UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI
Servei de Gestió Acadèmica

Proves d'accès a la Universitat per als més grans de 25 anys, convocatòria 2008.

Correspondències entre les opcions i els ensenyaments universitaris
Segons l'Ordre de 25 de novembre de 1999 (BOE 30/11/1999), per la qual es determinen els estudis conduents a l'obtenció de títols universitaris oficials que es relacionen amb cadascuna de les opcions d'accés a aquests estudis:
Informació general Proves d'Accés als Estudis Universitaris per als més Grans de 25 anys
Temaris
Generalitat de Catalunya
Calendari