Informació per a estudiants amb estudis realitzats a l'estranger
Amb estudis estrangers equivalents a Educació no Universitària

Per accedir a:

cal fer els tràmits següents:

Homologar el títol i estudis cursats conforme a sistemes educatius estrangers pels títols equivalents espanyols de nivell no universitari
Qui:
La persona interessada.
Com:

Presentant una sol·licitud i adjuntant els documents corresponents (http://www.mec.es/).

On:

Al Registre General del MECD (http://www.mec.es/).
A la Delegació Territorial del MECD (Tarragona: Subdelegació del Govern).

Quan:

En qualsevol moment.
S'ha de tenir en compte que la resolució de l'expedient té un termini de 3 mesos, a partir que es trobi correctament complimentat.

Finalització del procés:
 1. La Subdirecció General de Títols, Convalidacions i Homologacions proposarà una resolució, tenint en compte les taules d'equivalències d'estudis aprovades pel MECD (http://www.mec.es/).
  Es formalitzarà a través de l'emissió d'una credencial, que serà lliurada a la persona interessada. La credencial dóna el reconeixement de la seva validesa a Espanya.
 2. La manca de resolució en el termini previst té efectes desestimatoris.
  La persona interessada podrà interposar els recursos procedents, en via administrativa i contenciosa-administrativa.
Efectes:
 • Reconeix el grau acadèmic corresponent.
 • Habilita per continuar estudis en un altre nivell educatiu espanyol.
 • Implica el reconeixement dels efectes professionals inherents al títol espanyol de referència.

Realitzar les PAU (Proves d'Accés a la Universitat)
Qui:
La persona interessada.
Aquest tràmit únicament l'han de realitzar les persones que obtinguin l'homologació del Batxillerat.
Com:

A través del procés de matrícula i adjuntant la documentació corresponent:

 • Resolució de l'homologació d'estudis secundaris (o, si encara no està resolta, resguard de la sol·licitud).
 • Certificat de notes dels estudis secundaris realitzats, amb traducció oficial (original i còpia).
 • Fotografia de tamany carnet.
 • Fotocòpia del passaport o DNI.
 • Certificat d'exempció de la prova de llengua catalana, si s'escau (s'ha de tramitar al SEDEC, tel: 934006900).
 • Fotocòpia del títol de família nombrosa (si s'escau).
On:
Al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants de la URV.
Quan:
Matrícula per les PAU:
 • Convocatòria de juny: del 10 de febrer de 2003 al 7 de març de 2003.
 • Convocatòria de setembre: del 21 al 25 de juliol de 2003.
Dates de les proves:
 • Convocatòria de juny: 17, 18 i 19 de juny de 2003.
 • Convocatòria de setembre: 8,9 i 10 de setembre de 2003.
Finalització del procés:
Lliurament de les qualificacions de les proves: el 4 de juliol de 2003.

Formalitzar la Preinscripció
Qui:
La persona interessada.
Com:
Presentant una sol·licitud i adjuntant els documents corresponents.
On:
Quan:
 • Convocatòria de juny: del 26 de maig de 2003 al 4 de juliol de 2003.
 • Convocatòria de setembre: del 25 al 28 de setembre de 2003.
Finalització del procés:
Resultat de l'assignació de places: el 15 de juliol de 2003 a la pàgina http://accesnet.gencat.net/.

Matricular-se a l'ensenyament on ha estat admès/a
Qui:
La persona interessada.
Com:
Dins la pàgina web de la URV, a https://campus.urv.es/.
On:
A les sales d'automatrícula.
Quan:

En funció de la preferència que ha estat assignada:
1) Assignació en la preinscripció de juny:

 • 1a preferència: del 21 al 25 de juliol de 2003.
 • 2a a 8a preferència: del 2 al 5 de setembre de 2003.

2) Assignació en la preinscripció de setembre: del 6 al 8 d'octubre de 2003.

Finalització del procés: L'alumne obté el resguard de la seva matrícula, on hi fuguren les assignatures matriculades i l'import que haurà d'abonar.
Efectes:
Es considera alumne de la URV, pendent del compliment de les condicions que estableix la normativa de matrícula de la URV.