INFORMACIÓ PAU-2006 PER ALUMNES DE MATRÍCULA LLIURE

Quins són els alumnes de Matrícula Lliure
Informació general
Horari de les PAU
Estructura de les proves
Assignació als tribunals i llocs de les PAU
Lliurament de resultats

1. Quins són els alumnes de Matrícula Lliure?

Es considera com alumnes de matrícula lliure aquells estudiants amb el batxillerat aprovat abans del curs 2005/2006 (que tenen les PAU pendents o volen millorar la nota obtinguda en anteriors convocatòries) i els estudiants amb estudis estrangers convalidables pel 2n curs de Batxillerat, estudiants estrangers amb estudis realitzats fóra d'Espanya convalidables pel 2n curs de Batxillerat o alumnes provinents de l'extingit COU (tots aquests estudiants es matricularan a la universitat de la qual depèn el centre on varen realitzar el 1r de batxillerat)

Aquests alumnes formalitzaran la seva matrícula per internet.

Els estudiants que vulguin millorar nota de les PAU no podran fer cap canvi de matèries.

2. Horari de les PAU 2006.

S'hauran d'acollir a aquest horari aquells alumnes repetidors o de millora de nota que van realitzar el batxillerat d'acord amb allò que disposa el Decret 82/1996, de 5 de març.

Dia 20 de juny i 5 de setembre de 2006
8.30-9.00 Comprovació de les dades de l'alumnat
9.00-10.30 Llengua castellana i literatura
11.00-12.30 Llengua catalana i literatura
13.00-14.30 Llengua estrangera

 

Dia 21 de juny i 6 de setembre de 2006
9.00-10.30 Història o Filosofia
 
Via 1 i 2
Via 3 i 4
Via 5
11.00-12.30 Física Geografia 11.00-14.00 Dibuix Artístic
13.00-14.30
Biologia Llatí -------------------------

 

Dia 22 de juny i 7 de setembre de 2006
 
Via 1 i 2
Via 3 i 4
Via 5
9.00-10.30 Matemàtiques Matemàtiques aplicades CCSS -------------------------
11.00-14.00*
Química Història de l'Art Història de l'Art
Dibuix Tècnic Economia i Org. Empresa Dibuix Tècnic
C. Terra i m.a. Grec Fonaments del Disseny
Electrotècnia Història de la Música Tècn. d'Expr. Gràf.-Pl.
Mecànica Literatura Catalana Volum
Tecnologia Ind. Literatura Castellana Imatge

*Els alumnes que hagin d'examinar-se de dues matèries, rebran ambdós enunciats a l'inici de la prova. Exhaurida la primera hora i mitja, els serà retirada una de les dues proves realitzades

3. Assignació als tribunals i lloc de les PAU

Els tribunals de les PAU estàn integrats per vocals especialistes de les distintes matèries incloses en les proves. Els tribunals vetllaran pel funcionament correcte de les proves, vigilaran la seva realització en tots els seus detalls, atendran les consultes pertinents i faran, posteriorment, la correcció dels exàmens.

Consulteu l'assignació dels tribunals a https://accesnet.gencat.net/ + Consulta de l'estat de la matrícula i assignació a tribunal de les Proves d'Accés a la Universitat (PAU).

NO ES COMUNICARÀ L'ASSIGNACIÓ PER TELÈFON

Cada estudiant s'examina els tres dies a l'aula assignada pel seu tribunal, i és imprescindible la seva presència davant d'aquesta aula mitja hora abans del començament de les proves per tal d'accedir ordenadament al seu lloc.

4. Estructura de les proves

La prova d'accés tindrà una durada de tres dies, amb un màxim de quatre hores i mitja diàries i constarà de dues parts. Cada una de les proves tindrà dues opcions de les quals l'alumne n'haurà d'escollir una.

PRIMERA PART DE LES PROVES
Llengua catalana i literatura
Anàlisi i comprensió d'un text en llengua catalana i resposta a qüestions de llengua i literatura relacionades amb el text
Llengua castellana i literatura
Anàlisi i comprensió d'un text en llengua castellana i resposta a qüestions de llengua i literatura relacionades amb el text
Llengua estrangera
Anàlisi d'un text en la primera llengua estrangera del currículum de llenguatge comú especialitzat. La prova inclourà un apartat de comprensió oral on, després d'escoltar dues vegades un text, caldrà rspondre a unes qüestions relatives al text.
Història o Filosofia
Composició d'un text sobre un tema o qüestió històric o filosòfic.
SEGONA PART DE LES PROVES

Tindrà com a objectiu apreciar els coneixements específics de les matèries pròpies de modalitat i versarà sobre les matèries de modalitat establertes en el Decret 182/2002, de 25 de juny pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments del batxillerat (DOGC del 10/07/2002). Constarà de tres exercicis corresponents a matèries de la via d'accés escollida per l'alumne i cursades a 2n curs de batxillerat. Cada estudiant ha d'escollir una via d'accés (opcionalment dues), i s'haurà d'examinar necessàriament de les matèries obligatòries a la via d'accés (en negreta), havent d'elegir una tercera entre les de modalitats cursades.

 

Via Cientificotècnica
 • Física
 • Matemàtiques

 

Modalitat Tecnològica

 • Dibuix Tècnic
 • Electrotècnia
 • Mecànica
 • Tecnologia Industrial
 • Química

Modalitat C. de la Natura i Salut

 • Dibuix Tècnic
 • Química
 • Biologia
 • C. Terra i Medi Ambient
Via Ciències de la Salut
 • Biologia
 • Química
 • Física
 • Matemàtiques
 • C. Terra i Medi Ambient
 • Dibuix Tècnic
Via d'Humanitats
 • Llatí
 • Història de l'Art
 • Matemàtiques Apl. CCSS
 • Economia i Org. Empreses
 • Geografia
 • Grec
 • Història de la Música
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
Via de Ciències Socials
 • Matemàtiques Apl. CCSS
 • Geografia
 • Economia i Org. Empreses
 • Grec
 • Història de l'Art
 • Història de la Música
 • Literatura Catalana
 • Literatura Castellana
 • Llatí
Via d'Arts
 • Dibuix Artístic
 • Història de l'Art
 • Dibuix Tècnic
 • Fonaments del Disseny
 • Imatge
 • Volum
 • Tècniques d'expressió gràfico-plàstica

5. Lliurament de resultats

L'entrega de la documentació justificativa dels resultats de les PAU s'efectuarà el dia 7 de juliol al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (Ed. Rectorat, C. Escorxador s/n, Tarragona).

Requisits:

1. La documentació només es lliurarà a l'interessat/da o a qualsevol altra persona sempre que aporti una autorització expressa,(cal afegir fotocòpies del DNI de la persona interessada i de la persona autoritzada).


2. No és necessari que porteu el Llibre Blau de Batxillerat el dia de les proves per tal de lliurar-lo al tribunal. L'heu de portar el dia 7 de juliol, dia de lliurament de les notes.