CONCEPTES ECONÒMICS GENERALS

Normatives d'aplicació als preus de matrícula

 

Index de Conceptes

Adaptació

Ajuts personal Universitats Públiques Catalanes
Altres Serveis
Anul·lació matrícula
Assegurança
Becaris
Convalidació
Crèdits sense escolaritat
Denegació de Beca
Exempció recàrrec del 40%
Exempció família nombrosa
Finançament AGAUR
Grau Experimentalitat: ensenyament/crèdit
Matrícula condicional
Matrícules d'honor estudis universitaris
Matrícules d'honor estudis secundaris
Modalitats de pagament
Pagament fraccionat
Pagament quantitats pendents
Preu Crèdit (títols oficials)
Recàrrec per repetició d'assignatures
Recàrrec per possessió d'un o més títols universitaris
Reconeixement de crèdits
Suspensió temporal dels efectes de la matrícula
Taxes matrícula
Taxes expedició documents
Taxes expedició títols acadèmics

Concepte Descripció
Imports curs vigent
Decret NormativaAcadèmica i de Matrícula URV

Preu crèdit

Títols Oficials

El Decret estableix que cal fixar el preu del crèdit de tots els estudis universitaris oficials que s'imparteixen a les universitats públiques de Catalunya.

Taula estudis oficials

Taula de preus Màsters Oficials

Introducció

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 32. Consideracions generals

Grau Experimentalitat: ensenyament/crèdit

Els preus a satisfer per crèdit atendran al seu grau d'experimentalitat en funció de l'estudi a realitzar

 

 

Estudis de grau

Annex 1
Exp. 1: 10.60€
Exp. 2: 10.90€
Exp. 3: 15.00€
Exp. 4: 15.40 €

 

Annex 2
Coef 1: 13.25€

 

annex - 1.1

annex - 1.2

annex - 1.3

annex - 1.4

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 32. Consideracions generals

Gestió d'expedient acadèmic

Gestió d'expedient acadèmic.

 

 

Modificacions i ampliacions parcials de matrícula

61.30€

 

26.60€

 

annex - 12.1

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 41. Taxes administratives

IV. ASPECTES ACADÈMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 29 Terminis d'ajustaments, modificacions i ampliacions de matrícula

Assegurança

Assegurança obligatòria: Són beneficiaris tots els alumnes menors de 28 anys. Els estudiants queden automàticament assegurats quan formalitzen la matrícula

 

Assegurança voluntària: Tots els alumnes inclosos els menors de 28 anys, poden subscriure en el moment de la matrícula la pòlissa d'assegurança. El fet que s'hi renunciï no suposa la devolució de la taxa pagada, tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

1.12 €

 

 

10.52 €

 

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 32. Consideracions generals

Assegurança escolar obligatòria


Assegurança escolar voluntària

Art. 44 Serveis universitaris extraacadèmics
1. Assegurança escolar voluntària

Altres Serveis

Servei d'Esports: Es pot efectuar el pagament per fer-se soci mitjançant la matrícula o bé adreçant-se a l'oficina d'Esports. Si voluntàriament s'ha seleccionat el Servei d'Esports, el fet que s'hi renunciï no suposa la devolució de la taxa pagada, tampoc no es pot suprimir per modificació de matrícula.

URV Solidària: Els alumnes, en el moment de formalitzar la matrícula, poden manisfestar la seva voluntad amb una aportació addicional a l'import de la matrícula  

18 €

 

 

6 €

 

 

 

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 44 Serveis universitaris extraacadèmics
2. Servei d'Esports

Servei d'Esports

3. Solidaritat

URV solidària

Taxes expedició documents Expedició de certificacions acadèmiques

 

22.00€

 

annex 12.2

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 41. Taxes administratives

Sol·licitud d'estudis de convalidació/adaptació
44.00€
annex 12.3
Trasllat d'expedient acadèmic
44.00€
annex 12.5
Sol·licitud d'equivalència de títol d'estudis estrangers per a l'accés als estudis de doctorat o sol·licitud d'estudi de la trajectòria acadèmica dels titulats universitaris conforme a sistemes educatius estrangers per a l'accés a estudis de postgrau oficial sense títol homologat, a què es refereix l'article 3.2 del Reial decret 56/2005
44.00€

annex 12.4

 

 

Taxes expedició de títols acadèmics
Títol de: diplomat, llicenciat, arquitecte tècnic, arquitecte, enginyer tècnic, o enginyer mestre i duplicat

170,75€

annex 5.3

II. TRÀMITS ADMINISTRATIUS DELS ESTUDIANTS
Art. 19 Expedició de títol

Títol de: diplomat, llicenciat, arquitecte tècnic, arquitecte, enginyer tècnic, o enginyer mestre i duplicat amb Suplement Europeu al Títol.
182,00€
annex 5.5
Títol de màster oficial i duplicat
193,00€
annex 5.2
Títol de màster oficial i duplicat amb Suplement Europeu al Títol
204,00 €
annex 5.4
Suplement Europeu al Títol (SET)
22,00€

 

annex 5.6

Diploma d'Especialtzació URV  
170,75€

I. PLANS D’ESTUDI
Art. 4 Altres currículums
1. Especialització de Pregrau

Convalidació

Reconeixement de crèdits

Adaptació altres universitats

Els i les estudiants que hagin obtingut la convalidació, l'adaptació o el reconeixement de crèdits per raó d'estudis o activitats realitzades en qualsevol centre universitari abonaran a la universitat el 25% dels preus que s'estableixen per a cada experimentalitat (apartats 1, 2, 3 i 4 de l'annex del Decret).

Exp. 1: 2.65€
Exp. 2: 2.73€
Exp. 3: 3.75€
Exp. 4: 3.85€

Coef. 1: 3.31€

Art. 5.1

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 37 Deduccions
2. Assignatures convalidades i/o reconeixement de crèdits

Adaptació
La matrícula dels crèdits necessaris que fixi la universitat per adaptar els seus plans d'estudis anteriorment vigents als nous plans d'estudis, serà gratuita.

Exp. 1: 0 €
Exp. 2: 0 €
Exp. 3: 0 €
Exp. 4: 0 €

Coef. 1: 3.31€

Art. 5.2

 
Crèdits sense escolaritat
En el cas de la matrícula de crèdits sense escolaritat per raó de l'extinció del pla d'estudis, sempre que la universitat ofereixi un sistema de tutories o docència alternativa, l'estudiant abonarà l'import íntegre. En el cas que la universitat no ofereixi aquestes tutories o docència alternativa, s'abonarà a la universitat el 25% del preu.
Exp. 1: 2.65€
Exp. 2: 2.73€
Exp. 3: 3.75€
Exp. 4: 3.85€

Art. 5.3

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 37 Deduccions
4. Assignatures sense escolaritat

Recàrrec per repetició d'assignatura
Quan un estudiant es matricula per segon cop d'un mateix crèdit, l'import d'aquest s'incrementarà en un 40%. Si se'n matricula per tercera vegada o més, l'import s'incrementarà en un 65%.

Recàrrec del 40%
Exp. 1: 14.84 €
Exp. 2: 15.26 €
Exp. 3: 21.00 €
Exp. 4: 21.56 €
Recàrrec del 65%
Exp. 1: 17.49 €
Exp. 2: 17.99 €
Exp. 3: 24.75 €
Exp. 4: 25.41 €

Art. 6

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 40 Recàrrecs
1. Factor de repetició

Recàrrec per possessió d'un o més títols universitaris
S'aplicarà un recàrrec del 40% dels preus per crèdit que s'estableixin en aquest Decret als estudiants que posseeixin un o més títols universitaris oficials per iniciar un altre estudi que condueixi a l'obtenció d'un títol universitari oficial a les universitats i centres docents adscrits que apliquen els preus fixats en aquest Decret, llevat que es tracti d'iniciar estudis oficials de postgrau i doctorat.
Recàrrec del 40%
Exp. 1: 14.84 €
Exp. 2: 15.26 €
Exp. 3: 21.00 €
Exp. 4: 21.56 €

Art. 7.1

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 40 Recàrrecs
3. Estudiants que posseeixin un o més títols universitaris oficials

Exempció recàrrec del 40%

Seran eximits del recàrrec del 40% els estudiants als quals es fa referència a l'apartat precedent que es trobin inclosos en algun dels apartats següents:

  1. Estudiants que havent superat els estudis d'un únic primer cicle, vulguin prosseguir els seus estudis en un segon cicle.
  2. Estudiants que hagin obtingut títols universitaris oficials unicament en universitats privades o en centres docents adscrits, que apliquin preus privats.
  3. Estudiants que reuneixin els mateixos requisits acadèmics i econòmics fixats a la convocatòria estatal de beques i ajuts a l'estudi de caràcter general per al curs 2007-2008, que els permetrien, si hi poguessin accedir, ser beneficiaris d'una beca. La universitat determinarà el procediment per atorgar aquestes exempcions, i, en cas de ser-li denegada, l'estudiant restarà obligat a abonar el recàrrec en el termini indicat per la universitat.
  4. Estudiants de 65 anys o més.
  5. Estudiants amb un grau de minusvalidesa igual o superior al 33%.
  6. Persones que hagin estat víctimes d'actes terroristes, aixi com el seu cònjuge i els seus fills.

 

Art. 7.2

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 40 Recàrrecs
3. Estudiants que posseeixin un o més títols universitaris oficials
Becaris
D'acord amb el que disposa l'article 3.1 del RD 2298/1983, de 28 de juliol, els i les estudiants beneficiaris d'una beca a l'estudi amb càrrec als pressupostos generals de l'Estat seran eximits de pagar el preu del servei acadèmic.

Art. 8.1

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 33 Efectes econòmics per als alumnes becaris de règim general/mobilitat/convocatòria anticipada
Denegació de Beca
Els i les estudiants que en el moment de formalitzar la matrícula s'acullin a l'exempció de preus perquè han sol·licitat una beca a l'estudi prevista a l'apartat anterior i posteriorment no obtingin la condició de becaris amb dret a l'exempció del preu de la matrícula estaran obligats a abonar-ne el preu corresponent, en els terminis indicats per la universitat en aquest supòsit.

Art. 8.2

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 33 Efectes econòmics per als alumnes becaris de règim general/mobilitat/convocatòria anticipada
Exempció família nombrosa
Els i les estudiants membres de famílies nombroses a l'inici de la prestació de l'activitat acadèmica es poden acollir a les exempcions i bonificacions que preveu la normativa vigent.

Exempció per Família nombrosa categoria general
50% Preu crèdit
50% Preu taxes

Exempció per Família nombrosa categoria especial
100% Preu crèdit
100% Preu taxes

Art. 9

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 35 Classes de matrícula
2. Família nombrosa de categoria general o Família nombrosa de categoria especial
Aquesta condició s'acreditarà mitjançant la presentació del títol de família nombrosa expedit pel Departament de Benestar i Família o organisme equivalent d'altres comunitats autònomes.
Matrícules d'honor estudis universitaris
Els i les estudiants que obtinguin crèdits amb matrícules d'honor en el període acadèmic anterior, es poden acollir a l'exempció en l'import de la matrícula d'un nombre de crèdits equivalent al que hagin obtingut amb aquesta qualificació acadèmica.
Exempció del nombre de crèdits superats amb matrícula d'honor el curs anterior

Art. 10.1

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 37 Deduccions
1. Assignatures amb qualificació de matrícula d’honor
Matrícules d'honor i premi extraordinari batxillerat
Els i les estudiants amb matrícula d'honor o amb premi extraordinari en el batxillerat, es poden acollir a l'exempció total dels preus públics de tots els crèdits matrículats per primera vegada durant el primer curs dels seus estudis universitaris.
Exempció del 100% Preu crèdit del primer curs dels estudis universitaris

Art. 10.2

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 35 Classes de matrícula
3. Matrícula d'honor global a COU o amb premi extraordinari en el batxillerat
Matrícula condicional

Els estudiants que es troben en alguna d'aquestes situacions:

- Reassignació en una universitat pública (també afecta a la matrícula lliure).

- Pendent de ressolució d'una sol·licitud de trasllat d'expedient presentada en una altra universitat pública.

se'ls aplica el concepte de condicionalitat de la matrícula.

Exempció provisional del 100% Preu crèdit
V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 34 Efectes econòmics per als alumnes pendents de ser admesos en un altre ensenyament
Ajuts personal Universitats Públiques Catalanes
Té efectes per al personal d'altres universitats públiques catalanes i fills menors de 25 anys. Les condicions seràn les establertes a cadascuna de les universitats d'acord amb la normativa pròpia que regula la concessió d'ajuts de matrícula.
Exempció del 100% Preu crèdit per primera vegada.

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 36 Ajuts de matrícula
2. Personal d'altres universitats públiques catalanes
1. Personal URV

Modalitats de pagament

L'import de la matrícula (crèdits i despeses de matriculació i expedient acadèmic) ha de ser abonada preferentment a travès de pagament domiciliat. En el moment de formalitzar la matrícula, l'estudiant caldrà que indiqui les dades bancàries on es farà el càrrec dels rebuts generats. En el cas no li convingui aquesta modalitat de pagament, s'adreçarà a la secretaria del centre, la qual li emetrà el rebut bancari. Qualsevol altra modalitat de pagament que l'alumne utilitzi es considerarà nul·la, i per tant, impagada la matrícula amb eles efectes que se'n derivin.

L'import de les taxes (certificats, expedició de títol, etc.) haurà de ser abonat en efectiu. Es pagarà presentant el resguard facilitat per la secretaria del Centre en una entitat bancària col·laboradora, segons la referència i el termini que recull el mateix imprès (7 dies a partir de l'expedició de la taxa). El resguard de l'alumne, segellat per l'entitat bancària i amb la ràfega corresponent, s'haurà de presentar a l'hora de recollir el document pel qual s'ha generat a la secretaria. Qualsevol altra modalitat de pagament que l'alumne utilitzi es considerarà nul·la i, per tant, impagada la matrícula amb els efectes que se'n derivin. 
V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 38 Modalitats de pagament

1.
Matrícula
2. Taxes

Pagament unic

L'alumne paga integrament d'un sol cop l'import de la matrícula. Aquest import es carregarà al compte corresponent de l'alumne a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula.

 

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 39 Formes de pagament
1. Pagament únic

Pagament fraccionat
L'alumne pot fraccionar el pagament de la matrícula en dos terminis de quantia similar. El primer es carregarà al compte corresponent de l'alumne a partir del sisè dia natural d'haver formalitzat la matrícula i el segon a partir del primer de desembre, (1 de maig en el cas de l'ensenyament d'enologia).
 
V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 39 Formes de pagament

2. Pagament fraccionat
Finançament AGAUR
L'Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca, AGAUR posa en marxa uns prestecs i ajuts als estudiants universitaris.

Disposició addicional 1

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 38 Modalitats de pagament
1. Matrícula


Més informació: http://agaur.gencat.net/index.htm
Anul·lació matrícula

No es podran fer anul·lacions parcials de la matrícula.
Anul·lacions sense devolució: Els alumnes que vulguin demanar anul·lacions de matrícula per interès personal hauran de seguir el procediment següent:A partir del dia que l'estudiant ha formalitzat la matrícula i fins el 15 d'octubre com a període ordinàri i des del 16 d'octubre al 30 de novembre com a període extraordinari (del 16 al 31 de maig, en el cas de l'ensenyament d'Enologia), els alumnes poden presentar una instància sol·licitant l'anul·lació per interès personal. Els efectes econòmics d'aquesta anul·lació suposaran que no li seran retornats els imports pagats per la matrícula. No obstant, quan en cursos posteriors l'estudiant vulgui reprendre estudis no se li aplicarà el recàrrec de matrícula per repetició d'assignatures. Pel que fa als efectes acadèmics, no se li aplicarà la Normativa de permanència, i no se li inclourà a les actes d'exàmen. En el cas de no haver fet efectiu l'import total de la matrícula, l'anul·lació per motius personals quedarà sense efectes i desprès de la gestió corresponent passarà a anul·lació per impagament. Si la sol·licitud d'anul·lació es presenta abans de l'inici del curs i s'ha fet efectiu l'import total de la matrícula es tramitarà d'ofici la devolució de l'import dels crèdits matriculats.

Si l'anul·lació la vol realitzar després d'efectuar la matrícula i fins a un màxim de cinc dies naturals, caldrà que ho sol·liciti a la Secretaria del Centre. En aquest cas, es regularitzarà la matrícula inicial i sols haurà d'abonar la despesa de gestió d'expedient.

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 42 Anul·lacions de matrícula
1.
Sense devolució de l'import de matrícula

Anul·lacions amb devolució de l'import de matrícula:
Els alumnes o els seus representants poden demanar al centre l'anul·lació total de la matrícula, i la devolució de l'import abonat, presentant la sol·licitud (exepte les taxes de matrícula de secretaria i, si s'escau, els serveis voluntaris) pels motius següents:

  1. Malaltia greu justificad, mitjançant la presentació del corresponent certificat mèdic oficial en què ha de constar la data de l'inici de la malaltia i el període previst de convalescència. El príode ordinari de presentació de la sol·licitut és des del dia en que va formalitzar la matrícula fins el 15 d'octubre. El període extraordinari, des del 16 d'octubre al 30 de novembre.
  2. Defunció de l'alumne. La presentació de la sol·licitud es farà des del moment en que es tingui coneixement del decès, fins el 31 de maig.

Fora d'aquestes dates el vicerectorat de docència estudiarà la problemàtica concreta, i en funció de les circunstàncies exposades resoldrà.

 
V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 42 Anul·lacions de matrícula
2. Amb devolució de l'import de matrícula
Gestió d'Impagament de matrícula
Els alumnes que no abonin els imports corresponents en la data prevista, se'ls aplicarà un increment de 30,05€ per a cada rebut impagat per compensar les despeses que comporta la gestió d'impagaments. Si l'impagament correspon a una quantitat inferior als 30,05€, el recàrrec a aplicar serà del 10% de l'import impagat.
30.05 €

 

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 40 Recàrrecs
2. Impagaments

Suspensió temporal dels efectes de la matrícula

El fet de no pagar la matrícula o algun dels seus fraccionats en els terminis que estableixi la universitat, podrà donar lloc a la suspensió temporal dels drets dels alumnes i, si s'escau, a l'anul·lació de la matrícula i dels efectes que aquesta hagi produït sense dret a cap reintegrament.

La suspensió temporal dels efectes de la matrícula s'aplicarà als estudiants que no hagin abonat l'import de la seva matrícula en els terminis que correspongui.

Art. 4.4

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 43 Suspensió temporal dels efectes de la matrícula

Activació de la matrícula

Si desprès d'haver efectuat la suspensió temporal l'estudiant, dins del mateix curs, vol regularitzar el deute, haurà de presentar una sol·licitud adreçada al gerent de la universitat. El termini finalitza el 31 de maig.

Si es resol favorablement, haurà d'abonar 30.05 € addicionals a les quantitats pendents.

30.05 €

 

 

V. ASPECTES ECONÒMICS DE LA MATRÍCULA
Art. 40 Recàrrecs
2. Impagaments