Informació per a estudiants amb estudis realitzats a l'estranger
Amb estudis estrangers Universitaris o del nivell acadèmic equivalent

Per accedir a:

cal fer els tràmits següents, en funció de si els estudis universitaris estrangers estan finalitzats o solament iniciats:

Estudis iniciats:

Convalidar les assignatures superades a l'estranger per les corresponents al pla d'estudis de la URV
Qui:
La persona interessada.
Com:

Presentant una sol·licitud acompanyada de la documentació corresponent.

On:

A la secretaria del centre de la URV on estan adscrits els estudis que es volen continuar.

Quan:

En qualsevol moment.
S'han de tenir en compte els terminis de la resta de tràmits vinculats amb aquest procés.

Finalització del procés:

Quan rep la notificació de la resolució emesa pel centre. En funció del número de crèdits convalidats/reconeguts la resta de tramitació serà diferent:

Efectes:
 • Sols acadèmics, permeten continuar estudis dins del sistema educatiu espanyol.
 • Quan obtinguin el títol espanyol tindrà la plenitud d'efectes que li corresponen, sense distinció.

 

Estudis finalitzats:

Homologar el títol estranger d'educació superior per l'espanyol corresponent
Característiques que ha de tenir el títol estranger:
 • Ha d'estar expedit per una Universitat o centre d'educació superior estranger.
 • El centre que ha expedit el títol ha de ser oficial.
 • Els títols obtinguts han de tenir validesa oficial en els sistema educatiu del país al que correspongui.
 • El títol ha d'avalar uns estudis efectivament cursats conforme al sistema educatiu del país que l'ha expedit.
 • Ha d'haver suficient equivalència amb el títol oficial de referència.
Qui:
La persona interessada.
Com:
Presentant una sol·licitud amb la documentació corresponent.
On: Al Registre General del MECD (http://www.mec.es/).
A la Delegació Territorial del MECD (Tarragona: Subdelegació del Govern).
Quan:
En qualsevol moment.
S'ha de tenir en compte que la resolució de l'expedient comporta aproximadament 6 mesos.
Finalització del procés:

Quan rep la notificació de la resolució emesa pel MECD. Es poden produir tres tipus de situacions:

 1. Favorable a l'homologació. És resolt concedint l'homologació directa. Es formalitza mitjançant credencial.
 2. Favorable a l'homologació, però condicionada a la prèvia superació d'una prova de conjunt. Quan s'acrediti la superació de la prova, s'emetrà la credencial.
 3. Desfavorable a l'homologació. Es pot iniciar el procès de convalidació d'estudis parcials (de la forma indicada al quadre anterior: "Estudis iniciats") a la Universitat espanyola que esculli.
Efectes:
 • Reconeix l'equivalència del títol estranger respecte a un determinat títol oficial espanyol vigent i amb validesa a tot el territori nacional.
 • Implica el reconeixement del grau acadèmic del qual es tracti.
 • Suposa el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.