Els centres de la Universitat Rovira i Virgili organitzen el primer dia de curs una sèrie d'activitats que tenen per finalitat informar i orientar als nous alumnes sobre els serveis universitaris, el funcionament del centre i altres peculiaritats referents als estudis, etc.

ACTIVITATS ALS CENTRES DE LA URV
Facultat de C. Econòmiques i Empresarials
  Matrícula (amb citació prèvia)  
   
Jornada/es d'acollida  
   
Facultat de Lletres
  Matrícula (amb citació prèvia)  
   
Jornada/es d'acollida  
   
ETSEQ
  Matrícula (amb citació prèvia)  
 • Dies de matrícula:
  • 21 de juliol: Alumnes d'ETI Química Ind.
  • 22 de juliol: Alumnes d'EQ
  • 23 de juliol: Alumnes d'ETI Mecànica
  • 24 de juliol: Alumnes d'altres vies.
  • 25 de juliol: Alumnes amb particularitats
  • Del 4 al 7 de setembre (2a opció)
 • Tutoria administrativa mitja hora abans de la matrícula, on, entre d'altres, us informaran de:
  • Itinerari curricular de l'ensenyament
  • Calendari d'exàmens
  • Horaris de les assignatures
  • Tutors dels alumnes, als que s'haurà de visitar en la primera quinzena de setembre.
 • Informació pels alumnes de nou accés
 • Automatrícula
Jornada d'acollida  
 
Facultat de Ciències Jurídiques
  Matrícula (amb citació prèvia)  
 • Del 21 al 25 de juliol (1a preferència)
 • Del 3 fins al 8 de setembre (2a a 8a preferència)
 • Informació de nou accés
 • Automatrícula
Jornada d'acollida  

Les sessions d’acollida tindran lloc a les 9.30 h, a la Sala de Graus de la Facultat de Ciències Jurídiques, els següents dies:

 • Dia 21 de juliol (1a preferència)
 • Dia 3 de setembre (2a a 8a preferència)
 • Dia 3 d’octubre (alumnes de prescripció setembre)

En aquestes jornades d’acollida la Facultat de Ciències Jurídiques farà una sessió informativa amb el següent contingut:

 • Salutació i benvinguda: informació general
 • Procediment de matrícula
 • Informació per part dels responsables d’ensenyament sobre les respectives titulacions (assignatura zero: complement de formació tutorial; Itineraris curriculars recomanats; Assignatures optatives; etc.)

Facultat de Química
  Matrícula (amb citació prèvia)  
   
Jornada d'acollida  
   
Escola Universitària d'Infermeria
  Matrícula (amb citació prèvia)  
 • Del 21 al 25 de juliol (1a preferència)
 • Del 4 al 7 de setembre (2a preferència)

En cada sessió de matrícula, tutories personalitzades/grupals (9 i 11 h), amb informació sobre:

 • Pla d'estudis i pràctiques, horaris, etc.
 • Normativa de permanència
 • Crèdits lliures
 • Convocatòries d'examen i avaluació continuada
 • Serveis universitaris
 • Tutors
 • Informació pels alumnes de nou accés
 • Automatrícula
Jornada d'acollida  
 • Campus Centre i Campus Terres de l'Ebre, dia 4 de setembre.

 

 

 • 9:00 Benvinguda per part de l’equip directiu.
 • Presentació de l’ABP (metodologia d’aprenentatge basat en problemes) en les quals es farà el plantejament d’una situació a resoldre per part de l’alumne amb l’objectiu de conèixer la universitat i l’ensenyament d’infermeria.
 • Presentació de la Biblioteca del Centre
 • Presentació de l’entorn virtual d'aprenentatge ensenyament MOODLE, a càrrec del Servei de Recursos Educatius.
Facultat d'Enologia
  Matrícula (amb citació prèvia)  
 • Del 21 al 25 de juliol (1a preferència)
 • Del 3 fins al 8 de setembre (2a a 8a preferència)
Tutoria per ensenyament: mitja hora abans de l'inici de la matrícula, el dia que es determini, on s'informarà de:
 • Itinerari curricular de l'ensenyament/pla d'estudis
 • Calendari d'exàmens
 • Horaris de les assignatures
 • Tutories
Jornada d'acollida  
 • 15 de setembre, a les 12 h
 • Benvinguda del degà de la Facultat d'Enologia
 • Presentació de l'equip deganal i el personal d'administració de Secretaria
 • Informació general del centre
 • Biblioteca Sescelades: serveis que ofereix, per la cap de la Biblioteca, Sra.Xose Rius
 • Entorn virtual Moodle i el seu funcionament, per personal del Servei de Recursos Educatius
Facultat de Medicina i Ciències de la Salut
  Matrícula (amb citació prèvia)  
 • Del 21 al 25 de juliol (1a preferència)
 • Del 3 fins al 8 de setembre (2a a 8a preferència)
 • A les 8:30 hores del matí , durant tots els dies de la matrícula dels alumnes de 1er curs:

  Sessions informatives diàries, a càrrec del equip deganal i de personal d’administració sobre tot el procés de la matrícula, presentació del Pla d’estudis, els itineraris curriculars, els horaris i les pràctiques, els Serveis de la Facultat i de la URV i la gestió administrativa.

Jornada d'acollida  
 • 8, 9 i 10 de setembre: "Conèixer la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut"
 • Objectius: Formalitzar l’acollida dels estudiants de nova entrada a la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut (FMCS) i garantir un mínim d’informació inicial sobre el funcionament de la institució en la qual romandran uns anys.
 • Continguts:
  • Mòdul 1. Informació sobre el pla d’estudis: estructura, tipus de crèdits, prerequisits, itineraris de pregrau, etc.
  • Mòdul 2. Tràmits administratius lligats a la gestió acadèmica, normativa de permanència, normativa acadèmica, normativa de matrícula, reconeixement de crèdits lliures, etc.
  • Mòdul 3. Estructura del Centre, òrgans de govern, participació dels estudiants, etc.
  • Mòdul 4. Serveis de la Biblioteca. Recursos d’informació en Medicina, Fisioteràpia i Nutrició Humana i Dietètica.
  • Mòdul 5. Servei d’informàtica. Normes de funcionament de l’aula d’informàtica. Correu electrònic.
  • Mòdul 6. Entorns virtuals de docència. Introducció al Moodle.
  • Mòdul 7. Mobilitat acadèmica.
  • Mòdul 8. Pagina Web de la FMCS. CD guia de centre. Beques col•laboració URV . Associació d’estudiants.
Escola Universitària de Turisme i Oci
  Matrícula (amb citació prèvia)  
   
Jornada d'acollida  
   
Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia
  Matrícula (amb citació prèvia)  
   
Jornada d'acollida  
   
ETSE
  Matrícula (amb citació prèvia)  
   
Jornada d'acollida  
 • Dia 5 de setembre

La jornada d’acollida és desenvoluparà entre les 10.00 i les 13.00 h.

 • 10.00 a 11.00 h: Cada Responsables d’Ensenyament farà una presentació del centre i seu ensenyament als seus alumnes en les aules indicades en el quadre de sota.
 • 11.00 a 12.00 h: Els alumnes d’ETIG i ETIS aniran als laboratoris a apuntar-se als grups de pràctiques de les assignatures que han matriculat mentre que els alumnes ETI-Electricitat, ETI-Electrònica Industrial i ETT-Telemàtica participaran en una sessió en què se’ls farà una presentació del Campus Virtual Moodle.
 • 12.00 a 13.00 h: Els alumnes aniran ETI-Electricitat, ETI-Electrònica Industrial i ETT-Telemàtica aniran als laboratoris a apuntar-se als grups de pràctiques de les assignatures que han matriculat mentre que els alumnes d’ETIG i ETIS participaran en una sessió en què se’ls farà una presentació del Campus Virtual Moodle.

Quadre horari


  Matrícula (amb citació prèvia)  
   
Jornada d'acollida  
• 5 de setembre, a les 10 h a la Sala de Graus (edifici Mas Vila-Barberà)
 • Benvinguda als estudiants
 • Presentació dels ensenyaments de l'ETS d’Arquitectura
 • Informació dels webs de la URV i de l’ETS d’Arquitectura
 • Informació sobre el pla d’Acció Turtorial
 • Informació sobre el Campus Virtual
 • Serveis de l'ETS d’Arquitectura (secretaria, copisteria, etc.)
 • Informació sobre la Biblioteca
 • Guia docent
 • Visita guiada a les instal•lacions