Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya


DOGC núm. 4426 - 14/07/2005


DEPARTAMENT DE LA PRESIDÈNCIA

[Sumari || Índex del sumari || Diaris Oficials disponibles || Inici]

DECRET

151/2005, de 12 de juliol, pel qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per al curs 2005-2006.

L'article 117.3 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, estableix que correspon al Govern de la Generalitat aprovar els preus públics dels ensenyaments conduents a l'obtenció dels títols universitaris oficials i la resta de drets legalment establerts.

L'article 81 de la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d'universitats, estableix que els preus públics per als estudis que condueixen a l'obtenció d'un títol universitari oficial són fixats per la comunitat autònoma dins els límits que estableixi el Consell de Coordinació Universitària que estaran relacionats amb els costos de prestació del servei.

En aquest marc, el present Decret fixa els preus dels crèdits de tots els estudis universitaris oficials que s'imparteixen a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya, així com els dels altres serveis acadèmics. Així mateix, pel que fa als centres docents adscrits, es determina el percentatge sobre els preus públics dels ensenyaments que s'han d'abonar en concepte de tutela acadèmica.

Respecte als preus s'estableixen recàrrecs i exempcions. Els primers pretenen garantir que els recursos públics, sempre limitats, vagin destinats a donar les màximes oportunitats d'estudi als/a les estudiants que cursen per primera vegada una carrera en una universitat pública i a aquells/es estudiants amb un millor rendiment acadèmic.

Com a novetats, en el Decret s'estableix per primera vegada el preu per a les proves d'accés a la Universitat, el qual fins ara era objecte d'una regulació específica. Aquest preu serà d'aplicació per a les proves que tindran lloc el curs 2005-2006 per accedir a la universitat en el curs 2006-2007.

Així mateix, s'estableix un nou preu corresponent a la matrícula dels crèdits de lliure elecció d'anglès a la Universitat Oberta de Catalunya. Els diferents nivells d'anglès que s'oferiran als/a les estudiants del sistema universitari públic de Catalunya a través de la Universitat Oberta de Catalunya podran ser objecte de reconeixement per part de les universitats.

Finalment, s'estableix un preu per a l'homologació de títols estrangers d'educació superior a títols i graus de postgrau, arran de la publicació del Reial decret 309/2005, de 18 de març, pel qual es modifica el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen les condicions d'homologació i convalidació de títols i estudis estrangers d'educació superior, el qual atribueix als rectors de les universitats la competència per a la seva homologació.

Per això, a proposta conjunta dels consellers d'Economia i Finances i d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació, i d'acord amb el Govern,

Decreto:

Capítol 1

Àmbit d'aplicació

Article 1

Objecte

1.1  Aquest Decret té per objecte fixar els preus a satisfer per a la prestació dels serveis acadèmics i complementaris dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols oficials de les universitats públiques de Catalunya i de la Universitat Oberta de Catalunya en el curs 2005-2006, que consten en l'Annex del present Decret.

1.2  L'Institut Nacional d'Educació Física de Catalunya (INEFC) aplicarà els imports que estableix aquest Decret en concepte de preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris.

1.3  Els consells socials de les universitats públiques de Catalunya fixaran els preus pels conceptes següents:

a) La prestació dels ensenyaments propis de les universitats, dels cursos d'especialització i la inscripció d'estudiants que cursin determinades matèries amb autorització de la universitat.

b) La contraprestació pels materials didàctics específics i serveis específics en els sistemes metodològics que impliquen semipresència en els estudis.

1.4  En el cas de la Universitat Oberta de Catalunya, els preus pels conceptes esmentats a l'apartat anterior seran fixats pel Patronat de la Fundació per a la Universitat Oberta de Catalunya, que fixarà igualment els preus a satisfer per a l'obtenció de títols oficials en els campus externs al seu àmbit principal i que no estan vinculats al Contracte Programa signat entre el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació i aquesta Universitat.

Article 2

Centres adscrits

2.1  Els/les estudiants dels centres adscrits la titularitat dels quals correspon a la Generalitat de Catalunya i als seus ens autònoms o als consorcis en els quals participa abonaran a les universitats, en concepte de tutela acadèmica, el 10% dels preus establerts als apartats 1 i 2 de l'annex, segons correspongui.

2.2  Els/les estudiants dels centres adscrits la titularitat dels quals no correspon als ens esmentats a l'apartat anterior abonaran a la universitat, en concepte de tutela acadèmica, el 22% dels preus establerts als apartats 1 i 2 de l'annex, segons correspongui.

2.3  Els preus per la resta dels conceptes que regula aquest Decret s'abonaran a la institució que presta el servei corresponent.

Article 3

Universitat Oberta de Catalunya

3.1  Atesa la seva formulació jurídica i les seves particularitats metodològiques, la Universitat Oberta de Catalunya determinarà la contraprestació pels materials didàctics i serveis específics, d'acord amb la seva normativa acadèmica.

3.2  L'import mínim a abonar en concepte de crèdits matriculats a la Universitat Oberta de Catalunya, no podrà ser inferior al valor econòmic corresponent a 11,5 crèdits per cada període semestral de matrícula, tret que es matriculi només d'assignatures sense docència (convalidades, adaptades o reconegudes) o que es matriculin d'anglès no presencial.

3.3  Els/les estudiants de les universitats públiques de Catalunya, les quals hagin convingut el reconeixement corresponent, podran matricular les assignatures dels diferents nivells d'anglès a la Universitat Oberta de Catalunya, al preu públic establert a l'annex d'aquest Decret.

Capítol 2

Règim dels preus

Article 4

Pagament

4.1  Les universitats podran establir el nombre mínim i màxim de crèdits en què l'estudiant es podrà matricular per cada trimestre, semestre o per curs acadèmic.

4.2  Les universitats facilitaran el pagament fraccionat de l'import de la matrícula.

4.3  Les universitats exigiran, com a condició prèvia de matrícula o d'expedició de títols o certificats, el pagament de les quantitats pendents per matrícules de cursos acadèmics anteriors i simultanis en qualsevol universitat o centre al que li sigui d'aplicació aquest Decret.

4.4  El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionaments en els terminis que estableixi la universitat, podrà donar lloc a la suspensió temporal dels drets de l'alumne/a i, si s'escau, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament.

Article 5

Convalidació, adaptació i reconeixement de crèdits

5.1  Els i les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran a la universitat el 25% dels preus que estableixen els apartats 1, 2 i 3 de l'Annex.

5.2  La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per adaptar els plans d'estudis anteriorment vigents als nous plans d'estudis serà gratuïta.

5.3  En el cas de la matrícula de crèdits sense escolaritat per raó de l'extinció del pla d'estudis, sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o docència alternativa, l'estudiant abonarà l'import íntegre. En el cas que la universitat no ofereixi aquests tutories o docència alternativa, s'abonarà a la universitat el 25% del preu.

Article 6

Segones i successives matrícules

Quan un/a estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit en qualsevol universitat, l'import d'aquest s'incrementarà en un 30%. A partir de la tercera vegada que es matricula del mateix crèdit l'increment del preu d'aquest serà del 55%.

Article 7

Segons i successius ensenyaments universitaris

7.1  S'aplicarà un recàrrec del 40% dels preus per crèdit que s'estableixen en aquest Decret als/a les estudiants que tinguin un o més títols universitaris oficials per iniciar un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits que apliquen els preus fixats en aquest Decret, llevat que es tracti d'iniciar estudis de doctorat.

7.2  Seran eximits del recàrrec previst a l'apartat anterior els/les estudiants que es trobin inclosos en algun dels supòsits següents:

a) Estudiants que hagin superat els estudis d'un únic primer cicle i vulguin prosseguir els seus estudis en un segon cicle.

b) Estudiants que hagin obtingut títols universitaris oficials únicament en universitats privades o en centres docents adscrits que apliquin preus privats.

c) Estudiants que reuneixen els mateixos requisits acadèmics i econòmics fixats a la convocatòria estatal de beques i ajuts a l'estudi de caràcter general per al curs 2005-2006, que els permetrien, si hi poguessin accedir, ser beneficiaris d'una beca. La universitat determinarà el procediment per atorgar aquesta exempció; en cas de ser-li denegada, l'estudiant restarà obligat a abonar el recàrrec en el termini indicat per la universitat.

d) Estudiants de 65 anys o més.

e) Estudiants amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.

f) Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu o la seva cònjuge i els seus fills o filles.

Capítol 3

Exempcions i bonificacions

Article 8

Beques

8.1  D'acord amb el que disposa l'article 3.1 del Reial decret 2298/1983, de 28 de juliol, els/les estudiants beneficiaris/àries d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat seran eximits de pagar el preu del servei acadèmic.

8.2  Els/les estudiants que en el moment de formalitzar la matrícula s'acullin a l'exempció de preus perquè han sol·licitat una beca a l'estudi prevista a l'apartat anterior i posteriorment no obtinguin la condició de becaris amb dret a l'exempció del preu de la matrícula estaran obligats a abonar-ne el preu corresponent, en els terminis indicats per la universitat en aquest supòsit.

Article 9

Famílies nombroses

9.1  Els/les estudiants membres de famílies nombroses a l'inici de la prestació de l'activitat acadèmica es poden acollir a les exempcions i bonificacions que preveu la normativa vigent.

9.2  Aquesta condició s'acreditarà mitjançant la presentació del títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.

Article 10

Matrícules d'honor i premi extraordinari

10.1  Els/les estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d'honor en el període acadèmic anterior es poden acollir a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.

10.2  Els/les estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits matriculats per primera vegada durant el primer curs dels seus estudis universitaris.

Article 11

Minusvalidesa

11.1  Els/les estudiants amb un grau mínim de minusvalidesa del 33%, que no tinguin cap títol universitari oficial i que accedeixin a la universitat per cursar estudis universitaris oficials es poden acollir a l'exempció de preus per a la prestació de serveis acadèmics.

11.2  Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació del certificat expedit o validat per l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.

Article 12

Estudiants de 65 anys o més

12.1  Els i les estudiants de 65 anys o més que no tinguin cap títol universitari oficial i que accedeixin a la universitat per cursar estudis universitaris oficials gaudeixen de l'exempció de preus per a la prestació de serveis acadèmics.

12.2  Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació del document d'identitat o passaport.

Article 13

Víctimes d'actes terroristes

13.1  Les persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, així com el seu/la seva cònjuge i els seus fills o filles, que no tinguin cap títol universitari oficial i que accedeixin a la universitat per cursar estudis universitaris oficials, gaudeixen de l'exempció de preus per a la prestació de serveis acadèmics.

13.2  Aquesta condició s'acredita mitjançant la presentació de la resolució administrativa corresponent. En el cas del/de la cònjuge i els fills o filles, s'adjuntarà també el llibre de família.

Article 14

Abast de les exempcions

14.1  Les condicions que donen dret a les exempcions en els preus s'han de complir a la data d'inici de la prestació de l'activitat acadèmica.

14.2  En cap cas no es podran aplicar als/a les estudiants exempcions o bonificacions al pagament dels preus que es fixen en aquest Decret, tret de les que s'hi recullen expressament.

14.3  Les exempcions dels articles 11, 12 i 13 abasten exclusivament els preus establerts en els apartats 1, 2, 3, i 4 de l'annex d'aquest Decret i només són aplicables quan l'estudiant es matricula per primera vegada dels crèdits corresponents.

Article 15

Compensació a les universitats

A fi d'evitar cap perjudici econòmic a les universitats públiques de Catalunya i a la Universitat Oberta de Catalunya per l'aplicació de les exempcions establertes als articles 11, 12 i 13 d'aquest Decret, s'establiran les mesures oportunes de compensació a les universitats pels ingressos que hagin deixat de percebre.

Disposició addicional

Per a fer front al pagament dels preus per a la prestació de serveis acadèmics universitaris que fixa aquest Decret, els/les estudiants poden acollir-se a les fórmules de finançament ofertes per l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca. D'acord amb els convenis signats entre l'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca i les universitats públiques catalanes, l'incompliment per part dels/de les estudiants dels pagaments derivats d'aquests crèdits produirà els efectes previstos a l'article 4.4 d'aquest Decret.

Disposició transitòria

Els/les estudiants als/a les quals s'hagi expedit un títol universitari oficial entre la data d'entrada en vigor del Reial decret 1044/2003, d'1 d'agost, pel qual s'estableix el procediment per a l'expedició per les universitats del Suplement Europeu al Títol i la data d'entrada en vigor d'aquest Decret poden sol·licitar l'expedició del Suplement esmentat a la Universitat en la qual hagin obtingut la seva titulació acadèmica oficial.

El preu establert per a l'expedició del Suplement Europeu al Títol per als/les estudiants en aquestes circumstàncies és de 10,00 euros.

Aquesta disposició transitòria no és aplicable als/les estudiants que sol·licitin el títol universitari oficial a partir de l'entrada en vigor d'aquest Decret, els quals hauran de satisfer els preus que, en concepte d'expedició de títols acadèmics, s'estableixen a l'annex d'aquest Decret.

Disposició final

Aquest Decret entrarà en vigor l'endemà de la publicació al DOGC.

Barcelona, 12 de juliol de 2005

Pasqual Maragall i Mira

President de la Generalitat de Catalunya

Antoni Castells

Conseller d'Economia i Finances

Carles Solà i Ferrando

Conseller d'Universitats, Recerca

i Societat de la Informació

Annex

.1  Preus que cal satisfer el curs 2005-2006 per a la prestació dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols universitaris oficials de primer cicle, primer i segon cicle, i només de segon cicle, reformats d'acord amb el que disposa el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre, i les seves successives modificacions.

1.1  Estudis amb grau d'experimentalitat 1:

Llicenciatures: antropologia social i cultural, ciències del treball, ciències polítiques i de l'administració, dret, filologies (alemanya, anglesa, àrab, catalana, clàssica, eslava, francesa, gallega, hebrea, hispànica, italiana, portuguesa i romànica), filosofia, història, història de l'art, història i ciències de la música, humanitats, lingüística, sociologia, teoria de la literatura i literatura comparada.

Diplomatures: gestió i administració pública, relacions laborals i treball social.

Preu per crèdit: 9,23 euros.

1.2  Estudis amb grau d'experimentalitat 2:

Llicenciatures: administració i direcció d'empreses, ciències actuarials i financeres, criminologia, documentació, economia, geografia, investigació i tècniques de mercat, pedagogia, periodisme, psicologia, psicopedagogia, publicitat i relacions públiques, i traducció i interpretació (alemany, anglès i francès).

Diplomatures: biblioteconomia i documentació, ciències empresarials, educació social.

Mestre: especialitat en educació especial, educació física, educació infantil, educació musical, educació primària i en llengua estrangera.

Preu per crèdit: 9,49 euros.

1.3  Estudis amb grau d'experimentalitat 3:

Llicenciatures: belles arts, ciències ambientals, ciències de l'activitat física i de l'esport, ciències i tècniques estadístiques, comunicació audiovisual, estudis d'Àsia Oriental, física i matemàtiques.

Diplomatures: estadística, màquines navals, navegació marítima i turisme.

Enginyeries: enginyeria en informàtica i enginyeria en organització industrial.

Arquitectura.

Enginyeries tècniques: enginyeria tècnica aeronàutica, especialitat en: aeronavegació.

Enginyeria tècnica agrícola, especialitat en explotacions agropecuàries, hortofructicultura i jardineria, indústries agràries i alimentàries, mecanització i construccions rurals. Enginyeria tècnica de forest, especialitat en: explotacions de forest i indústries de forest. Enginyeria tècnica industrial, especialitat en: electricitat, electrònica industrial, mecànica, química industrial i tèxtil. Enginyeria tècnica en informàtica de gestió, enginyeria tècnica en informàtica de sistemes, enginyeria tècnica de mines, especialitat en explotacions de mines. Enginyeria tècnica d'obres públiques, especialitat en: construccions civils, hidrologia, transports i serveis urbans. Enginyeria tècnica en disseny industrial. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en so i imatge. Enginyeria tècnica en topografia. Enginyeria tècnica de telecomunicació, especialitat en: sistemes electrònics, sistemes de telecomunicació, telemàtica. Enginyeria tècnica naval, especialitat en propulsió i serveis del vaixell.

Arquitectura tècnica.

Preu per crèdit: 13,06 euros.

1.4  Estudis amb grau d'experimentalitat 4:

Llicenciatures: biologia, biotecnologia, bioquímica, ciència i tecnologia dels aliments, enologia, farmàcia, geologia, màquines navals, medicina, nàutica i transport marítim, odontologia, química i veterinària.

Enginyeries: enginyeria agronòmica, enginyeria aeronàutica, enginyeria en automàtica i electrònica industrial, enginyeria biomèdica, enginyeria de camins, canals i ports, enginyeria en electrònica, enginyeria de forests, enginyeria geològica, enginyeria industrial, enginyeria química, enginyeria de materials, enginyeria de telecomunicació i enginyeria de mines.

Diplomatures: fisioteràpia, infermeria, logopèdia, nutrició humana i dietètica, òptica i optometria, podologia, i teràpia ocupacional.

Preu per crèdit: 13,41 euros.

.2  Preus a satisfer el curs 2005-2006 pels/per les estudiants que es matriculin a un programa de doctorat d'acord amb el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o adaptat a aquest.

2.1  Crèdits docents: distribuïts en deu nivells d'experimentalitat, en funció del tipus de programa de doctorat que determinin els consells socials de les universitats, o per l'òrgan que tingui atribuïda aquesta funció en el cas de la Universitat Oberta de Catalunya: 42,12 euros (nivell d'experimentalitat 1), incrementat en 8,28 euros per nivell, fins a 116,64 euros.

2.2  Crèdits d'investigació: distribuïts en deu nivells d'experimentalitat, en funció del programa de doctorat, que determinin els consells socials de les universitats, o per l'òrgan que tingui atribuïda aquesta funció en el cas de la Universitat Oberta de Catalunya: 57,96 euros (nivell d'experimentalitat 1), incrementat en 8,28 euros per nivell, fins a 132,48 euros.

2.3  Preus de tutoria de tesi per als/a les estudiants de doctorat que han superat el total de crèdits del programa de doctorat i encara no han defensat la seva tesi doctoral: 88,60 euros.

2.4  Preus de l'examen de suficiència investigadora i de l'examen de tesi doctoral: 116,39 euros.

.3  Preus que cal satisfer en el curs 2005-2006 per a la prestació de serveis acadèmics universitaris dels ensenyaments que condueixen a l'obtenció de títols universitaris oficials realitzats al campus principal de la Universitat Oberta de Catalunya i vinculats al contracte-programa signat amb el Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació.

3.1  Llicenciatures en ciències del treball, ciències polítiques i de l'administració, comunicació audiovisual (2n cicle), estudis d'Àsia Oriental (2n cicle), dret, humanitats, investigació i tècniques de mercat (2n cicle), psicopedagogia, filologia catalana, administració i direcció d'empreses, psicologia, documentació, publicitat i relacions públiques (2n cicle), diplomatura en ciències empresarials i diplomatura en turisme: 11,83 euros.

3.2  Enginyeria en informàtica, enginyeria tècnica en informàtica de gestió, enginyeria tècnica en informàtica de sistemes, i enginyeria tècnica de telecomunicació (especialitat telemàtica): 13,24 euros.

3.3  Anglès no presencial per als/a les estudiants del sistema universitari públic de Catalunya: 99 euros per semestre i nivell (inclou materials i serveis).

.4  Expedició de títols acadèmics

4.1  Certificat diploma d'estudis avançats del programa de doctorat (suficiència investigadora): 59,35 euros.

4.2  Títol de doctor/a i duplicat amb Suplement Europeu al Títol: 175,00 euros.

4.3  Títol de diplomat/ada, llicenciat/ada, arquitecte/a tècnic/a, arquitecte/a, enginyer/a tècnic/a, enginyer/a o mestre/a i duplicat amb Suplement Europeu al Títol: 155,00 euros.

.5  Proves d'accés a la universitat (per accedir al curs 2006-2007): 78,69 euros.

.6  Certificat d'aptitud pedagògica (CAP), distribuït en set nivells d'experimentalitat, en funció del tipus de curs, que determinin els consells socials de les universitats: 324,07 euros (nivell d'experimentalitat 1, incrementat en 18,72 euros per nivell, fins a 436,39 euros).

.7  Prova de conjunt o prova d'aptitud per a l'homologació de títols estrangers: 116,39 euros.

.8  Homologació de títols estrangers d'educació superior a títols i graus de postgrau segons el Reial decret 309/2005, de 18 de març (BOE núm. 67, de 19.3.2005): 116,39 euros.

.9  Obtenció de títols de diplomat/ada per convalidació:

9.1  Per avaluació acadèmica i professional que condueixi a la convalidació: 116,39 euros.

9.2  Pels treballs exigits per a la convalidació: 193,89 euros.

.10  Estudis d'especialitats d'infermeria en unitats docents acreditades segons el Reial decret 992/1987, de 3 de juliol: 13,41 euros.

.11  Expedient acadèmic

11.1  Gestió d'expedient acadèmic.

Matrícula quadrimestral: 38,00 euros.

Matrícula anual: 53,00 euros.

Modificacions i ampliacions parcials: 23,00 euros.

11.2  Expedició de certificacions acadèmiques: 19,00 euros.

11.3  Sol·licitud d'estudi de convalidació i adaptació i equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de doctorat: 38,00 euros.

11.4  Trasllat d'expedient acadèmic: 38,00 euros.

(05.188.125)