Tots els llicenciats, enginyers, arquitectes, i diplomats, enginyers o arquitectes tècnics, poden accedir als estudis universitaris que, en aquest cas, composen l'oferta acadèmica de la URV.

Per això cal tenir en compte un seguit de consideracions:

Alhora de realitzar la preinscripció, si reuneixen els requisits per a sol·licitar l'admissió per més d'una via d'accés poden fer ús d'aquesta possibilitat. Així, qualsevol alumne amb més d'un estudi que li permeti l'accés a la universitat (PAU, CFGS o FP, i un títol universitari), pot presentar tote les certificacions adients a l'Oficina de Preinscripció universitària en els terminis indicats per a cada convocatòria.
Com a titulat universitari, la nota d'accés serà la resultant de la mitja ponderada del seu expedient acadèmic. Es calcula tenint en compte les equivalències que el RD 1125/2003, de 5 de setembre, per la qual s'estableix el sistema europeu de crèdits i el sistema de qualificacions en les titulacions universitàries de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, estableix:
 
Nota qualitativa
Nota quantitativa
Equivalència
Aprovat
5,0 - 6,9
1
Notable
7,0 - 8,9
2
Excel·lent
9,0 - 10
3
Matrícula d'honor
9,0 - 10
4

En segon lloc, i per obtenir la mitja ponderada, es sumaran els crèdits superats multiplicats pel valor de la qualificació que correspongui, a partir de la taula d'equivalències anterior, i dividida pel nombre de crèdits totals obtinguts per el/l'alumne.

Els crèdits obtinguts per reconeixements de crèdits, corresponents a activitats formatives no integrades en el pla d'estudis, no seran qualificats numèricament ni computaran a efectes de còmput de la mitjana de l'expedient acadèmic.

En cas de plans vells, els quals no existeixin crèdits, a la suma de les equivalències obtingudes a cada assignatura, es dividirà pel nombre total d'assignatures que composen el pla d'estudis.

Aquests alumnes, poden matricular-se d'un ensenyament de 1r o de 1r i 2n cicle, o accedir a un 2n cicle, segons el seu títol universitari i l'ensenyament a que vol accedir.
Informació de preinscripció
Informació d'admissió
Informació acadèmica i econòmica de la matrícula