Aquells alumnes que vulguin reprendre els seus estudis universitaris, o canviar d'ensenyament, poden fer-ho, mitjançant la preinscripció, una sol·licitud al degà/na - director/a del centre, o accedint a un 2n cicle directament, segons el cas:

Alumnes que volen començar uns estudis diferents als iniciats

Aquests alumnes accediràn a la universitat mitjançant el procés de preinscripció, sent la seva nota d'accés la que els va servir per entrar a la universitat per primera vegada.

Alumnes que tenen superats 60 crèdits i volen continuar els mateixos estudis que estan cursant, en una altre universitat

 

Aquests alumnes poden accedir de dues maneres:

. Adreçant al/a la degà/na director/a de centre on s'imparteix l'estudi una sol·licitud d'ingrès. Aquest, segons la capacitat del centre l'admetrà o no.

Si durant el període en què el/la alumne no ha seguit els estudis, s'ha modificat el pla d'estudis, caldrà que s'adaptin al pla nou si el curs corresponent s'ha extingit.

. Mitjançant el procés de preinscripció, sent la seva nota d'accés la que els va servir per entrar a la universitat per primera vegada

En tot cas, els alumnes, caldrà que demanin trasllat d'expedient una vegada acceptats:

Alumnes que volen reprendre els estudis que van abandonar, a la mateixa universitat
 

Aquests alumnes han d'adreçar al/a la degà/na director/a de centre on s'imparteix l'estudi una sol·licitud de reingrés.

Per poder sol·licitar reprendre estudis cal haver superat la normativa de permanència, en cas contrari s'haurà d'accedir mitjançant el procés de preinscripció universitària.

Alumnes que, havent superat el primer cicle d'un ensenyament universitari, volen iniciar estudis en un altre ensenyament
 

Aquests alumnes, en primer lloc, han de comprovar si tenen accés directe al 2n cicle de l'ensenyament que desitgen iniciar. Si el tenen, accediran mitjançant un procés de preinscripció que gestiona el propi centre que imparteix l'estudi.

En el cas que no tinguin accés directe a un segon cicle, aquests alumnes caldran que accedixin a l'estudi mitjançant procés de preinscripció. Ara bé, si el/l'alumne, havent superat el primer cicle, ha obtingut el títol de Diplomat/da. Enginyer/a Tècnic/a o Arquitecte Tècnic/a, pot fer la preinscripció amb la nota d'accés de secundària i/o per la nota del seu expedient acadèmic.