Llicenciatura en Química

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
Química Orgànica II Química Orgànica I
Experimentació en Síntesi Química I Operacions Bàsiques
Experimentació en Síntesi Química II Experimentació en Síntesi Química I
Experimentació en Química Analítica i Química Física I Operacions Bàsiques
Experimentació en Química Analítica i Química Física II Operacions Bàsiques
Anàlisi Instrumental Equilibri Iònic en Solució
Química Orgànica Avançada Química Orgànica II
Química Analítica Avançada Química Analítica
Técniques de Separació Equilibri Iònic en Solució