off de la URV
Article 16. Règim de participació del personal de la URV en l'Spin-off de la URV
Article 17. Sol·licitud d'excedència pel desenvolupament d'activitats en l'Spin-off de la URV
Article 18. Protecció dels resultats de la URV

TÍTOL IV. Start-Up de la URV promogudes per la comunitat universitària de la URV

Article 19. Reconeixement de les empreses emergents (start-up) de la URV
Article 20. Procediment de sol·licitud del reconeixement start-up de la URV
Article 21. Anàlisi del reconeixement start-up de la URV
Article 22. Atorgament del reconeixement start-up de la URV
Article 23.Procediment de revocació del reconeixement start-up de la URV

TÍTOL V. Serveis de suport a les empreses

Article 24. Suport en el desenvolupament i seguiment del projecte
Article 25. Ús d'instal·lacions
Article 26. Promoció de l'emprenedoria
Article 27. Convenis de col·laboració

TÍTOL VI. Miscel·lània

Article 28. Registre d'Spin-off i Start-Up de la URV
Article 29. Imatge corporativa de les Spin-off de la URV i Start-up de la URV
Article 30. Contractació preferent d'estudiants de la URV
Article 31. Referència als òrgans previstos en aquest reglament

TÍTOL VII. Disposicions finals

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Adequació a la normativa aplicable

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Empreses creades d'acord amb la normativa anterior

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació del reglament anterior

DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor

ANNEX I: Contingut del contracte entre socis que han de subscriure tots els socis de l'Spin-off de la URV

ANNEX II: Contingut del contracte de transferència de resultats


Preàmbul

En el marc de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats (LOU), la Universitat Rovira i Virgili (en endavant, indistintament, la Universitat o la URV ) estableix la recerca com una de les seves funcions essencials, tal com recull l'article 122.1 del seu Estatut: ”La recerca constitueix una funció essencial de la Universitat com a fonament de la docència i mitjà per al progrés de la societat.”

Així mateix, en el punt segon del mateix article 122 de l'Estatut de la URV s'estableix que la URV “impulsa l'avenç del coneixement mitjançant la formació d'investigadors i la recerca bàsica i aplicada, i afavoreix la transferència de coneixement i tecnologia a la societat i la innovació”.

En compliment d'aquests objectius, el Consell de Govern va aprovar el 26 d'octubre de 2005 les Bases per als convenis de la URV amb les spin-off, i el 12 de juliol de 2007 va definir l'Estructuració del marc de transferència de coneixement. Finalment, el 21 de febrer de 2008 va aprovar el R eglament de creació d'empreses a l'entorn de la Universitat Rovira i Virgili.

L'aprovació de la Llei orgànica 4/2007 (de reforma de la LOU ) fou un primer pas en la creació de nous mecanismes que incentiven la creació d'aquestes empreses i permeten facilitar la presa de decisions per part dels futurs emprenedors. Aquest procediment ha culminat amb l'aprovació de la Llei 14/2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació, que estableix un marc que flexibilitza la mobilitat dels investigadors del sector públic i les empreses, especialment les participades per la universitat, així com amb l'aprovació de la Llei 2/2011, de l'economia sostenible, que incorpora mesures d'impuls a l'activitat investigadora i a la innovació, i molt especialment a la seva vinculació amb l'activitat empresarial, a més de fomentar la cooperació dels agents públics i privats a través de la participació en empreses de base tecnològica.

Atenent al nou marc legal, la URV ha considerat oportú revisar i actualitzar el reglament per regular el procediment de creació d'empreses a l'entorn de la URV promogudes per la comunitat universitària, així com dels requisits aplicables per a la participació d'aquesta comunitat universitària de la URV i de la mateixa Universitat en aquestes empreses recollint els darrers avenços normatius aplicables. Tot això amb l'objectiu d'aconseguir un marc que promogui la creació d'aquest tipus d'empreses i la transferència, a través seu, dels resultats de la recerca universitària al teixit productiu i social .

Amb l'aprovació d'aquest reglament, la Universitat es posiciona clarament a favor que els projectes, idees o desenvolupaments sociotecnològics sorgits a la Universitat , i que siguin susceptibles de ser traslladats a la societat, puguin comptar amb el suport i acompanyament de la Universitat , perquè aquesta pugui créixer i consolidar-se, i que finalment pugui continuar amb la seva activitat de forma autònoma, sense l'acompanyament de la Universitat.Títol I. Introducció

CAPÍTOL I. OBJECTE, ÀMBIT D'APLICACIÓ I DEFINICIONS

Article 1. Objecte i àmbit d'aplicació del Reglament


Aquest reglament té per objecte establir el règim jurídic aplicable als projectes empresarials sorgits a l'entorn de la URV i, també, les fórmules de participació tant de la mateixa URV com de la comunitat universitària de la URV en aquests projectes empresarials.

Article 2. Definicions

2.1. Aquest reglament és aplicable als següents tipus de projectes empresarials que siguin aprovats o reconeguts com a tals per la URV:

a) Spin-off de la URV : empresa promoguda pels investigadors de la URV que tingui com a objecte l'explotació de resultats de la URV, que pot ser o no participada per la URV.

b) Empresa de base tecnològica de la URV (EBT de la URV) : Spin-off de la URV promoguda pel professorat funcionari de la URV, participada per la URV en el moment de la seva creació, d'acord amb els requisits establerts per la normativa aplicable.

c) Start-up de la URV : empresa promoguda per la comunitat universitària de la URV i/o titulats dels ensenyaments homologats de la URV, que no tingui per objecte l'explotació de resultats de la URV, que vulgui fer ús públic de la seva vinculació amb la URV i que sigui reconeguda com a tal, d'acord amb el que s'estableix en aquest reglament.

Als efectes d'aquest reglament, es tenen en consideració les definicions següents:

a) Investigadors de la URV: el col·lectiu docent i investigador i el personal d'administració i serveis que desenvolupi activitats docents i/o de recerca, desenvolupament, innovació i transferència en el marc de la URV.

b) Col·lectiu docent i investigador de la URV: personal de la URV que tingui aquesta consideració d'acord amb el capítol 3, títol setè, de l'Estatut de la URV.

c) Professorat de la URV: personal de la URV que tingui aquesta consideració d'acord amb el que estableix la secció 2 del capítol 3 del títol setè de l'Estatut de la URV.

d) Personal d'administració i serveis (PAS): personal de la URV que tingui aquesta consideració d'acord amb l'article 210 de l'Estatut de la URV.

e) Personal: col·lectiu docent i investigador de la URV i personal d'administració i serveis de la URV.

f) Estudiants de la URV: aquelles persones que estiguin matriculades en qualsevol dels ensenyaments homologats o propis de la URV i no tinguin la consideració de personal investigador en formació, d'acord amb l'article 151 de l'Estatut de la URV.

g) Comunitat universitària: d'acord amb l'article 150 de l'Estatut de la URV, el col·lectiu format pel personal i els estudiants de la URV.

h) Resultats: totes les tecnologies, els coneixements, els processos o els resultats desenvolupats o obtinguts pel personal de la URV com a conseqüència de les activitats acadèmiques, docents i de recerca, de desenvolupament i d'innovació de la URV

i) Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi de la FURV): centre de la Fundació URV que té com a objectius fomentar i promoure la recerca i la innovació, la prestació de serveis entre la URV i la societat, l'assessorament a la comunitat universitària en termes de protecció de resultats i emprenedoria, i la constitució d'una estructura que canalitzi i vehiculi la transferència de coneixements i de tecnologia de la URV.

j) Càtedra sobre el Foment de l'Emprenedoria i la Creació d'Empreses de la URV (Càtedra): òrgan que treballa amb els objectius de fomentar l'esperit emprenedor i la creació d'empreses a la demarcació de Tarragona, i de donar suport als emprenedors mitjançant la formació, l'assessorament i la recerca.

TÍTOL II. Marc legal de les Spin-Off de la URV

CAPÍTOL I. PROCEDIMENT DE CREACIÓ D'SPIN-OFF DE LA URV I PARTICIPACIÓ EN SPIN-OFF JA CREADES

Article 3. Sol·licitud d'autorització

3.1. Els investigadors de la URV que estiguin interessats en (i) la creació d'una empresa per a l'explotació comercial de resultats de la URV, o (ii) la presa de participació per part de la URV en una empresa ja constituïda i que tingui per objecte l'explotació comercial de resultats de la URV, han de presentar la corresponent sol·licitud d'avaluació inicial per a la creació d'una empresa (en endavant, la sol·licitud) al vicerectorat competent en matèria d'innovació i transferència (en endavant, el Vicerectorat) mitjançant el CTTi de la FURV. La sol·licitud ha d'incloure la informació següent:

a) Presentació dels socis/equip emprenedor, amb indicació de la seva vinculació a la URV i sol·licitud d'autorització de compatibilitats per a la prestació de serveis en la societat, d'excedència o d'inaplicació de la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques, sol·licitat al Servei de Recursos Humans de la URV.

b) Pla d'empresa, en què cal recollir els aspectes següents:

•  Estudi de viabilitat tècnica, incloent-hi els aspectes relacionats amb matèries com prevenció de riscos, gestió ambiental, etc., d'acord amb la legislació vigent i la normativa específica.
•  Estudi de viabilitat estratègica, on es recullin els avantatges competitius del projecte proposat per aconseguir amb èxit la seva implantació al mercat al qual va dirigit.
•  Estudi de viabilitat econòmica i financera, on s'avaluï el potencial econòmic del projecte, possibles alternatives viables de finançament, previsió d'inversions necessàries, així com de les vendes i despeses i del flux de caixa previst en els primers anys, amb expressió de la taxa de rendibilitat prevista.
•  Proposta d'utilització d'instal·lacions de la URV, si s'escau, tal com descriu l' Article 25 d'aquest reglament.
•  Sol·licitud de protecció de resultats de la propietat industrial i intel·lectual que hagi avaluat el CTTi de la FURV.

Per preparar la documentació descrita als apartats anteriors, els sol·licitants poden comptar amb l'assessorament del CTTi de la FURV i de la Càtedra.

3.2. En el cas que l'Spin-off ja estigui constituïda, addicionalment cal incloure-hi:

a) Estatuts socials de la companyia i pactes parasocials subscrits entre els socis.

b) Certificats emesos per l'Agència Tributària i la Tresoreria General de la Seguretat Social que acreditin que la companyia està al corrent de les seves obligacions davant ambdues administracions.

c) Comptes anuals i memòria dels últims quatre exercicis, si n'hi ha.


Article 4. Anàlisi del projecte de l'Spin-off de la URV


4.1. Un cop la Càtedra hagi revisat el pla d'empresa i hagi emès un informe sobre l'oportunitat de la creació d'aquesta Spin-off de la URV, el CTTi de la FURV ha d'elaborar un informe que recopili la documentació relativa al projecte empresarial (en endavant, l'informe) i l'ha de trametre al Vicerectorat perquè l'avaluï. Aquest, al seu torn, ha de traslladar-lo a la comissió delegada del Consell de Govern competent en matèria d'investigació i transferència (en endavant, la Comissió), la qual ha d'analitzar la viabilitat del projecte empresarial i, en particular, n'ha de verificar els aspectes següents:

a) El caràcter innovador del projecte empresarial.
b) La vinculació del projecte amb els resultats generats de la URV.
c) El compliment de la normativa vigent tant pel que fa als resultats com en la participació del personal de la URV.
d) Les necessitats financeres del projecte.
e) L'adequació a la legalitat del projecte empresarial i de la constitució de l'Spin-off per part del Gabinet Jurídic de la URV.

4.2. La Comissió ha d'emetre un acord sobre la idoneïtat o no de l'autorització del projecte empresarial.

4.3. Per a la realització d'aquesta anàlisi i l'elaboració de l'acord, la Comissió pot sol·licitar la informació addicional que requereixi, i es pot recolzar en assessors interns i/o externs en la mesura que així ho estimi convenient, respectant en tot cas la confidencialitat del projecte.

Article 5. Procediment d'autorització de l'Spin-off de la URV

5.1. Si la Comissió considera que la creació de l'Spin-off de la URV és positiva, ha de trametre l'acord, juntament amb l'informe, a la Comissió per a la Creació d'Empreses d'Origen Universitari del Consell Social de la URV (en endavant, CCEOU del CS), que l'ha de revisar i, si s'escau, ha d'adoptar un acord de conformitat de la creació i/o participació de la URV.

5.2. L'acord de la CCEOU del CS, juntament amb l'informe, ha de ser remès al Consell de Govern de la URV, que en cas de conformitat ha de ratificar l'acord de creació de Spin-off de la URV i, si s'escau, la participació de la URV.

5.3. L'acord del Consell de Govern ha de ser remès a la Comissió Econòmica del Consell Social de la URV (en endavant, CE del CS), la qual ha d'emetre un acord de conformitat de la participació accionarial de la URV. En el supòsit que el Consell de Govern decideixi la participació accionarial de la URV a la iniciativa, aquesta ha de ser considerada Spin-off de la URV, i en cas de complir els requisits de l'article 2.1, EBT de la URV.

5.4. El Consell de Govern ha de remetre el seu acord tant als sol·licitants, per a la seva informació, com als òrgans interns de la URV, al CTTi de la FURV i al Gabinet Jurídic de la URV.

5.5. A continuació s'han de signar el contracte entre socis i el contracte de transferència dels resultats entre la URV i Spin-off de la URV, d'acord en tot cas amb la normativa patrimonial aplicable. Correspon al rector o rectora signar aquests contractes, de conformitat amb el que s'estableix a l' Article 8 i l' Article 9 d'aquest reglament, el contingut dels quals es pot consultar als annexos 1 i 2 d'aquest document.

5.6. En el supòsit que l'acord de la CCEOU del CS, juntament amb l'informe, acordi la creació de Spin-off sense la participació accionarial de la URV a la iniciativa, aquesta ha de ser considerada Spin-off de la URV, però en cap cas pot ser EBT de la URV.


CAPÍTOL II. ASPECTES COMUNS A LES SPIN-OFF DE LA URV


Article 6. Participació de la URV en el capital social de l'Spin-off de la URV


6.1. L'autorització de la URV per a la seva participació en el capital social de les Spin-off de la URV, incloent-hi en tot cas les EBT, ha d'establir els termes i condicions en què es fa l'adquisició de la participació. En el cas d'Spin-off de la URV de nova creació, s'ha de procurar que la URV pugui tenir dret a un percentatge desitjable del 10% del capital social, que ha de decidir la CE del CS a proposta del Consell de Govern, tenint en compte les característiques de la iniciativa.

6.2. Si es planteja la possibilitat d'adquirir participacions d'una Spin-off de la URV, de nova creació o d'un tercer, o se sol·liciten noves aportacions a l'Spin-off de la URV, en concepte d'ampliació de capital o per qualsevol altre concepte, cal seguir el procediment establert a l' Article 5 d'aquest reglament.

6.3. La decisió de transmetre, totalment o parcialment, la participació de la URV a l'Spin-off, o d'establir càrregues o gravàmens sobre aquesta, ha de ser adoptada pel Consell Social de la URV, i a continuació el o la gerent de la URV ha de fer arribar la proposta al rector o rectora de la URV, perquè es pugui executar d'acord amb el procés descrit a l'article 14 d'aquest reglament


Article 7. Participació de la URV en l'òrgan de govern

El rector o rectora té la facultat per a la designació i, si s'escau, substitució i/o cessament de representants de la URV als òrgans de govern de l'Spin-off de la URV, d'acord amb el que estableix la normativa vigent. La referida designació suposa, si s'escau, l'autorització de compatibilitat.

Article 8. Contracte entre socis


La totalitat dels socis de les Spin-off de la URV participades per la URV han de subscriure, de forma prèvia o simultània a la seva creació o a l'entrada de la URV en el seu capital social, un contracte entre socis, en el qual cal determinar, entre altres aspectes, les normes d'administració i govern de l'Spin-off de la URV d'acord amb el que s'estableix en aquest reglament i en l'acord d'autorització de la URV. En el contracte entre socis s'ha d'establir l'obligació d'adhesió per part dels socis, llevat que la URV expressament accepti el contrari.

En el contracte entre socis s'han de regular, entre d'altres, els aspectes descrits a l'annex 1 d'aquest reglament. Aquest contracte ha de ser subscrit entre la URV (representada pel rector o rectora de la URV) i els socis de Spin-off de la URV.

Article 9. Contracte de transferència dels resultats

9.1. La transferència dels drets d'ús i explotació comercial sobre els resultats de la URV s'ha de fer d'acord amb el procediment aplicable, d'acord amb la Normativa sobre propietat industrial i intel·lectual de la URV.

9.2. En tot cas, la transferència esmentada suposa la formalització d'un contracte de transferència dels resultats, on s'han de regular els termes en què es produirà la transferència a favor de l'Spin-off de la URV, així com la corresponent contraprestació a què tindrà dret la URV, d'acord amb les condicions que s'hagin establert per part de la URV.

9.3. A partir que es concedeixin els drets d'ús i explotació comercial, l'Spin-off de la URV ha d'assumir, llevat que les parts pactin el contrari, la realització d'actuacions de protecció i defensa dels resultats transferits, i la protecció dels interessos tant de l'Spin-off de la URV com de la mateixa URV, mitjançant el seguiment dels procediments necessaris per a la inscripció dels drets de propietat industrial i/o intel·lectual aplicables. Així mateix, l'Spin-off de la URV ha d'assumir la defensa dels resultats si aquesta o la URV consideren que existeix una situació de risc, i ha de realitzar les actuacions que calguin per protegir els interessos d'ambdues entitats. L'Spin-off de la URV s'ha de fer càrrec de totes les despeses incorregudes, i pot comptar amb el suport tècnic del CTTi de la FURV.

9.4. Els continguts del contracte de transferència dels resultats han de seguir la normativa aplicable i les bones pràctiques en la defensa de l'interès públic habituals en aquest tipus de contractes.

9.5. En cas d'inacció de l'Spin-off de la URV en la protecció o en la defensa dels resultats, la URV pot assumir en qualsevol moment la direcció del procés. Les despeses que s'originin per la protecció o defensa dels resultats han de ser igualment assumides per l'Spin-off de la URV, llevat que les parts pactin el contrari.

En el contracte de transferència dels resultats s'han de regular, entre d'altres, els aspectes descrits a l'annex 2 d'aquest reglament. Aquest contracte ha de ser subscrit entre la URV (representada pel rector o rectora de la URV) i Spin-off de la URV.


Article 10. Seguiment de l'activitat de l'Spin-off de la URV

10.1. Spin-off de la URV ha de remetre, en un termini màxim de tres mesos a partir de la data de presentació de la documentació comptable davant del Registre Mercantil, tota la documentació sol·licitada pel Vicerectorat, a través del CTTi de la FURV, així com una memòria en què s'informi de l'evolució financera, comercial i tecnològica de l'empresa, i del compliment de les finalitats exposades a la sol·licitud.

10.2. A la documentació s'ha d'incloure expressament la relació dels projectes i activitats desenvolupats per l'empresa amb la participació de personal de la URV, així com d'altres persones de l'entorn de la URV (titulats, estudiants, etc.).

Article 11. Evolucions i millores sobre els resultats objecte de transferència

11.1. L'Spin-off de la URV ha de mantenir permanentment informada la URV de les evolucions i millores que es produeixin sobre els resultats objecte de transferència en la seva activitat de recerca i desenvolupament. En aquest sentit, i amb caràcter anual, ha de fer arribar al CTTi de la FURV la informació i documentació rellevant de la memòria de l'estat i l'evolució de la tecnologia, així com qualsevol altra informació o documentació que pugui sol·licitar el Vicerectorat a través del CTTi de la FURV.

11.2. El contracte de transferència dels resultats ha de regular expressament els drets econòmics i d'ús de la URV sobre les millores i evolucions dels resultats objecte de transferència.

Article 12. Destinació dels beneficis

En atenció a la seva naturalesa i origen, l'Spin-off de la URV ha de procurar revertir una part dels beneficis obtinguts, com a conseqüència de l'explotació dels resultats de la URV, en el finançament d'activitats d'R+D+I en col·laboració amb la URV.

Article 13. Dret de sortida de la URV

13.1. La URV es pot reservar en el contracte entre socis el dret de sortida, total o parcial, de l'Spin-off de la URV, pel qual la resta de socis assumeixin per escrit el compromís d'adquirir les participacions que siguin de la URV en el moment que aquesta institució manifesti la voluntat de desinversió total o parcial en l'Spin-off de la URV. Això pot ser motivat per l'incompliment de les obligacions contractuals amb la URV, per l'abandonament de l'activitat, pel desenvolupament d'una activitat contrària als principis ètics establerts a l'Estatut de la URV o per la mera voluntat de la URV de desvincular-se de l'Spin-off. L'exercici d'aquest dret es regeix segons el procediment previst a l' Article 14 d'aquest reglament.

13.2. Als efectes del previst a l'apartat anterior, el mecanisme per determinar el preu d'adquisició de les participacions de la URV s'ha de fixar en el contracte entre socis.

13.3. Addicionalment, en el contracte de transferència s'ha de regular la reversió dels resultats transferits, l'obligació de cessar de forma immediata en l'ús de la denominació “Spin-off de la URV” o, si s'escau, “EBT de la URV”, així com l'ús de la imatge corporativa de la URV.

Article 14. Procediment de transmissió de participacions

14.1. El CTTi de la FURV, amb el suport de la Càtedra, ha d'elaborar l'informe amb tota la documentació relativa a la transmissió de participacions per part de la URV de Spin-off de la URV, i l'ha de trametre al Vicerectorat, per a la seva avaluació, que n'ha de donar trasllat a la Comissió perquè l'avaluï. La Comissió ha d'emetre un acord sobre la conformitat o no de la transmissió de participació per part de la URV de l'Spin-off.

14.2. Per a la realització d'aquesta anàlisi i l'elaboració de l'acord, la Comissió pot sol·licitar la informació addicional que requereixi, i es pot recolzar en assessors interns i/o externs en la mesura que així ho estimi convenient, respectant en tot cas la confidencialitat del projecte.

14.3. Si la Comissió considera que la transmissió de participacions per part de la URV de l'Spin-off de la URV és positiva, ha de trametre l'acord, juntament amb l'informe, a la CCEOU del CS, que l'ha de revisar i, si s'escau, emetre un acord de conformitat o no conformitat de la transmissió de participacions de la URV.

14.4. L'acord de la CCEOU del CS, juntament amb l'informe, ha de ser remès al Consell de Govern de la URV, que en cas de conformitat ratificarà l'acord de la transmissió de participacions per part de la URV de l'Spin-off de la URV.

14.5. En el supòsit que el Consell de Govern decideixi la transmissió de participacions total de la URV a l'Spin-off de la URV, aquesta ha de seguir sent considerada Spin-off de la URV. L'acord del Consell de Govern ha de ser remès a la CE del CS, que ha d'emetre un acord de conformitat de la transmissió accionarial de la URV.

14.6. La CE del CS ha de remetre el seu acord tant a l'òrgan d'administració de Spin-off, perquè en sigui informat, com als òrgans interns de la URV, al CTTi de la FURV i al Gabinet Jurídic de la URV, a fi que desenvolupin tots els aspectes formals necessaris per implementar-lo.

14.7. El o la gerent de la URV ha de fer arribar al rector o rectora de la URV la proposta de transmissió accionarial de la URV a Spin-off de la URV per a la seva execució.

 

TÍTOL III. Participació del personal de la URV en les Spin-Off de la URV

Article 15. Autorització per a la prestació de serveis a l'Spin-off de la URV

15.1. Els investigadors de la URV poden sol·licitar autorització per a la prestació de serveis en una Spin-off de la URV al Servei de Recursos Humans de la URV, mitjançant un contracte de treball a temps parcial i de durada determinada, segons el que estableix l'article 18 de la Llei 14/2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

15.2. La sol·licitud ha d'anar acompanyada d'una memòria en què es justifiqui la participació del sol·licitant en una actuació relacionada amb les prioritats cientificotècniques establertes a l'Estratègia espanyola de ciència i tecnologia o a l'Estratègia espanyola d'innovació.

15.3. El reconeixement de compatibilitat que s'atorgui, si s'escau, per a la URV no pot modificar la jornada ni l'horari de treball, i queda automàticament sense efecte en cas de canvi de lloc en el sector públic.

Article 16. Règim de participació del personal de la URV en l'Spin-off de la URV

16.1. La participació del personal de la URV en el capital social i l'òrgan d'administració de l'Spin-off de la URV s'ajusta al que s'estableix a la Llei 53/1984, d'incompatibilitats del personal al servei de les administracions públiques.

16.2. Els investigadors que participin en una Spin-off de la URV constituïda o participada d'acord amb el règim previst en aquest reglament poden sol·licitar que no els siguin d'aplicació els articles 12.1.b) i d) de la Llei 53/1984, segons el que s'estableix a l'article 18 de la Llei 14/2011, de la ciència, la tecnologia i la innovació.

16.3. No obstant això, la inaplicació dels articles 12.1.b) i d) de la Llei 53/1984 és automàtica en el cas del professorat funcionari que participi en EBT constituïdes d'acord amb el procediment previst a l' Article 5 , que compleixin els requisits de la disposició addicional 24.a) de la Llei orgànica 4/2007 .

Article 17. Sol·licitud d'excedència pel desenvolupament d'activitats en l'Spin-off de la URV

17.1. La concessió de l'excedència per al desenvolupament d'activitats en l'Spin-off de la URV es fa per part de la URV, d'acord amb la Normativa de professorat aprovada per la Junta de Govern el 4 de juny de 1999, modificada en última vegada pel Consell de Govern el 26 d'abril de 2012, que recull els procediments d'excedència i de llicència de la Llei de la ciència, la tecnologia i la innovació i de la Llei d'universitats de Catalunya.

Article 18. Protecció dels resultats de la URV

18.1. Els membres del personal de la URV que participin en una Spin-off de la URV, incloent-hi els qui s'acullin a qualsevol de les possibilitats previstes en aquest títol, han de protegir els resultats de la URV i dels seus grups de recerca, conforme a la Normativa de propietat industrial i intel·lectual de la URV, i als acords i contractes subscrits per aquesta entitat.

18.2. La URV ha d'establir les mesures necessàries per protegir la seva posició davant eventuals situacions de conflicte d'interès.

18.3. Amb relació als investigadors de la URV que s'acullin al règim previst a l' Article 17 , es presumeix que als resultats que desenvolupin durant el període d'excedència se'ls aplica el règim de les creacions o invencions desenvolupades sota relació laboral amb la URV, llevat pacte o prova en contrari. En aquest sentit, s'han d'establir contractualment les mesures necessàries als efectes descrits en aquesta clàusula

TÍTOL IV. Start-Up de la URV promogudes per la comunitat universitària de la URV

Article 19. Reconeixement de les empreses emergents (start-up) de la URV

19.1. La URV pot reconèixer com a start-up de la URV (en endavant, reconeixement) una empresa que hagi iniciat l’activitat durant els tres anys anteriors a la sol·licitud del reconeixement. Aquest reconeixement identifica una iniciativa empresarial innovadora basada en els coneixements i capacitats que els seus promotors i/o propietaris han adquirit a partir de la formació rebuda a la URV.

19.2. El reconeixement permet un intercanvi de valor que afavoreix la solvència tècnica i ètica de l'empresa i el reconeixement per a la URV d'un grup d’empreses innovadores i eficients, creades al seu entorn. L'empresa pot acreditar davant de tercers aquest reconeixement com a empresa start-up de la URV i oferir una imatge de marca davant del seu entorn. Amb aquest reconeixement es pretén establir una relació de benefici mutu entre l'empresa reconeguda i la URV.

19.3. Per poder assolir el reconeixement start-up de la URV, les empreses han de reunir les condicions següents:
a) L'equip emprenedor ha d'estar format per membres de la comunitat universitària o titulats dels ensenyaments de la URV, amb una participació igual o superior a la majoria absoluta del seu capital social. La multidisciplinarietat, la solidesa i les capacitats de gestió i lideratge dels membres de l'equip emprenedor també han de ser valorades.
b) Tant l'objecte social com l'activitat de negoci de l'empresa han d'estar relacionades amb els àmbits de coneixement de la URV, d'acord amb el que preveu l'Estatut de la URV.
c) El pla d'empresa ha d’oferir prou garanties de la seva viabilitat econòmica i del seu potencial èxit empresarial mitjançant un model de negoci innovador, suficientment diferenciat del d'altres empreses existents en el mercat.
d) Cal demostrar la solvència financera o la capacitat de finançament de la iniciativa.

Article 20. Procediment de sol·licitud del reconeixement start-up de la URV

20.1. Si un membre de la comunitat universitària de la URV o un titulat dels ensenyaments de la URV vol obtenir el reconeixement start-up de la URV de l’activitat de la seva iniciativa empresarial, ha de presentar una sol·licitud al vicerectorat, a través del CTTi de la FURV, amb la documentació següent:
a) Presentació dels socis/equip emprenedor. S’ha d’indicar la condició de comunitat universitària (presentant el resguard de la matrícula en el cas dels estudiants) o de titulat dels ensenyaments de la URV (presentant el resguard del títol emès per la URV).
b) Pla d'empresa i model de negoci.
c) Estatuts socials de l’empresa i pactes entre socis, si escau.
d) Comptes anuals i memòria dels dos últims exercicis, si l’empresa ja ha iniciat l’activitat, o bé un informe economicofinancer que n’acrediti el funcionament correcte.

20.2. Per preparar la documentació descrita a l'article 20.1, els sol·licitants poden comptar amb l'assessorament del CTTi de la FURV i de la Càtedra.

20.3. Les empreses que es creïn a partir de projectes que hagin obtingut un premi o un ajut del Consell Social de la URV, que fomentin l’emprenedoria i la creació d’empreses, i, per tant, que hagin superat amb èxit el procés de valoració de la comissió d’avaluació d’aquests ajuts, seran proposades directament per rebre el reconeixement com a start-up de la URV, llevat que els socis/equip emprenedor de l’empresa hi renunciïn de forma explícita, a través d’un document dirigit al vicerectorat.

Article 21. Anàlisi del reconeixement start-up de la URV

21.1. Un cop la Càtedra hagi revisat el pla d'empresa i hagi emès un informe sobre l'oportunitat de reconeixement de l’start-up de la URV i amb la documentació referida al punt 20.1, el CTTi de la FURV ha d'elaborar l’informe, que ha de trametre al vicerectorat perquè l'avaluï i el traslladi a la Comissió, la qual ha d'analitzar la viabilitat del reconeixement start-up de la URV i, en particular, n'ha de verificar els aspectes descrits a l'article 19.3 d'aquest reglament.

21.2. La Comissió ha d'emetre un acord motivat sobre la idoneïtat o no del reconeixement com a start-up de la URV.

21.3. Per fer aquesta anàlisi i elaborar l'acord, la Comissió pot sol·licitar la informació addicional que requereixi, i es pot basar en assessors interns o externs en la mesura que ho consideri convenient, respectant en tot cas la confidencialitat del projecte.

Article 22. Atorgament del reconeixement start-up de la URV

22.1. Si la Comissió considera que la iniciativa empresarial és susceptible de rebre el reconeixement start-up de la URV, ha de trametre l'acord, juntament amb l'informe que
recopili la informació mencionada a l'article 20.1, a la CCEOU del CS, que l'ha de revisar i, si escau, adoptar un acord de conformitat de la concessió del reconeixement start-up de la URV. Aquest acord s'ha d'acompanyar de l'informe.

22.2. L'acord de la CCEOU del CS, juntament amb tota la documentació anterior, s’ha de d’enviar al Consell de Govern de la URV, que, en cas de conformitat, ha d'aprovar el reconeixement d’start-up de la URV.

22.3. La URV i l’ start-up de la URV poden subscriure un contracte en què es reguli la utilització del reconeixement .

22.4. El reconeixement d’start-up de la URV s'atorga per un període d'un any, renovable automàticament per anualitats durant un període de cinc anys, sempre que el vicerectorat no hi emeti un informe desfavorable en els termes previstos a l'article 23. No obstant això, el vicerectorat, mitjançant el CTTi de la FURV, pot sol·licitar a l’start-up de la URV la documentació addicional que consideri convenient amb la finalitat de fer el seguiment de l’evolució.

Article 23. Procediment de revocació del reconeixement start-up de la URV

23.1. El reconeixement start-up de la URV pot ser revocat per qualsevol de les parts, si es notifica amb tres mesos d'antelació, per qualsevol dels motius següents:
a) Decisió unilateral de l'empresa de desvincular-se de la URV.
b) Incompliment dels punts descrits a l'article 19 punts b), c) i d) d'aquest reglament.
c) Els resultats de l'empresa no s’ajusten a les condicions de reconeixement descrites a l'article 19.3 d'aquest reglament en un període superior a un any.
d) A més, la URV, a través del Consell de Govern, pot revocar en qualsevol moment el reconeixement start-up de la URV, per qualsevol motiu que consideri adient, si la Comissió presenta prèviamentun informe desfavorable a la renovació del reconeixement.

 

TÍTOL V. Serveis de suport a les empreses

Article 24. Suport en el desenvolupament i seguiment del projecte

24.1. Les Spin-off de la URV i les Start-Up de la URV poden comptar amb el suport tècnic, organitzatiu i de gestió de la URV, mitjançant el CTTi de la FURV i la Càtedra per al desenvolupament i seguiment del projecte.

Article 25. Ús d'instal·lacions

La URV pot promoure la creació i el manteniment de vivers o incubadores d'empreses, de forma directa o per mitjà del CTTi de la FURV o d'altres entitats vinculades, que permetin a les Spin-off de la URV, i si s'escau a les Start-up de la URV, accedir de forma preferencial a aquestes instal·lacions per facilitar-los el creixement durant els primers estadis d'activitat

Article 26. Promoció de l'emprenedoria

26.1. La URV ha de promoure una política activa de promoció de l'emprenedoria, incloent-hi ajuts a les Spin-off de la URV i, si s'escau, les Start-up de la URV, amb la finalitat d'afavorir la creació d'empreses noves que introdueixin al mercat els resultats desenvolupats en el marc de les activitats de recerca i transferència de la URV.

26.2. La URV ha de fomentar l'esperit emprenedor entre el seu personal i els estudiants, mitjançant programes de formació i de suport a la realització de projectes emprenedors.

26.3. La URV pot promoure programes i mesures que permetin estimular i afavorir la col·laboració de les Spin-off de la URV i, si s'escau, les Start-up de la URV amb els investigadors i els estudiants de la URV.

Article 27. Convenis de col·laboració

27.1. La URV i les Spin-off de la URV i Start-up de la URV poden subscriure convenis de col·laboració amb la URV a través del CTTi de la FURV, de conformitat amb l'article 83 de la Llei orgànica 6/2001, d'universitats i amb les limitacions que imposa la legislació vigent.

27.2. En la preparació d'aquests convenis, s'han d'establir els mecanismes oportuns per evitar potencials situacions de conflictes d'interès, així com l'obligació de les Spin-off de la URV d'establir els procediments necessaris perquè el personal que intervingui en les seves activitats no divulgui els secrets industrials i objecte de la propietat industrial i intel·lectual dels quals hagin tingut coneixement per raó de la seva pertinença a la URV o a aquestes empreses, no només durant el temps de permanència, sinó també després de l'extinció de la seva relació contractual.

27.3.  D'acord amb el que preveu l'article 37 de l'Estatut de la URV, el CTTi de la FURV és l'entitat encarregada de gestionar aquests contractes.

TÍTOL VI. Miscel·lània

Article 28. Registre d'Spin-off i Start-Up de la URV

28.1. El CTTi de la FURV s'encarrega del Registre d'Spin-off i Start-up de la URV, en el qual s'han d'inscriure els aspectes següents:

a) Les sol·licituds de creació o reconeixement d'Spin-off o Start-up de la URV que s'hagin presentat.
b) Les sol·licituds d'Spin-off o Start-up de la URV que hagin estat aprovades o reconegudes per la URV. Dins de les Spin-off de la URV, s'han d'identificar expressament les que són EBT als efectes del present reglament.
c) La participació de la URV en el seu capital social i en l'òrgan d'administració, si s'escau.
d) Les adquisicions i transmissions de participacions en aquestes empreses per part de la URV.
e) Els resultats de la URV sobre els quals l'empresa disposa de drets, segons el cas, per al seu ús i explotació comercial.
f) El domicili social de les Spin-off i Start-up de la URV.


28.2. Les Spin-off i Start-up de la URV han d'informar el Registre de Spin-off i Start-up de la URV de qualsevol modificació que es produeixi en relació amb els aspectes descrits anteriorment per tal que s'n pugui fer l'actualització.

28.3. El Registre ha de mantenir la informació de les Spin-off i de la URV actualitzada mentre la URV mantingui vinculació accionarial o contractual, segons el cas, amb l'empresa referida.


Article 29. Imatge corporativa de les Spin-off de la URV i Start-up de la URV

29.1. La URV ha d'atorgar a les Spin-off i Start-up de la URV constituïdes o reconegudes d'acord amb el règim previst en aquest reglament una llicència d'ús no exclusiva, no subllicenciable i no transmissible de la imatge corporativa i de la denominació “Spin-off de la URV” o “Start-up de la URV”, segons el cas, als efectes exclusius de ser utilitzada per identificar-se com a tals en el mercat.

29.2. Les Spin-off de la URV i Start-up de la URV han d'utilitzar obligatòriament la imatge corporativa i la denominació referides, de forma associada a la seva pròpia imatge corporativa.

29.3. L'ús de la imatge corporativa i la denominació indicades no representa en cap cas que les empreses actuïn en nom de la URV, ni que aquesta avali les seves activitats empresarials.

29.4. La URV pot requerir en qualsevol moment el cessament en l'ús de la denominació i de la imatge corporativa indicada en aquest article. En aquest cas, l'empresa ha de cessar en el seu ús de manera immediata.

29.5.
Les Spin-off de la URV i les Start-up de la URV han de regular l'ús de la imatge corporativa “Spin-off de la URV” i “Start-up de la URV” segons el que pugui establir la comissió delegada pel Consell de Govern per a aquest motiu.

Article 30. Contractació preferent d'estudiants de la URV

30.1. Les Spin-off de la URV i Start-up de la URV, en el curs de la seva activitat, han de procurar contractar de manera preferent estudiants que hagin cursat els estudis a la URV, així com estudiants en pràctiques d'acord amb el Programa de cooperació educativa, per facilitar-los la inserció en el mercat laboral.

30.2. Les Spin-off de la URV i Start-up de la URV han de procurar recórrer, de forma preferent, a la borsa de treball de la URV per buscar professionals que requereixin per al desenvolupament de les seves activitats.


Article 31. Referència als òrgans previstos en aquest reglament

En cas que qualsevol dels òrgans referits en aquest reglament deixi de tenir qualsevol de les responsabilitats o atribucions que s'hi preveuen, la seva posició dins del present reglament ha de ser assumida per l'òrgan o l'entitat que sigui designada per la URV per a la realització d'aquestes responsabilitats o atribucions.

TÍTOL VII. Disposicions finals

DISPOSICIÓ ADDICIONAL
Única. Adequació a la normativa aplicable

La URV ha de procurar adequar, en el menor termini possible, les disposicions establertes en aquest reglament a qualsevol eventual modificació de la normativa legal aplicable, en particular la relativa a incompatibilitats i a creació d'empreses.

DISPOSICIÓ TRANSITÒRIA
Única. Empreses creades d'acord amb la normativa anterior

La present regulació és d'aplicació, en cas de complir els requisits establerts per aquesta i en la legislació vigent, a les empreses de base tecnològica (EBT), de base no tecnològica (EBNT) i les empreses Start-up de la URV, creades o reconegudes d'acord amb el Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la Universitat Rovira i Virgili , aprovat pel Consell de Govern en la sessió del 21 de febrer de 2008.

En aquest sentit, les empreses creades amb el reglament anterior sota la regulació de les EBNT són considerades, d'acord amb el present reglament, com a Spin-off de la URV.

Les inscripcions realitzades en el Registre d'EBT, EBNT i les Start-up de la URV regulat en el darrer reglament s'entenen automàticament realitzades al Registre del CTTi de la FURV de Spin-off de la URV i Start-up de la URV d'aquest reglament.

DISPOSICIÓ DEROGATÒRIA
Única. Derogació del reglament anterior

Amb l'entrada en vigor d'aquest reglament queda derogat el Reglament de creació d'empreses a l'entorn de la Universitat Rovira i Virgili , aprovat en la sessió del Consell de Govern de la URV de data 21 de febrer de 2008, sense perjudici del que s'estableix a la disposició transitòria anterior.

DISPOSICIÓ FINAL
Única. Entrada en vigor

Aquest reglament entra en vigor l'endemà que sigui aprovat pel Consell de Govern de la Universitat Rovira i Virgili.ANNEX I: Contingut del contracte entre socis que han de subscriure tots els socis de l'Spin-off de la URV


Aquest contracte ha d'incloure, a l'efecte de protegir la posició de la Universitat, els aspectes següents:

•  Règim d'adopció d'acords en els òrgans socials, i dret de vet per a determinats supòsits (per exemple, canvi en l'objecte social).
Establiment de les majories requerides per a l'adopció d'acords en la Junta General i el Consell d'Administració si s'escau, així com la regulació d'un dret de vet de la URV dels acords adoptats per la Junta General que es consideri convenient per la naturalesa de l'acord.

•  Règim de transmissió de participacions i dret de subscripció preferent.
Regulació dels termes i condicions en els quals els socis poden transmetre les participacions de la companyia, regulant un dret d'adquisició preferent davant una oferta d'adquisició de participacions per part d'un tercer, i valorant la possibilitat d'incloure limitacions en la transmissió de participacions a entitats competidores de la companyia.

•  Dret d'acompanyament ( tag along ).
Dret de participació de la URV a participar d'una venda de participacions que fa un altre soci. En el cas que qualsevol dels socis rebi una oferta, la URV pot participar de la venda i transmetre una part de les seves participacions en els termes oferts, en proporció a la seva participació al capital social de la companyia. La finalitat d'aquest dret és que la URV es pugui beneficiar d'ofertes realitzades per un tercer a un altre soci.

•  Dret de major fortuna.
Dret dels socis a participar d'una eventual plusvàlua obtinguda per un soci per la venda de les participacions adquirides amb caràcter previ als anteriors. Aquest dret de major fortuna ha d'estar limitat temporalment.

•  Dret de preferència en la liquidació.
En cas que el projecte empresarial de la companyia no prosperi econòmicament, és útil de preveure quines seran les normes que n'han de regir la liquidació. Poden establir-se drets de preferència en la distribució de la quota liquidativa (habitual en casos d'aportacions amb valoracions asimètriques), així com un compromís de millors esforços perquè la URV recuperi la llicència atorgada sobre els resultats en el cas de concurs.

•  Dret antidilució.
Dret de la URV a no diluir la seva participació accionarial a la companyia com a conseqüència d'ampliacions de capital que la valorin per sota un índex prefixat. Aquest dret té com a objectiu evitar dilucions injustes sobre la participació de la companyia.

•  Dret de sortida.
Dret de la URV a sortir del capital social de la companyia i obligar la resta de socis a adquirir-ne la seva participació accionarial, sempre que concorrin elements que així ho justifiquin, com l'incompliment de les obligacions assumides per la companyia, l'ús inadequat dels resultats transferits, etc.

•  Dret d'informació, pel qual l'Spin-off de la URV remetrà informació relativa a la seva evolució financera, comercial i tecnològica.

•  Dret d'auditoria per part de la URV de la situació financera, comercial i tecnològica, si s'escau, de l'Spin-off de la URV.

ANNEX II: Contingut del contracte de transferència de resultats

Aquest contracte ha d'incloure, a l'efecte de protegir la posició de la Universitat, els aspectes següents:

•  Termes i condicions de transferència dels resultats.
Determinació de la forma de transferència dels resultats, projectada inicialment com una llicència, així com els termes en què s'atorga la llicència (àmbit temporal i material, subllicenciabilitat, transmissibilitat i exclusivitat).

•  Clàusules de protecció i defensa dels resultats.
Distribució dels drets i obligacions de les parts amb relació a la protecció dels resultats (determinació de quina part ha de ser l'encarregada de sol·licitar els drets de propietat intel·lectual i/o industrial sobre els resultats llicenciats), així com amb relació a la defensa, en cas d'infracció de tercers o procediment d'oposició.

•  Mecanismes de retribució.
Determinació dels mecanismes de retribució per part de la companyia a la URV per la transferència de resultats. Aquesta retribució pot configurar-se de diferents formes, com pagaments inicials, cànons, pagaments per assoliment de fites, etc.

•  Dret de reversió sobre els resultats en cas d'abandó de l'activitat, de desús total o parcial, o d'utilització per a activitats contràries als principis ètics de la URV.

•  Dret d'ús dels resultats per a activitats d'investigació de la URV.
Dret de la URV pel qual s'assegura que, tot i concedir una llicència en exclusiva per a l'explotació dels resultats, la institució pot continuar-ne l'explotació científica i no comercial, assegurant així tant l'activitat de recerca com l'evolució dels resultats.

•  Drets sobre les evolucions i millores dels resultats objectes de transferència a l'Spin-off de la URV.
Regulació de la relació entre l'Spin-off de la URV i la URV amb relació a les millores i evolucions sobre els resultats que pugui desenvolupar la URV en el marc de la seva activitat de recerca, incloent-hi drets de preferència per a l'Spin-off de la URV, o llicències d'ús a la URV, en cas que les millores hagin estat desenvolupades per la URV.

•  Supòsits de responsabilitat i indemnitat.
Limitació dels supòsits de responsabilitat de la URV davant reclamacions de tercers amb relació a la titularitat dels resultats, o dels problemes que es puguin derivar de la seva explotació o de la impossibilitat d'explotar-los.

•  Dret de major fortuna
Dret de la URV a participar d'una eventual plusvàlua obtinguda per l'Spin-off de la URV en l'explotació dels resultats transferits. Aquest dret de major fortuna ha d'estar limitat temporalment.