UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica

Proves d'accès a la Universitat per als més grans de 25 anys, convocatòria 2008.

INFORMACIÓ:

Convocatòries

Les proves d'accés a la universitat dels més grans de 25 anys tenen lloc un cop l'any i, és comuna per a totes les universitats de Catalunya, llevat de la UOC.

Cada candidat disposa d'un nombre il·limitat de convocatòries per superar les proves.

Una vegada superada la prova d'accés, els candidats podran presentar-se de nou en posteriors convocatòries per tal de millorar la qualificació, i, per ingressar a la Universitat sempre es tindrà en compte la millor qualificació obtinguda.

Requisits

Poden presentar-se a aquestes proves totes les persones que reuneixin els 2 requisits següents:

1. Tenir  25 anys abans de l'1 d'octubre de l'any 2008.

2. Cumplir els següents requisits:

Places

Els estudiants que accedeixin a la Universitat mitjançant les proves d'accés dels més grans de 25 anys tenen reservades un 3% de les places de cada ensenyament homologat, d'acord amb el procès d'assignació de places pel sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya.

La superació de les proves no atorga una plaça universitària: per sol·licitar plaça s'ha de formalitzar la preinscripció universitària a l'adreça d'internet https://accesnet.gencat.net/. Les persones que superin les proves poden sol·licitar plaça en qualsevol de les universitats catalanes adscrites al sistema de Preinscripció Universitària de Catalunya per aquells ensenyaments als quals doni accès l'opció escollida per les proves.

En el cas dels títols propis, la superació de la prova d'accés dels més grans de 25 anys dóna als candidats el dret a  cursar els estudis escollits en la Universitat on hagin fet les proves, prèvia formalització de la preinscripció universitària.

Els candidats que superin les proves d'accés per a més grans de 25 anys i que tinguin el títol superior d'un cicle formatiu de grau superior o el títol de tècnic especialista de formació professional de segon grau, o assimilats, si volen accedir a ensenyaments concordants amb la seva branca o especialitat de formació professional, hauran de fer la preinscripció universitària per la via de formació professional, ja que l'accés és directe. Per als estudis que no siguin concordants hauran de sol·licitar plaça mitjançant les proves d'accés per a més grans de 25 anys.

 

Matrícula i documentació

Matrícula

Del 18 de febrer al 3 de març de 2008 per a totes les universitats catalanes, llevat de la UOC.

Els candidats han de formalitzar la matrícula de les proves a través d'Internet, a l'adreça https://accesnet.gencat.net/ , a l'apartat Proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys.

La primera vegada que el candidat fa alguna gestió a l'aplicació informàtica http://accesnet.gencat.net, un cop confirmada la matrícula de les proves es generarà un codi accesnet que el candidat haurà d'utilitzar per fer altres gestions relacionades amb les proves i amb l'accés a la universitat: consulta de les qualificacions, revisions, preinscripció universitària, etc.

A l'imprès de matrícula, els candidats hi han d'especificar:

 1. universitat on faran les proves d'accés,
 2. llengua estrangera de la qual volen examinar-se (a triar entre alemany, anglès, francès, italià o portuguès),
 3. opció d'accés: cientificotecnològica, ciències de la salut, humanitats, ciències socials o arts, i
 4. les tres matèries optatives de les quals es vol examinar.

Preu de la matrícula de les proves

El preu de la matrícula ordinària és de 84,85 euros. Per a les famílies nombroses de 1a categoria 42,43 euros i per a les famílies nombroses de 2a categoria 0 euros; en aquests casos s'haurà d'adjuntar la fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

Els candidats que formalitzin la matrícula de les proves d'accés a través d'Internet han de fer el pagament a La Caixa. Es pot triar diferents maneres de realitzar-lo: amb enllaç directe amb l'entitat financera mitjançant Internet (línia oberta o caixa oberta), des d'on s'ha d'imprimir la sol·licitud i s'ha de presentar a una sucursal o per Servicaixa. En el cas dels candidats que formalitzin la matrícula directament a la Universitat Ramon Llull, a la Universitat Internacional de Catalunya o a la Universitat Abat Oliba CEU, aquestes determinaran com s'han de pagar les proves.

Documentació

Els candidats que facin les proves a qualsevol de les set universitats públiques o a la Universitat de Vic hauran de lliurar la documentació personalment o per correu:

En cas que el candidat lliuri la documentació per correu, ha d'adjuntar fotocòpia compulsada o autenticada de tota la documentació necessària.

Important: la matrícula de les proves no serà vàlida si el candidat no realitza el pagament o no presenta la documentació necessària fins el dia 4 de març.

Data de la prova

La prova d'accés dels més grans de 25 anys a la Universitat tindran lloc els dies 19 i 26 d'abril de 2008.

Horari de les proves

Dia 19 d'abril(dissabte). Prova comuna:

Dia 26 d'abril (dissabte). Prova específica:

Lloc de realització de les proves

Els llocs de realització de les proves d'accés de les universitats públiques catalanes i de la Universitat de Vic sortirà imprès en el full de matrícula de les proves.

El dia de la prova, el candidat ha de presentar el DNI o el passaport i la còpia impresa de la matrícula.

 

Normes generals per a la realització de les proves

No es permet utilitzar durant les proves cap tipus d'informació (apunts, llibres, etc.) ni telèfons mòbils o altres aparells electrònics no autoritzats.

Cal mantenir al llarg del desenvolupament dels exàmens un silenci absolut i una adequada correcció personal. El tribunal té la capacitat legal per expulsar de l'aula les persones que incompleixin les normes elementals d'ètica o d'ordre propis d'un examen i per anul·lar-los les proves.

Els exàmens són anòmics i no podem tenir cap marca d'identificació personal. El primer dia es lliura a cada estudiant un joc d'etiquetes amb codi de barres que l'identifica i que permet l'anonimat en la correcció. L'estudiant ha d'enganxar amb cura dues etiquetes en els requadres corresponents de cada un dels quaderns d'examen: l'una en la cara anterior i l'altra en la cara posterior.

Per a la realització de cada prova només es lliurarà a cada estudiant un sol quadern d'examen. Els quaderns d'exàmens s'han de lliurar etiquetats encara que s'hagin deixat en blanc (el no lliurament d'aquests comporta l'anul·lació del conjunt de les proves).

Els exercicis de Llengua catalana, Llengua castellana i Llengües estrangeres s'han de contestar en les llengües respectives.

 

Qualificació final

La selecció de candidats aptes per a cadascun dels ensenyaments homologats es fa d'acord amb la qualificació final obtinguda i aquesta nota es determina per una puntuació de 0 a 10.

S'entendrà que el candidat ha superat la prova d'accés quan obtingui un mínim de cinc punts –sobre un màxim de deu– en la qualificació final, resultat de la mitjana aritmètica de les qualificacions globals de la prova comuna i de la prova específica.

No es podrà fer la mitjana si alguna de les qualificacions globals, de la prova comuna o de la prova específica, és inferior a quatre punts i, per tant, en aquest supòsit el candidat haurà suspès.

Els candidats que triïn els ensenyaments de Belles Arts, de Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport, Traducció i Interpretació, Graduat en Aviació Comercial, Pilot Comercial, Graduat Superior en Comerç Internacional, Graduat Superior en Aviació Comercial. Pilot de Transport de Línea Aèria, Graduat Superior en Gestió d’Empreses Aeronàutiques i Operacions Aèries, i de Graduat Superior en Cinema i Audiovisuals, després d'haver superat la prova d'accés dels més grans de 25 anys hauran de fer una Prova d'Aptitud Personal.

La qualificació d'APTE en aquesta Prova d'Aptitud Personal facultarà els candidats per accedir a aquests ensenyaments juntament amb la nota de la prova d'accés dels més grans de 25 anys.

Resultats

Es publicaran el dijous 15 de maig de 2008.

Els candidats que hagin realitzat la matrícula de les proves per Internet els podran consultar per aquest mateix canal, i la resta de candidats en el lloc que cada universitat determini.

Incidències

S'estableix un tribunal central especial únic, ubicat a Barcelona, pensat per a aquelles persones que justifiquin adequadament la impossibilitat de fer els exàmens els dissabtes previstos. La ubicació d'aquest tribunal es podrà consultar per Internet a https://accesnet.gencat.net.

La impossibilitat de realitzar la prova caldrà justificar-la:

Abans de les proves

Els candidats que en el moment de formalitzar la matrícula justifiquin:

Aquests candidats hauran de sol·licitar-ho per internet a http://accesnet.gencat.net en el moment de la matrícula, i presentar la documentació necessària per justificar i atendre les seves necessitats juntament amb la resta de documentació dins el termini establert a la matrícula. La resolució serà comunicada als sol·licitants.

El dia de les proves

Els candidats que no hagin pogut fer les proves en les dates i horaris previstos, podran sol·licitar ser transferits al Tribunal especial. La transferència es farà només per a aquella prova o proves que no s'hagi realitzat i per a la qual es presenti el certificat, la resta d'exàmens es faran en l'horari de dissabte previst. En el moment de presentar la sol·licitud caldrà justificar:

La documentació corresponent podrà presentar-se:

Resolució de sol·licituds:

El dilluns següent al dissabte de la prova es resoldran les sol·licituds rebudes i seran comunicades als interessats. Aquests candidats hauran de presentar-se el dia 30 d'abril (dimecres) a Barcelona, d'acord amb l'horari següent:

de 9.00 h a 9.30 h: comprovació de dades dels candidats.

Prova comuna. de 9.30 h a 13.00 h. Comentari de text i els tres exercicis de llengua (catalana, castellana i estrangera).

Prova específica. de 15.00 h a 18.30 h. Els tres exercicis corresponents a les matèries de l'opció triada.

 

Revisions de les qualificacions

Els candidats poden sol·licitar una revisió de les qualificacions els dies 15, 16 i 19 de maig i han d'indicar les matèries que volen que siguin revisades.

La sol·licitud de revisió s'ha de fer per Internet a l'adreça https://accesnet.gencat.net , a l'apartat Proves d'accés a la universitat per als més grans de 25 anys.

Els exercicis sobre els quals s'hagi presentat la sol·licitud de revisió seran corregits per un professor especialista distint de qui va realitzar la primera correcció. Les noves qualificacions sran el resultat de la mitjna aritmètica d'ambdues correcccions. Aquestes qualificacions reemplacen les inicials, i per tant, poden ser més baixes o més altes que les inicialment atorgades.

La resolució de les revisions es farà pública el 6 de juny de 2008.

Normativa

Estructura i contingut  de la prova

Estructura

L'organització de la prova d'accés als estudis universitaris dels més grans de 25 anys és comuna per al conjunt de les universitats de Catalunya, llevat de la UOC.


Contingut

La prova consta de dues parts:

- una prova comuna, igual per a tots els candidats.
- una prova específica, segons l'opció triada.


Prova comuna
La prova comuna té com a objectiu determinar la maduresa i la idoneïtat dels candidats, la capacitat de raonament i de comprensió i d'expressió escrita en qualsevol de les dues llengües oficials a Catalunya, i el coneixement d'una llengua estrangera per poder cursar uns estudis universitaris.

La prova comuna consta de quatre exercicis:

a) comentari de text
b) llengua catalana
c) llengua castellana
d) llengua estrangera (a triar entre anglès, francès, alemany, italià o portuguès)

Cadascun d'aquests exercicis puntua de 0 a 10.

La nota global de la prova comuna s'obté d'acord amb la ponderació següent: l'exercici de comentari de text compta un 55%, l'exercici de llengua catalana un 15%, l'exercici de llengua castellana un 15% i l'exercici de llengua estrangera un 15%; és obligatori lliurar tots els exercicis per tal d'obtenir la nota global de la prova comuna.

L'exercici de comentari de text (55% de la nota global de la prova comuna) consisteix a comentar dos textos, un en llengua catalana i l'altre en llengua castellana, i respondre en qualsevol de les dues llengües oficials de Catalunya tres preguntes sobre cada text.

Per a cada un dels textos, les tres preguntes consisteixen a:
- Posar un títol i resumir el contingut del text, entre 50 i 70 paraules (2,5 punts: 0,5 punts del títol i 2 punts del resum).
- Respondre una pregunta d'actualitat o de cultura general, en relació amb el text, amb un redactat d'aproximadament 100 paraules (2,5 punts).

A l'exercici de comentari de text es valorarà especialment la riquesa de l'expressió, així com la coherència i la cohesió del discurs. Es descomptaran 0,1 punts per falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides només descompten punts una vegada. El descompte per faltes és com a màxim de 2 punts, en el conjunt de l'exercici.

L'exercici de llengua catalana (15% de la nota global de la prova comuna) consisteix a respondre preguntes sobre morfologia, sintaxi i lèxic.

La tipologia de les preguntes és de caire objectiu (resposta d'opció múltiple), de completar espais buits o construir estructures alternatives.

Cal respondre en català. No hi ha exempcions d'aquest exercici.

L'exercici de llengua castellana (15% de la nota global de la prova comuna) consisteix a respondre preguntes sobre morfologia, sintaxi i lèxic. La tipologia de les prguntes és de caire objectiu (resposta d'opció múltiple), de completar espais buits o construir estructures alernatives.

Cal respondre en castellà.

A l'exercici de llengua estrangera (alemany, anglès, francès, italià, portuguès), a partir d'un text d'unes 200 paraules es formulen 10 preguntes, tant de comprensió del text com de competència lingüística sobre qüestions de morfologia i sintaxi. D'aquestes preguntes, 8 són de caire objectiu (resposta d'opció múltiple, completar espais buits o construir estructures alternatives) i 2 de resposta oberta que cal redactar en la llengua estrangera corresponent. A les dues preguntes de tipus obert es descompta 0.05 punt per falta d'ortografia, de lèxic, de morfologia o de sintaxi. Les faltes repetides només descompten punts una vegada.

Prova específica
La prova específica té com a finalitat valorar les habilitats, capacitats i aptituds dels candidats per continuar i superar estudis vinculats a l'opció d'accés triada.

El candidat ha d'escollir una opció de les cinc següents:

1. Cientificotecnològica
2. Ciències de la salut
3. Humanitats
4. Ciències socials
5. Arts

En funció de l'opció triada, el candidat té preferència per accedir als estudis universitaris vinculats a l'opció, segons es relaciona a l'Ordre de 25 de novembre de 1999 (BOE 30/11/1999), per la qual es determinen els estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials que es relacionen amb cadascuna de les opcions d'accés a aquests estudis.

Els candidats han d'examinar-se obligatòriament de tres matèries de l'opció triada.

S'estableixen una o dues matèries obligatòries segons l'opció triada, i els candidats han de triar una o dues matèries optatives, fins completar les tres matèries de les quals s'ha d'examinar.

OPCIÓ

Matèries obligatòries

Matèries optatives: triar-ne UNA

Cientificotecnològica

 • Física
 • Matemàtiques
 • Biologia
 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Matemàtiques
 • Química

Ciències de la salut

 • Biologia
 • Química

OPCIÓ

Matèries obligatòries

Matèries optatives: Triar-ne DUES

Humanitats

Filosofia

 • Filosofia
 • Geografia
 • Història contemporània
 • Història de l'art
 • Literatura
 • Matemàtiques aplicades a les ciències socials

Ciències socials

Història contemporània

Arts

Història de l'art

El candidat que triï l'opció d'Humanitats, de Ciències socials o d'Arts, si com a matèries optatives tria la matèria obligatòria d'una o de les dues altres opcions, el candidat s'ha examinat de més d'una opció.

Per tant, té preferència d'accés a tots els estudis universitaris vinculats a les dues o a les tres opcions.

Cadascun dels exercicis de la prova específica es qualifica de 0 a 10 punts, i la qualificació global de la prova específica s'obté de la mitjana aritmètica de les tres qualificacions. Per tant, és obligatori lliurar els tres exercicis per tal de poder fer la mitjana corresponent.

Els tres exercicis de la prova específica es fan en una mateixa sessió de tres hores i mitja.

Temaris

Temaris de cadascuna de les matèries que corresponen a la prova comuna i a les diferents opcions de la prova específica:

veure els temaris