EQUIVALÈNCIA DE TÍTOL ESTRANGER ACCÉS AL DOCTORAT (RD 778/1998)

 

Tràmits per sol·licitar-ho:
Qui: La persona interesada o degudament autoritzada
On:
Al Servei de Gestió Acadèmica
Quan: En les dates de preinscripció del programa de doctorat
Com:

Presentant els següents documents:

  1. La sol•licitud d’equivalència de títols estrangers emplenada
  2. La documentació requerida amb els requisits generals

Observacions:
  • La instància i la documentació es pot presentar, junt amb la sol•licitud d’accés, a la secretaria administrativa del departament responsable del programa, o directament al Servei de Gestió Acadèmica amb independència del tràmit per a l’accés

  • L’estudiant/a, a l’hora de presentar la sol•licitud, haurà d’abonar la taxa de sol•licitud d’equivalència del seu títol estranger per accedir als estudis oficials de doctorat
(si voleu més informació sobre l'homologació de títols estrangers, cal adreçar-se a la web del Ministeri d'Educació i Ciència www.mec.es)

Resol·lució de la sol·licitud:
Qui: La Directora de l’Escola de Postgrau i Doctorat
Quan: Sempre que sigui possible, 15 dies desprès que s’hagi completat la documentació amb els requisits establerts
Com:
  • Emetent una resolució. La notificació d'aquesta serà lliurada a la persona interessada al domicili indicat a la sol·licitud


  • Traslladant una còpia a la secretaria administrativa de l’òrgan responsable del programa i al coordinador.
Observacions:

Una vegada resolta favorablement la sol·litud d'equivalència, si l'estudiant/a és admès/a al programa de doctorat, podrà formalitzar la matrícula.


Efectes:

Aquest accés als estudis de tercer cicle no implica, en cap cas, l'homologació del títol estranger del qual estigui en posessió la persona interessada, ni el reconeixement a cap altre efecte que no sigui el de cursar els estudis universitaris de tercer cicle.