La Universitat Rovira i Virgili és la universitat pública de Tarragona. Ubicada en un entorn socioeconòmic dels més dinàmics d'Europa, i destinat a ser un dels motors de desenvolupament i progrés de Catalunya, ofereix, en l'actualitat, quaranta nou ensenyaments de grau, vint-i-sis doctorats (tretze amb menció de qualitat de l'ANECA), i trenta-vuit màsters (tretze d'ells europeus).

Amb aquesta oferta, la URV presenta un mapa d'estudis que, per una banda, abarca tots els àmbits del coneixement: des de les Humanitats al Tecnològic, passant per les Ciències Socials o les de la Salut, i, per l'altra, entèn l'aprenentatge com un procés que és perllonga al llarg de la vida, donant resposta als reptes científics, tencològics, socials i humans de la societat del S. XXI. Vols coneixer-nos?

Tots els nostres estudis són impartits en dotze centres repartits entre les ciutats de Tarragona, Reus, Tortosa i Vila-Seca, ciutats mitjanes o petites amb un alt nivell de vida, on els estudiants gaudeixen d'un entorn social, econòmic i cultural privilegiat.

Amb el compromís de presentar a l'estudiant uns ensenyaments adequats a un aprenentatge efectiu i de qualitat, i de donar resposta a les exigències de la societat i del mercat laboral, la URV l'ofereix:

       

Programa d'acció tutorial
El programa de tutories assegura un tutor personal que, si l'estudiant ho vol, l'assessorarà en tots els passos que doni en la seva vida acadèmica: assignatures, treballs, estudi, futur professional, etc.
A més, la proporció d’un professor per cada deu alumnes el garanteix una atenció personalitzada i un ambient d’estudi i de treball relaxat

Classes pràctiques
Gairebé el 70% de les classes són pràctiques, pràctiques que es realitzen a les aules, als seminaris, als laboratoris, i a més de 500 empreses i entitats amb les quals la URV té conveni.
Una vegada superats el 50% dels crèdits que composen l'ensenyament on està matriculat el/l'alumne/a, pot realitzar una estada de formació en una empresa del sector.

Aprenentatge d'idiomes
Un graduat universitari no pot limitar-se a estudiar un ensenyament determinat, sino que, d'entre altres coses, cal que conegui un altre idioma.
La URV ofereix l
a possibilitat d’aprendre un idioma estranger (l’anglès, l’italià, el francès o l’alemany), a través del Servei Lingüístic, amb la possiblitat de què l'aprenentatge es faci virtualment, ii que aquests cursos es convalidin com uns crèdits més del currículum acadèmic de l'alumne.

Intercanvis
La URV aposta per oferir als alumnes oportunitats per conèixer altres cultures, països, persones, maneres de fer i de pensar. Contribuir en el procés de maduració i en la formació integral de la persona.
Hi ha més de 250 centres universitaris amb els quals els alumnes de la URV poden realitzar una estada acadèmica d’un quadrimestre o un curs sencer, i en uns altres 30 fins i tot es pot realitza una estada de pràctiques al llarg del curs o durant l’estiu.

Inserció laboral
La Borsa de Treball de la URV gestiona anualment unes 1.700 ofertes de treball i més de 1.200 convenis de pràctiques en empreses.
El 80% dels nostres titulats troben feina als tres mesos d’acabar els seus estudis. Estem 3 punts per damunt de la mitjana de les universitats catalanes en col•locació de titulats.
Noves tecnologies a l'abast dels estudiants
Amb la URV@prop els alumnes tenen accés als serveis de la Universitat, i per facilitar l’aprenentatge des de casa o des de la feina, poden accedir el campus virtual, on es troben els materials docents.
I als campus, disposen d’aules multimèdia i aules d’informàtica, 620 ordinadors de lliure accés, xarxa amb targeta intel•ligent, i incorporació progressiva d’aules de videoconferència.
Noves intal·lacions  
Més de 33.000 m2 d’aules, aules d’informàtica, laboratoris, biblioteques i serveis per als nostres estudiants, amb infrastructures modernes i funcionals.
Així, 8 dels 12 centres són de nova planta, i dos estan en fase de projecte
Beques i ajuts
Més de 2.000 alumnes es beneficien de matrícula gratuïta, i hi ha més de 230 places per treballar en els serveis universitaris durant 3 o 4 hores diàries. Però això no és tot: el Consell Social convoca ajuts econòmics per a estudiants amb especials dificultats.
Esports
L’Oficina de l’Esport ofereix als estudiants una gran diversitat de cursos per a la pràctica esportiva, des d’aeròbic i vela a hípica, passant per tir amb arc, golf, submarinisme, etc. També preveu la pràctica lliure a través de gimnasos, piscines, etc., a més de campionats interuniversitaris, de Catalunya i d’Espanya. Algunes d’aquestes activitats pots convalidar-les per crèdits lliures del teu currículum acadèmic.
Cinema, Teatre i Música
La nostra Coral Universitària i l’Orquestra XVI-XXI donen sortida a les inquietuds musicals dels nostres estudiants: música simfònica i pràctica d’instruments, i cant coral amb una de les formacions universitàries més prestigioses d’Europa.
L’Aula de Cinema organitza cinefòrums i cursos sobre el cinema i les seves implicacions socials, històriques, etc.
L’Aula de Teatre organitza representacions i porta a terme una tasca creativa amb treballs de recerca dramatúrgica i la posada a punt de textos o proposta d'espectacles.
Compromís amb els més necessitats
La URV Solidària i el Voluntariat de la URV són dues organitzacions que porten a terme tasques solidàries i canalitzen les inquietuds filantròpiques dels estudiants a través de projectes propis (Brasil, Bòsnia i Senegal) o mitjançant la col•laboració amb altres organitzacions.
Participació estudiantil
La URV cerca que els seus estudiants siguin responsables i emprenedors, axí, amb fons de la Universitat, organitzen cursos, seminaris, cicles, mostres, exposicions, editen revistes i convoquen concursos. I són ells mateixos qui decideixen quins diners han de subvencionar aquestes activitats.
 

A la URV som conscients que la formació han de canviar de concepte per poder aconseguir que els nostres titulats tinguin la formació adequada per enfrontar-se al món laboral, on hauran de dur a terme la seva tasca professional i s’hauran de desenvolupar com a persones. Cal organitzar els processos de formació dels alumnes i orientar-los cap al desenvolupament de les competències necessàries en la societat actual.
Així, els plans d'estudi han de permetre un balanç adequat entre profunditat en l'especialització i amplitud de coneixement. En aquest sentit, les matèries optatives i les de lliure elecció haurien de permetre a l'estudiant tant aprofundir en aspectes concrets que siguin del seu interès com, especialment, ampliar els seus coneixements i habilitats generals, en àmbits diferents del de la titulació triada.
És per això que la URV ofereix als seus alumnes el Currículum Nuclear, ja que hi ha coneixements i habilitats concretes que tots els titulats de la URV haurien d'assolir, de manera que qualsevol titulació de la URV en fos garantia: la correcta escriptura i redacció en castellà i català, el coneixement de les llengües estrangeres, particularment l'anglès, i el coneixement operatiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC).

 
La URV incentiva i dona suport al professorat en la tasca de Millora de la Qualitat i de la Innovació Docent, que va dirigida a:
  • La producció de material docent orientat a la millora de la formació i del rendiment acadèmic de l'estudiant, inclosa la creació de recursos didàctics en suport digital.
  • Els processos de millora dels estudis presencials amb actuacions de suport no presencials mitjançant l'ús de les noves tecnologies.
  • L'experimentació i pilotatge de noves metodologies docents.
  • El plantejament del pràcticum en l'àmbit professional (institucions i empreses).
  • El foment del treball en equip, de la creativitat i de l'esperit emprenedor dels estudiants.
  • Les actuacions de caràcter transversal dins d'una àrea de coneixement, d'un ensenyament o d'una titulació, o les actuacions per potenciar la interdisciplinarietat professional, entre altres.

Aquesta tasca s'ha vist refermada per diversos premis del Ministeri d'Educació, Cultura i Esports, de la Generalitat de Catalunya, i del Consell Social de la URV, per la seva aportació innovadora a la tasca docent i a la millora de l'aprenentatge dels alumnes.

 
Per altra banda, i com no podia ser d'altre manera, la URV està involucrada en l'adaptació dels seus estudis al repte que suposa l'Espai Europeu d'Educació Superior, que ha de permetre als nostres estudiants afrontar amb garanties un mercat laboral extens i competitiu.
 

Alhora d'escollir un ensenyament universitari, cal tenir en compte una sèrie de dades que possibilitaràn una elecció el més acurada possible. S'ha de tenir en compte, per una banda, les aptituds, habilitats, etc. a més dels interessos del/de la futur/a alumne/a. És a dir, conèixer els punts forts i febles de la persona. Per altra banda, cal investigar quin/s és/són aquells estudis que millor s'adapten a les preferències, caràcter, gustos i característiques de l'estudiant. Per aquesta última part caldrà conèixer el mapa d'estudis universitaris.

Si bé els tutors o orientadors de secundària realitzen una tasca d'assessorament molt valuosa, ja que són ells qui coneixen millor les capacitats i preferències dels estudiants, a la xarxa, a més de la nostra web, hi ha d'altres que han estat dissenyades per oferir unes eines d'orientació que cal tenir presents.

Quadern d'orientació professional
Orientació acadèmica i professional
Informació i Orientació del Ministeri