Diplomatura en Infermeria

Taula d'Adaptacions (del pla 1995 al 2002)

TAULA D'ADAPTACIONS
ASSIGNATURES PLA 1995
CRÈDITS
ASSIGNATURES PLA 2002
CRÈDITS

Administració de Serveis d'Infermeria

7,5

Administració de Serveis d'Infermeria

7,5

Psicologia Bàsica i Evolutiva

4,5

Ciències Psicosocials Aplicades I

4,5

Infermeria Psicosocial i de Salut Mental

6

Ciències Psicosocials aplicades II

6

Introducció a la Infermeria Psicosocial
3

Introducció a la Infermeria Comunitària

7,5

Introducció a la Infermeria Comunitària

7,5

Infermeria Comunitària I

12

Infermeria Comunitària I

6

Practicum Comunitari
6

Infermeria Comunitària II

15

Infermeria Comunitària II

10,5

Infermeria Geriàtrica

6

Infermeria Geriàtrica

7,5

Infermeria Maternal

7,5

Infermeria Materno-Infantil
15

Infermeria Infantil

7,5

Desenvolupament i Salut en la infància
3

Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica de l'Adult

10,5

Introducció a la Infermeria Medicoquirúrgica

10,5

Infermeria Medicoquirúrgica de l'Adult I

24

Infermeria Medicoquirúrgica I

15

Practicum Medicoquirúrgic I
6

Infermeria Medicoquirúrgica de l'Adult II

21

Infermeria Medicoquirúrgica II

12

Practicum Medicoquirúrgic II
7,5

Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental

7,5

Enfermería Psiquiátrica y de Salud Mental

9

Estructura i Funció del Cos Humà

9

Estructura i Funció del Cos Humà

10,5

Bioquímica
3

Farmacologia I

3

Farmacologia

6

Farmacologia II
3

Introducció a la Nutrició i Dietètica en Infermeria

1,5

Nutrició i dietètica en Infermeria

6

Nutrició i dietètica en Infermeria

3

Fonaments d'Infermeria

15

Fonaments d'Infermeria

15

Ètica i Legislació Professional

3

Legislació i Ètica Professional

4,5

Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria

4,5

Història del Cuidatge en Infermeria. Models i Desenvolupament Científic en Infermeria

4,5

Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria

6

Tècniques Complementàries en el Cuidatge d'Infermeria

4,5

Evolución e Influencia de la Sexualidad Humana

4,5

Evolución e Influencia de la Sexualidad Humana

4,5

Programes de Salut a Nivell Local

3

Programes de Salut a Nivell Local

4,5

Garantia de Qualitat en els Cuidatges d'Infermeria

4,5

Gestió de la Qualitat Total en els Serveis Sanitaris

4,5

Comunicació en els Cuidatges d'Infermeria

4,5

Comunicació en els Cuidatges d'Infermeria

4,5

Desigualtats Socials i Salut

4,5

Desigualtats Socials i Salut

4,5

Aprofundiment Pràctic de Procediments i Proves Diagnòstiques

6

Aprofundiment Pràctic de Procediments i Proves Diagnòstiques

4,5

Atenció d'Infermeria en Situacions d'Urgència

3

Atenció d'Infermeria en Situacions d'Urgència

4,5

Dilemes Ètics Relacionats amb la Pràctica d'Infermeria

4,5

Dilemes Ètics Relacionats amb la Pràctica d'Infermeria

4,5

Metodologia Científica Aplicada a la Infermeria

4,5

Tècniques de Recollida de Dades i Avaluació de Resultats

4,5

Desenvolupament professional

4,5

Desenvolupament Professional

4,5

Tècniques expressives i artiteràpia aplicada a l'atenció d'infermeria

3

Tècniques Expressives i Artiteràpia Aplicada a l'Atenció d'Infermeria

4,5

OBSERVACIONS:

 • Les assignatures superades al pla 1995 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1995)

CURS
2002-03
CURS
2003-04
CURS
2004-05
CURS
2005-06
CURS
2006-07
CURS
2007-08
1r. curs Tutoria

1r. curs Examen

1r. curs Extingit
---
---
---
2n. curs Docència
2n. curs Tutoria
2n. curs Examen
2n. curs Extingit
---
---
3r. curs Docència
3r. curs Docència
3r. curs Tutoria
3r. curs Examen
3r. curs Extingit
---

OBSERVACIONS
ALUMNES:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.
OBSERVACIONS PROFESSORS/ES:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.