LEGISLACIÓ I NORMATIVA PRÒPIA

LLEI DE CREACIÓ DE LA URV

ESTATUT DE LA URV

NORMATIVA PRÒPIA DE LA URV

Estructura i òrgans de govern
 
Estructura i organització
Òrgans de govern
Comunitat universitària
 
Personal docent i investigador
Estudiants
Personal d'Administració i Serveis
Activitat universitària
 
Docència i Estudi
Investigació
Serveis de suport a l'activitat universitària
Règim econòmic de la Universitat
Altres normes

LEGISLACIÓ UNIVERSITÀRIA
I ALTRES DISPOSICIONS GENERALS

Constitució Espanyola
Estatut d'Autonomia de Catalunya
Legislació universitària
Procediment administratiu, contractació de les administracions públiques i funció pública
Diari Oficial de la Comunitat Europea (DOCE)
Butlletí Oficial de l'Estat (BOE)
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC)
Butlletí Oficial de la Província de Tarragona (BOPT)
Full Oficial de la Universitat (FOU)


ENLLAÇOS

Ministeri de Ciència i Innovació
Ministeri d'Educació, Política Social i Esports
Departament d'Economia i Coneixement
Conferència de Rectors de las Universitats Espanyoles (CRUE)
Associació de la Universitat Europea (EUA)