Diplomatura en Ciències Empresarials

Taula d'Adaptacions (del pla 1992 al 2002)

TAULA D'ADAPTACIONS
ASSIGNATURES PLA 1992
CRÈDITS
ASSIGNATURES PLA 2002
CRÈDITS

Comptabilitat Financera

9

Introducció a la Comptabilitat

6

Comptabilita de Societats

4,5

Comptabilitat Financera i de Societats

6

Comptabilitat de Costos i de Gestió

9

Comptabilitat de Gestió

6

Anàlisi de Balanços

4,5

Anàlisi dels Estats Financers

6

Dret Mercantil

9

Dret Mercantil

6

Teoria Econòmica

9

Microeconomia I

6

Macroeconomia I
6

Estadística

6

Estadística I

6

Estadística Empresarial

6

Estadística II

6

Organització d'Empreses I

6

Organització i Administració d'Empreses I

6

Organització d'Empreses II

6

Organització i Administració d'Empreses II

6

Matemàtiques de l'Empresa

6

Matemàtiques Empresarials II

6

Gestió Financera

9

Direcció Financera I

6

Direcció Financera II
6

Màrketing i Direcció Comercial

9

Introducció al Màrketing

6

Tècniques de Comunicació Comercial

6

Economia Espanyola i Mundial

6

Economia Espanyola i Mundial

6

Informàtica de Gestió

6

Informàtica Aplicada a la Gestió de l'Empresa

6

Règim Fiscal de l'Empresa

9

Introducció al Dret Laboral i Fiscal

6

Fiscalitat de l'Empresa
6

Anàlisi Matemàtica

9

Matemàtiques Empresarials I

6

Matemàtiques de les Operacions Financeres

4,5

Matemàtiques de les Operacions Financeres

6

Microeconomia I

6

Microeconomia II

6

Macroeconomia I

6

Macroeconomia II

6

Història Econòmica Mundial

9

Història Econòmica Mundial

6

Història Econòmica d'Espanya

9

Història Econòmica d'Espanya

6

Sociologia de l'Organització i de l'Empresa

6

Sociologia de l'Empresa

6

Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

4,5

Mètodes d'Investigació Social

6

Tècniques de Planificació Comptable

9

Comptabilitat Sectorial

6

Hisenda Pública

4,5

Hisenda Pública

6

Mercats Financers

4,5

Mercats i Instruments Financers

6

Productes i Instruments Financers
4,5

Dret Tributari

4,5

Dret Tributari

6

Dret de Societats

6

Dret de Societats

6

Auditoria Comptable

9

Auditoria Comptable

6

Anàlisi de les Operacions Financeres

9

Anàlisi de les Operacions Financeres

6

Planificació i Control Financer

4,5

Planificació Econòmica i Financera

6

Pràctiques Empresarials

9

Pràctiques Empresarials I

6

Pràctiques Empresarials II
6

Estudis en el Marc de Convenis Internacionals

9

Estudis en el Marc de Convenis Internacionals I

6

Estudis en el Marc de Convenis Internacionals II
6

OBSERVACIONS:

 • Les assignatures superades al pla 1992 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1992)

CURS
2002-03
CURS
2003-04
CURS
2004-05
CURS
2005-06
1r. curs Tutoria
1r. curs Examen
1r. curs Extingit
---
2n. curs Tutoria
2n. curs Examen
2n. curs Extingit
---
3r. curs Tutoria
3r. curs Examen
3r. curs Extingit
---

OBSERVACIONS
ALUMNES:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrá finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.
OBSERVACIONS PROFESSORS/ES:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.