Llicenciatura en Filologia Catalana

Taula d'Adaptacions (del pla 1993 al 2001)

TAULA D'ADAPTACIONS
1R. CICLE PLA 1993
CRÈDITS
1R. CICLE PLA 2001
CRÈDITS
1r. cicle complert
153
1r. cicle complert

180
(observacions)

ASSIGNATURES PLA 1993
CRÈDITS
ASSIGNATURES PLA 2001
CRÈDITS
Lingüística General I
4,5
Lingüística
12
Lingüística General II
4,5
Teoria de la Literatura I
4,5
Teoria de la Literatura
12
Teoria de la Literatura II
4,5
Llatí I
4,5
Llatí
12
Llatí II
4,5
Llengua Catalana I
4,5
Llengua Catalana
12
Llengua Catalana II
4,5
Llengua Espanyola I
4,5
Llengua Espanyola
12
Llengua Espanyola II
4,5
Llengua i Literatura Grega I
6
Llengua i Literatura Grega I
6
Llengua i Literatura Grega II
6
Llengua i Literatura Grega II
6
Llengua Anglesa I
4,5
Llengua i Literatura Anglesa
12
Llengua Anglesa II
4,5
Introducció a la Literatura en Llengua Anglesa
3
Llengua Alemanya I
4,5
Llengua Alemanya I
6
Llengua Alemanya II
4,5
Literatura Alemanya I
3
Literatura Alemanya I
6
Llengua Francesa I
4,5
Llengua Francesa I
6
Llengua Francesa II
4,5
Literatura Francesa I
3
Literatura Frrancesa I
6
Fonètica i Fonologia I
4,5
Fonètica i Fonologia Catalana
12
Fonètica i Fonologia II
4,5
Morfosintaxis
6
Morfologia Catalana
6
Literatura Catalana Contemporània Segle XX
6
Literatura Catalana Contemporània I
6
Literatura Catalana Contemporània (Modernisme i Noucentisme)
6
Literatura Catalana Contemporània II
6
Gramàtica Històrica del Català I
6
Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana I
6
Gramàtica Històrica del Català II
6
Gramàtica Històrica de la Llengua Catalana II
6
Hisòria de la Llengua Catalana
6
Història Social de la Llengua Catalana
6
Literatura Catalana dels Segles XVI-XVIII
6
Qüestions sobre la Literatura Catalana dels Segles XVI-XVIII
6
Literatura Catalana Medieval I
6
Literatura Catalana Medieval I
12
Poesia Trobadoresca Catalana o Literatura Catalana Medieval III
4,5
4,5
Dialectologia Catalana I
6
Dialectologia Catalana
12
Dialectologia Catalana II
6
Literatura Catalana Medieval II
6
Literatura Catalana Medieval II
6
Sintaxi Catalana I
6
Sintaxi Catalana I
6
Sintaxi Catalana II
6
Sintaxi Catalana II
6
Literatura Catalana segle XIX I
6
Literatura Catalana segle XIX
12
Literatura Catalana segle XIX II
6
Etnopoètica
6
Etnopoètica
6
Llatí Vulgar
6
Llatí Vulgar
6
Literatura Romànica
6
Literatura Romànica
6
Literatura Catalana Contemporània (avantguarda)
6
Literatura Catalana Contemporània III
6
Història de la Filologia Catalana
4,5
Història de la Lingüística Catalana
6
Teoria de la Literatura Catalana i Crítica I (poesia)
6
Crítica Literària Catalana
6
Teoria de la Literatura Catalana i Crítica II (novel·la)
6
Crítica Literària Catalana
6
Teoria de la Literatura Catalana i Crítica III (teatre)
6
Crítica Literària Catalana
6
Tècniques d'Expressió en Llengua Catalana
4,5
Tècniques d'Expressió en Llengua Catalana
6
Sociolingüística Catalana
4,5
Sociolingüística Catalana
6
Política Lingüística i Planificació Lingüística I
4,5
Planificació Lingüística
6
Mitologia Clàssica
4,5
Mitologia Clàssica
6
Folklore Narratiu
6
Folklore Narratiu Català
6
Història del Teatre Català I
4,5
Història del Teatre Català
6
Història del Teatre Català II
4,5
Introducció als Llenguatges Escènics
6
Literatura Catalana Comparada I (segle XIX)
4,5
Introducció i Mètodes de Literatura Catalana Comparada
6
Literatura Catalana Comparada II (segle XX)
4,5
Literatura Catalana Comparada
6
Literatura Catalana Contemporània (l'avantguarda en els anys 60)
4,5
Literatura Catalana Contemporània IV
6
Literatura Catalana Contempòrània (dels anys 60 als nostres dies)
4,5
Literatura Catalana Actual
6
Comentari de Textos Catalans (narratius)
4,5
Anàlisi de Textos Literaris Catalans
6
Comentari de Textos Catalans (poètics)
4,5
Anàlisi de Textos Literaris Catalans
6
Crítica Textual
6
Edició Filològica de Textos Catalans
6
Traductologia
6
Traductologia
6
Edició de Textos
6
Correcció i Gestió de Textos Catalans
6
Lexicografia i Lexicologia Catalanes
6
6
Lexicologia i Lexicografia Catalanes
6
Història de la Normativa en Llengua Catalana
6
Història de la Normativa en Llengua Catalana
6
Terminologia Catalana
4,5
Terminologia Catalana
6
Usos i Registres del Català
4,5
Usos i Registres del Català
6
Lingüística Catalana
4,5
Lingüística Romànica II
6
Onomàstica I
4,5
Onomàstica Catalana
6
Onomàstica II
4,5
Onomàstica Catalana
6
Anàlisi del Discurs Català
4,5
Anàlisi del Discurs Català
6
Tradició Clàssica
6
Pensament Clàssic i Cultura Occidental
6
Literatura Llatina Medieval i Humanística
4,5
Literatura Llatina Medieval i Humanística
6
Literatura Llatina
4,5
Llatí Medieval
6
Narratologia
4,5
Narratologia
6

OBSERVACIONS:

 • En el cas d'adaptació de tot el 1r. cicle, atès que el període d'escolaritat és menor en el pla 1993, l'estudiant per poder obtenir el títol de llicenciat haurà de superar els continguts formatius que determini el centre, fins arribar als 300 crèdits:
  153 crèdits cursats al 1r. cicle pla 1993
  120 crèdits cursats al 2n. cicle pla 2001

  . 27 crèdits de continguts formatius
 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció 1993

CURS
2001-02
CURS
2002-03
CURS
2003-04
CURS
2004-05
CURS
2005-06
CURS
2006-07
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen 1r. curs Extingit
---
---
---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria 2n. curs Examen 2n. curs Extingit
---
---
3r. curs Docència 3r. curs Docència 3r. curs Tutoria 3r. curs Examen 3r. curs Extingit
---
4r. curs Docència 4r. curs Docència 4r. curs Docència 4r. curs Tutoria 4r. curs Examen 4r. curs Extingit

OBSERVACIONS
ALUMNES:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrá finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2001), el centre pot oferir Docència alternativa durant els mesos en què esigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2001-02.
OBSERVACIONS PROFESSORS:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.