NORMATIVA DE PRÀCTIQUES EXTERNES DELS ALUMNES DE LA URV

Aprovada pel Consell de Govern el 30 d’abril de 2004

Preàmbul

Article 1. Tipus de pràctiques i àmbit d’aplicació

Article 2. Règim jurídic

Article 3. La Comissió de Coordinació de Pràctiques Externes

Article 4. Estructura de gestió de les pràctiques

Article 5. Convenis de pràctiques. Característiques generals

Article 6. Pràctiques curriculars

Article 7. Pràctiques no curriculars

Article 8. Pràctiques dels estudis de doctorat

Article 9. Drets i obligacions dels alumnes en pràctiques

Article 10. Les entitats col·laboradores

 

Preàmbul

A la URV hi ha hagut un augment considerable del nombre d’alumnes que realitzen pràctiques externes i d’empreses i institucions interessades a col·laborar en la formació acadèmica del nostre alumnat, tant de forma integrada als plans d’estudis com de forma complementària mitjançant pràctiques no curriculars, les quals són una experiència professional enriquidora per a l’estudiant. D’altra banda, les pràctiques externes han esdevingut el primer mecanisme d’inserció laboral dels graduats recents.

Aquests fets obliguen la Universitat a donar resposta a les demandes dels agents implicats en la gestió dels convenis de pràctiques, amb la finalitat última d’assolir un procediment de gestió comú, senzill i eficaç.

La URV pretén establir un marc general de regulació de les pràctiques que duen a terme els alumnes de la URV fora de l’entorn de la pròpia Universitat i, d’altra banda, incrementar l’aprenentatge pràctic a través del contacte directe entre els alumnes i el món professional.

Article 1. Tipus de pràctiques i àmbit d’aplicació

 1. Aquesta Normativa s’aplica a les pràctiques externes curriculars i no curriculars que realitzen els estudiants de la URV i a les pràctiques curriculars dels estudiants dels centres adscrits a la URV.

 2. Les pràctiques es poden dur a terme en empreses, despatxos professionals, administracions o altres entitats públiques o privades, nacionals o estrangeres. Els alumnes de la URV també poden realitzar pràctiques curriculars als serveis de la mateixa Universitat que la Comissió de Coordinació de Pràctiques Externes determini per a cada curs.

 3. Són pràctiques curriculars les que estan específicament establertes en els plans d’estudis com a pràctiques d’una assignatura determinada o com a matèria, assignatura o activitat de pràctiques, amb independència de la denominació i que el pla d'estudis corresponent les inclogui entre els crèdits corresponents a matèries troncals, matèries obligatòries d'Universitat, matèries optatives o reconeixement de crèdits de lliure elecció. El reconeixement curricular de les pràctiques externes ha d'estar sempre previst en el corresponent pla d'estudis o en els programes de doctorat.

 4. Són pràctiques no curriculars les previstes en els programes de cooperació educativa de la URV, que no estan específicament incloses en els plans d’estudis com a assignatura de pràctiques ni tenen un reconeixement posterior de crèdits.

 5. En tots els casos, la relació que s'estableix entre l'estudiant i l'empresa o la institució és estrictament acadèmica i no laboral.

Article 2. Règim jurídic

 1. Les pràctiques externes que duen a terme els alumnes de la URV es regeixen, amb caràcter general, pel que preveu aquesta Normativa, per l’Estatut de la Universitat i per la resta de normatives acadèmiques que li són aplicables.

 2. Les pràctiques curriculars es fonamenten en el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, modificat pel Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, sobre directrius generals comunes als plans d’estudis que duen a l’obtenció dels títols de caràcter oficial i validesa per a tot el territori estatal, i es regeixen pel que estableix el pla d’estudis de l’ensenyament que cursa l’alumne/a. També s’aplica als ensenyaments de ciències de la salut el Reial decret 1558/1986, de 28 de juny, que estableix les bases generals del règim de concerts entre les universitats i les institucions sanitàries.

 3. Per accedir als programes de pràctiques curriculars, els estudiants han de seguir l’itinerari previst en el seu pla d’estudis. Quan l’itinerari no determina una ubicació concreta de l’assignatura, els alumnes han de tenir superats el 50% del total de crèdits necessaris per assolir el títol. Es considera que els estudiants que cursen ensenyaments de segon cicle ja tenen superat aquest requisit.

 4. Les pràctiques no curriculars es regeixen pel Reial decret 1497/1981, de 19 de juny, modificat pel Reial decret 1845/1994, de 9 de setembre, sobre programes de cooperació educativa.

Article 3. La Comissió de Coordinació de Pràctiques Externes

 1. La Comissió de Coordinació de Pràctiques Externes (CCPE), creada per la normativa aprovada per la Junta de Govern de 13 d’abril de 2000, és l’òrgan de coordinació, debat i millora continuada del sistema de pràctiques externes dels alumnes de la URV.

 2. La CCPE té les funcions següents:
  1. Supervisar el desenvolupament de les pràctiques externes i formular les recomanacions que consideri necessàries.

  2. Solucionar els conflictes en la interpretació de les normatives reguladores i proposar solucions unificades.

  3. Informar sobre les propostes de normatives de pràctiques presentades pels centres abans d’aprovar-les.

  4. Proposar les modificacions que consideri oportunes a aquesta Normativa.

  5. Promoure les polítiques coordinades de promoció, millora de la qualitat i avaluació de les pràctiques externes dels ensenyaments de la URV.
 1. La CCPE té la composició següent:
 1. La CCPE la convoca el president/a quan ho consideri necessari i, en tot cas, un cop l’any.

Article 4. Estructura de gestió de les pràctiques

 1. Tots els convenis de pràctiques han de quedar inscrits en el registre central de pràctiques, adscrit al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants.
 2. Els centres poden adoptar unes normes pròpies que desenvolupin aquesta Normativa, a més de crear els òrgans interns que considerin adients per gestionar les pràctiques externes dels seus alumnes.
 3. El responsable d’ensenyament ha de vetllar pel bon funcionament de les pràctiques.
 4. Correspon al centre establir i definir els programes de pràctiques, fixar els requisits, el procediment de selecció dels estudiants i el mecanisme de seguiment i avaluació de les pràctiques dins del marc d’aquesta Normativa.
 5. Per part de la URV, un o més professors dels ensenyaments que cursen, respectivament, cadascun dels estudiants en pràctiques curriculars n’han de fer la tutela. Entre les seves funcions hi ha les següents:

  1. Fixar el programa d'activitats que ha de desenvolupar l'estudiant.

  2. Fer el seguiment de les pràctiques.

  3. Participar en la qualificació de les pràctiques.

  4. Mantenir informat el responsable d’ensenyament sobre les incidències i/o incompliments de l’alumne/a, les empreses o entitats i valorar la col·laboració prestada.

Article 5. Convenis de pràctiques. Característiques generals

 1. La realització de pràctiques externes dels alumnes de la URV s’ha de formalitzar mitjançant un conveni específic de col·laboració signat per la URV i l’entitat on s’han de dur a terme.
 2. Els convenis de col·laboració entre l’entitat acollidora i la Universitat els ha de signar, per delegació del rector/a, el degà/ana o el director/a del centre.
 3. La URV, a més, pot formalitzar la relació continuada de col·laboració amb les empreses o institucions mitjançant un conveni marc únic, signat pel rector/a.
 4. Al conveni de col·laboració específic hi han de constar les dades identificatives dels estudiants que han de fer les pràctiques; la durada i la distribució horària; el programa de les activitats que ha de desenvolupar l’estudiant; els mecanismes d’avaluació, si s’escau, i el nomenament d’un tutor/a d’empresa responsable de les activitats formatives.
 5. En tot cas, el contingut de les pràctiques ha d'estar directament vinculat amb l'ensenyament que cursa l'estudiant; la durada, sumades les activitats de pràctiques curriculars i no curriculars, no pot superar el 50% del temps íntegre que constitueix un curs acadèmic. Aquesta limitació la determina l’òrgan corresponent a cada ensenyament i no pot superar els 22 ECTS per curs acadèmic, entès de l’1 d’octubre al 30 de setembre, i dins d’un període que no pot superar els nou mesos.

  Aquestes limitacions temporals també són d’aplicació recomanada quan un alumne/a realitza pràctiques en una mateixa empresa i lloc de pràctiques, tot i que es duguin a terme en cursos diferents

 6. El conveni ha de fer esment del caràcter no laboral de la relació i la cobertura de qualsevol accident mitjançant l’assegurança escolar o aquella que la Universitat hagi previst en cada cas.

  L’Institut Nacional de la Seguretat Social, com a responsable de l’assegurança escolar obligatòria, ha de ser informat periòdicament dels convenis signats per la URV per a l’acolliment en pràctiques d’alumnes que gaudeixin d’aquesta cobertura.

 7. El conveni de pràctiques no pot establir la realització d’activitats catalogades com a insalubres, penoses, nocives o perilloses, ni les que s’hagin de realitzar en horari nocturn o en torns rotatius de 24 hores.

  Excepcionalment, el responsable d’ensenyament pot autoritzar la realització de pràctiques en horari nocturn quan, per raó de la naturalesa de les activitats de pràctiques proposades, sigui imprescindible aquest horari i després d’avaluar-ne el valor formatiu.

 8. Els convenis s’extingeixen automàticament quan expira el termini convingut, si no s’han establert mecanismes de pròrroga tàcita. Es poden donar per acabats de forma anticipada per les causes següents:

  1. Per mutu acord de les parts, manifestat per escrit.

  2. Per denúncia motivada d’una de les parts, o de l’alumne/a, manifestada per escrit abans de la finalització anticipada.

  3. Per incompliment manifest de les clàusules del conveni o de la normativa que el regula.
 1. La suspensió de les pràctiques, fins a quinze dies naturals, per causa de baixa per malaltia o accident de l’alumne/a no comporta compensar hores ni perdre la quantitat econòmica mensual en concepte de beca o ajut a l’estudi prevista en el conveni.
 2. Tots els convenis de pràctiques es gestionen segons els procediments i els models establerts per aquesta Normativa i/o aprovats per la CCPE.

Article 6. Pràctiques curriculars

 1. Les característiques específiques de les pràctiques curriculars han d’estar previstes al pla d’estudis i, si s’escau, desenvolupades a la Normativa de pràctiques del centre corresponent.

 2. El tutor/a de pràctiques és el responsable del seguiment i l’avaluació de les activitats desenvolupades per l’alumne/a.
 3. Els alumnes que duguin a terme pràctiques curriculars s’han de matricular a l’assignatura establerta al pla d’estudis, ja sigui troncal, obligatòria, optativa o de reconeixement de crèdits de lliure elecció, i han de complir els requisits i les obligacions que el pla d’estudis de l’ensenyament hagi previst.

Article 7. Pràctiques no curriculars

 1. Tots els alumnes que vulguin formar part d’un programa de pràctiques no curriculars s’han d’inscriure al registre central de pràctiques i tenir matrícula vigent en el curs en el qual es realitzen les pràctiques. En el cas que l’alumne/a no hagi subscrit la matrícula en el moment de la signatura del conveni, ha de manifestar per escrit el seu compromís de matriculació en el termini previst.
 2. Les entitats col·laboradores que desitgin acollir un o diversos estudiants en pràctiques no curriculars han de presentar la seva proposta mitjançant el procediment normalitzat contingut al registre central de pràctiques.
 3. La proposta, amb la descripció de les activitats formatives que ha de desenvolupar l’alumne/a, ha de ser autoritzada, en el termini de cinc dies lectius, pel responsable d’ensenyament. Transcorregut aquest termini sense resposta, ha de ser el degà/ana o el director/a qui autoritzi la realització de les pràctiques.
 4. Validada la proposta i notificada a l’entitat col·laboradora, se seleccionen els estudiants, prèviament inscrits al registre central de pràctiques, segons el que prevegi la normativa del centre o segons els criteris generals aprovats per la CCPE.
 5. Un cop hagin estat assignats els estudiants que han de fer les pràctiques, es formalitza el conveni de col·laboració entre la Universitat i l’entitat acollidora.
 6. L’alumne/a no pot començar les pràctiques sense la signatura del conveni previst a l’article 5.1. Tanmateix, els convenis no es poden signar amb efectes retroactius, de manera que la formalització de totes les condicions del conveni ha de ser prèvia a la seva vigència.
 7. El conveni de pràctiques pot ser prorrogat, amb el vistiplau de les parts i l’alumne/a, mitjançant la signatura d’un nou document. La suma de les hores de la pròrroga i del conveni no pot superar el límit màxim previst a l’article 5.5.

  La sol·licitud de pròrroga l’ha de demanar l’entitat col·laboradora, amb el vistiplau de l’estudiant, mitjançant un escrit motivat adreçat a la Universitat amb una antelació mínima de deu dies naturals abans que finalitzi el conveni.

 8. Les pràctiques no curriculars són voluntàries per a l’alumne/a. En tot cas, ha de tenir superats, en el moment de començar les pràctiques, el 50% dels crèdits necessaris per obtenir el títol corresponent als estudis que està cursant. S’entén que compleixen aquest requisit els estudiants d’ensenyaments de només segon cicle.
 9. En el conveni hi ha de constar la contraprestació econòmica que ha de rebre l’estudiant en concepte d’ajut a l’estudi, així com la contribució de les empreses o institucions al finançament del programa de pràctiques. L’ajut a l’estudi que ha de rebre l’alumne/a no pot ser inferior a 2 euros per hora de pràctica prevista en el conveni. Aquesta quantitat l’abona directament a l’estudiant l’empresa o la institució. L’aportació econòmica de l’empresa o la institució a la URV, si s’escau, no ha de ser inferior al 10% del total d’euros que rep l’alumne/a implicat en cada pràctica, i, en cap cas, pot ser inferior a 100 euros per cada conveni de cooperació educativa signat. En tot cas, els responsables d’ensenyament poden establir les excepcions que considerin pertinents a les condicions anteriors.

Article 8. Pràctiques dels estudis de doctorat

 1. Els estudiants de doctorat poden dur a terme pràctiques externes només en el marc del treball experimental d’investigació o el període de tutela acadèmica. Les activitats que ha de desenvolupar a l’entitat acollidora han d’estar lligades directament al treball d’investigació i han de ser necessàries per a la seva realització.
 2. La proposta d’activitats ha de ser autoritzada pel coordinador/a del programa de doctorat. Aquesta autorització ha de reflectir la vinculació i la idoneïtat de les activitats de pràctiques proposades amb el treball d’investigació de l’alumne/a.
 3. Els convenis de pràctiques els ha de signar, per delegació del rector/a, el director/a de l’Escola de Doctorat.

Article 9. Drets i obligacions dels alumnes en pràctiques

 1. Són drets de l’estudiant en pràctiques:


  1. Ser tutelat durant el període de realització de les pràctiques per un professor/a de la URV i per un professional de l'empresa o entitat col·laboradora.

  2. Obtenir una qualificació, quan es tracti de pràctiques curriculars.

  3. Rebre una remuneració, en concepte de beca o ajut a l’estudi, quan estigui específicament contingut a les clàusules del conveni.

  4. Gaudir de permisos per assistir a exàmens i proves finals sense que aquests dies siguin recuperables.

  5. Rebre, en el moment que finalitza el període convingut, un certificat acreditatiu de les pràctiques on constin les hores realitzades i el programa d’activitats dut a terme. L’alumne/a no té dret a sol·licitar aquest certificat si abans no ha lliurat els informes i/o les enquestes requerits per la Universitat.

 2. Són obligacions de l’estudiant en pràctiques:


  1. Iniciar la pràctica el dia acordat i complir l’horari establert al conveni.

  2. Comunicar al professor/a responsable de la seva tutela o al coordinador/a de pràctiques, de manera immediata, qualsevol incidència que afecti el desenvolupament de les pràctiques (renúncia, inadequació de les pràctiques, inexistència de tutor/a, etc.).

  3. Realitzar amb aprofitament la pràctica, d'acord amb el programa i les condicions previstes.

  4. Respectar les normes i els reglaments interns de l’entitat acollidora i, especialment, guardar el secret professional i no utilitzar o divulgar a tercers, en cap cas, la informació relativa a l'empresa o entitat o a la seva activitat, a la qual hagi pogut accedir durant el període de pràctiques, sense autorització de l’empresa o entitat.

  5. Presentar, si és el cas, els informes convinguts sobre el desenvolupament de la pràctica, així com contestar les enquestes de satisfacció que li siguin requerides.

Article 10. Les entitats col·laboradores

 1. Són obligacions de l’entitat col·laboradora:


  1. Acollir l’alumne/a de forma adequada i informar-lo del pla d’activitats de pràctiques que ha de desenvolupar.

  2. Proporcionar a l’estudiant les eines necessàries per a la realització correcta de les tasques assignades.

  3. Informar, per escrit, de les normatives de règim intern aplicables al centre de treball.

  4. Complir el programa de pràctiques i la resta de clàusules previstes al conveni i, si fos necessari, comunicar-ne qualsevol canvi.

  5. Fer el pagament mensual a l’alumne/a de la quantitat establerta al conveni en concepte de beca o ajut a l’estudi.

  6. Nomenar un tutor/a de pràctiques entre els professionals qualificats que tinguin el seu lloc de treball al centre, unitat o departament on l’alumne desenvolupa les activitats pràctiques.

 2. El tutor/a de pràctiques designat és la persona responsable de la formació de l’alumne al centre de treball.
Són funcions del tutor/a d’empresa:
  1. Fixar el pla d’activitats de pràctiques de l’alumne/a, en coordinació amb el tutor/a acadèmic.

  2. Orientar i supervisar les tasques que ha de desenvolupar l’estudiant.

  3. Informar el tutor/a acadèmic o els serveis tècnics de la URV de qualsevol incidència.

  4. Avaluar les activitats de l’alumne/a i emetre els informes que la Universitat li sol·liciti en relació amb les pràctiques.