REQUISITS GENERALS QUE HAN DE COMPLIR ELS DOCUMENTS EXPEDITS A L'ESTRANGER

Han de ser documents oficials, originals o còpies compulsades, i, si s'escau, estar degudament legalitzats i traduits.

 

DOCUMENTS OFICIALS

Tots els documents que s'aporten al procediment hauran de ser oficials i estar expedits per les autoritats competents, d'acord amb l'ordenament jurídic del país del qual es tracti.

 

LEGALIZACIÓ DELS DOCUMENTS EXPEDITS A L'ESTRANGER

a) Informació general (resumida):

 1. No s'exigeix cap tipus de legalització per als documents expedits en Estats membres de la Unió Europea, o signataris de l'Acord sobre l'Espai Ecònomic Europeu o països amb acords bilaterals amb la U.E.

 2. En el cas de documents expedits en països que han subscrit el conveni de l'Haia de 5 d'octubre de 1961 és suficient amb la legalització única o "apostilla", estesa per les Autoritats competents del país.

  NOTA IMPORTANT: En data 12 de febrer de 2008 Espanya ha retirat l'objecció d'acord amb l'article 12, parágraf 2, de la Convenció. Per això, el Conveni ha entrat en vigor entre Espanya i India en data 12 de febrer de 2008.
  Podeu consultar aquesta informació a la pàgina web del propi Conveni.

 3. En el cas de documents expedits en països que han subscrit el Conveni Andrés Bello, hauran de ser legalitzats per via diplomàtica. Caldrà presentar-los en:
  • Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i al ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
  • Representació diplomàtica o consular d'Espanya en l'esmentat país.

 4. Quan l'estat sigui també firmant del Conveni de l'Haia, es podrà utilitzar el procediment establert per aquest (que és més senzill).

 5. En el cas dels documents expedits a la resta de països hauran de legalitzar-se per via diplomàtica. Caldra presentar-los en:
  • Ministeri d'Educació del país d'origen per a títols i certificats d'estudis i al ministeri corresponent per a certificats de naixement i nacionalitat.
  • Ministeri d'Afers Exteriors del país on es van expedir els esmentats documents.
  • Representació diplomàtica o consular d'Espanya en l'esmentat país.

 6. Els documents expedits per les Autoritats diplomàtiques o consulars d'altres països a Espanya hauran de legalitzar-se al Ministerio Español de Asuntos Exteriores.

b) Informació detallada:

premeu aquí

 

TRADUCCIÓ DELS DOCUMENTS EXPEDITS A L'ESTRANGER

a) Informació general (resumida):

L'article 36.1 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú, indica que la llengua dels procediments tramitats per l'Administració General de l'Estat serà el castellà o la llengua cooficial en la comunitat autònoma.

Com a conseqüència, les normes reguladores d'aquests procediments exigeixen que els documents expedits a l'estranger vinguin acompanyats de traducció oficial al castellà.

La traducciˇ oficial podrà fer-se:

 1. Per traductor jurat, degudament autoritzat o inscrit a Espanya.
 2. Per qualsevol Representació diplomàtica o consular de l'Estat espanyol a l'estranger.
 3. Per la representació diplomàtica o consular a Espanya del país del qual és ciutadà el sol·licitant o, en el seu cas, del de procedència del document.

En la mesura del possible, quan el document original estigui escrit en un alfabet diferent de l'occidental, es recomana que la corresponent traducció reculli la denominació del títol en el seu idioma original, però transcrita a l'alfabet occidental, i no una traducció d'aquesta denominació.

b) Informació detallada:

premeu aquí

 

APORTACIÓ DE CÒPIES COMPULSADES

En l'oficina de registre en la que presenti la sol·licitud, l'interessat aportarà, junt amb cada document original, una fotocòpia del mateix.

L'oficina comprovarÓ la identitat del contingut dels dos documents, i retornarÓ els documents originals als interessats. Les còpies les diligenciarà amb un segell o acreditació de compulsa, i els unirà a la sol·licitud. Si les fotocòpies estessin ja confrontades i legalitzades davant Notari o per les representacions diplomàtiques o consulars d'Espanya en el país d'on procedeix el document, no serà necessària la presentació simultània de l'original.

No procedirÓ la devoluciˇ als interessats de cap documentació aportada, una vegada finalitzat el procediment, llevat en els casos excepcionals en què es tracti de documents originals i resulti possible i procedent aquesta devolució.

 

VALIDACIÓ DELS DOCUMENTS

En el cas de dubte sobre l'autenticitat, validesa o contingut dels documents aportats, l'òrgan instructor podrà efectuar les diligències necessàries per a la seva comprovació, així com dirigir-se a l'autoritat competent expedidora dels mateixos per a validar els dubtes sorgits.