ALUMNES DE COU I QUE VOLEN FER LES PROVES D'ACCÉS A LA UNIVERSITAT

A partir del curs 2003-2004, i segons allò que regula la Disposició Transitòria segona del RD 1640/1999, les persones que hagin superat el COU i vulguin presentar-se a les PAU realitzaran les proves segons el Batxillerat LOGSE.

Per aquest motiu hauran de presentar al Servei de Gestió Acadèmica i Estudiants (c. de l'Escorxador, s/n 43003 Tarragona) una sol·licitud d'adaptació al batxillerat, en la qual hauran de fer constar: