DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA PER A L'ACCÉS ALS ESTUDIS OFICIALS DE DOCTORAT D'UN PROGRAMA DE DOCTORAT (RD 778/1998)

Estudiants que han cursat els estudis d'accés a la URV i a altres universitats espanyoles :

Aquests estudiants han de presentar els documents següents:

 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del DNI/Passaport/NIE, (només per als alumnes que no han cursat estudis a la URV).
 • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol de Llicenciat/Enginyer/Arquitecte que dóna accés als programes de doctorat, o bé comprovant d’haver-ne pagat els drets d’expedició.
 • Altres específics que pugui requerir el departamentEstudiants que han cursat els estudis d'accés a centres estrangers d'educació superior:
Els estudiants que han finalitzat els estudis previs en centres estrangers d’educació superior, han de presentar els documents següents, legalitzats i traduïts, si s’escau (veure Document de verificació de la documentació presentada):
 • Per als títols homologats
  • Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat. Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) de la credencial d’homologació del títol de Llicenciat/Enginyer/Arquitecte que dóna accés als programes de doctorat. Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat acadèmic dels estudis cursats. En els certificats haurà de constar, entre d’altres:
   • La durada en anys acadèmics del títol.Les assignatures i la seva qualificació.
   • El nombre de crèdits i/o hores/setmanes corresponents
  • Document acreditatiu on consti que amb els estudis cursats en el seu país pot accedir als estudis de doctorat:
   • Document original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) emès per la universitat on ha obtingut el títol d’accés (Llicenciat/Enginyer/Arquitecte) o per l’autoritat d’aquell país competent en la matèria, que acrediti que el títol obtingut per l’estudiant li permet accedir a estudis de doctorat en aquell país.
   • Altres específics que puguin requerir el departament


 • Per als títols no homologats
  • Sol•licitud d’equivalència de títols estrangers.Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del document acreditatiu de la identitat i la nacionalitat. Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del títol d’accés (Llicenciat/Enginyer/Arquitecte) no homologat. En el cas de no disposar del títol, certificació acreditativa de la seva expedició, original i còpia o bé còpia compulsada. Original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) del certificat acadèmic dels estudis cursats. En els certificats haurà de constar, entre d'altres:
   • La durada en anys acadèmics dels títols.Les assignatures i la seva qualificació
   • El nombre de crèdits i/o hores/setmanes corresponents
  • Document acreditatiu on consti que amb els estudis cursats en el seu país pot accedir als estudis de doctorat:
   • Document original i fotocòpia (o fotocòpia compulsada) emès per la universitat on ha obtingut el títol d’accés (Llicenciat/Enginyer/Arquitecte o d'un nivell equivalent) o per l’autoritat d’aquell país competent en la matèria, que acrediti que el títol obtingut per l’estudiant li permet accedir a estudis de doctorat en aquell país.
   • Altres específics que pogui requerir el departament


  • Requisits generals dels documents

   Document pel qual el Servei de Gestió Acadèmica verificarà la documentació presentada