Esquema del procés d'homologació/convalidació d'estudis estrangers

ESTUDIS ESTRANGERS DE NIVELL NO UNIVERSITARI

 

HOMOLOGACIÓ
Positiva
S'obté: Credencial d'Homologació del Batxillerat
PAU
 
S'obté: Credencial d'Homologació de CFGS o FPII
Preinscripció
 
 
Matrícula Universitat
       
Negativa
S'obté: Resolució del MECD
Proves d'accés per més grans de 25 anys

Preinscripció

Matrícula Universitat
   
       

ESTUDIS ESTRANGERS DE NIVELL UNIVERSITARI

ESTUDIS FINALITZATS Homologació
Positiva
S'obté: Credencial d'Homologació
Positiva condicional
Proves de conjunt
Negativa
Convalidació Parcial
S'obté: Resolució del Centre
     
   
ESTUDIS PARCIALS Convalidació d'assignatures 0 crèdits convalidats/reconeguts S'obté: Resolució del Centre L'interessat/da haurà d'iniciar el procediment indicat per ESTUDIS ESTRANGERS DE NIVELL NO UNIVERSITARI
       
entre 1 i 59 crèdits convalidats/reconeguts
S'obté: Resolució del Centre
Preinscripció
Matrícula Universitat
       
60 o més crèdits convalidats/reconeguts

Admissió pel Centre

S'obté: Resolució del Centre