Enginyeria Tècnica Industrial,
Especialitat en Electrònica Industrial

Taula d'Adaptacions (del pla 1993 al 2002)

TAULA D'ADAPTACIONS
ASSIGNATURES PLA 1993
CRÈDITS
ASSIGNATURES PLA 2002
CRÈDITS

Càlcul

9

Càlcul

9

Àlgebra

4,5

Àlgebra

4,5

Principis de Física

9

Fonaments Físics de l'Enginyeria

9

Expressió Gràfica en Enginyeria Electrònica

6

Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador

6

Introducció a la Informàtica

6

Fonaments d'Informàtica

6

Estadística Aplicada

6

Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

6

Circuits i Sistemes Lineals II

6

Teoria de Circuits II

6

Tecnologia Electrònica I

4,5

Tecnologia Electrònica I

4,5

Sistemes Mecànics

6

Sistemes Mecànics

6

Sistemes Digitals I

7,5

Electrònica digital I

7,5

Electrònica Analògica

7,5

Electrònica Analògica

7,5

Control Automàtic

9

Regulació Automàtica

9

Automatització Industrial

9

Automatització Industrial

9

Tecnologia Electrònica II

6

Tecnologia Electrònica II

6

Informàtica Industrial II

9

Informàtica Industrial II

9

Electrònica de Potència

7,5

Electrònica de Potència

7,5

Economia i Organització Industrial

6

Ad. d'Empreses i Organització de la Producció

6

Instrumentació Electrònica

9

Instrumentació Electrònica

9

Oficina Tècnica en Enginyeria Electrònica

6

Oficina Tècnica

6

Projecte Final de Carrera I

6

Projecte Final de Carrera

12

Projecte final de Carrera II
6

Circuits i sistemes Lineals I

3

Teoria de Circuits I

4.5

Laboratori de Tecnologia Electrònica i Teoria de Circuits

4,5

Laboratori de Tecnologia Electrònica i Teoria de Circuits

4,5

Introducció als Sistemes Digitals

6

Introducció als Sistemes Digitals

6

Màquines Elèctriques

6

Màquines Elèctriques

6

Informàtica Industrial I

4,5

Informàtica Industrial I

4,5

Sistemes Digitals II

6

Electrònica Digital II

6

Mètodes Numèrics

4,5

Mètodes Numèrics

4,5

Anglès

6

Anglès

6

Pràctiques en la Indústria

6-9-12

Pràctiques en la Indústria

6-9-12

OBSERVACIONS:

 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

CURS
2002-03
CURS
2003-04
CURS
2004-05
CURS
2005-06
CURS
2006-07
CURS
2007-08
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen

1r. curs Extingit

---
---
---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria
2n. curs Examen
2n. curs Extingit
---
---
3r. curs Docència 3r. curs Docència
3r. curs Tutoria
3r. curs Examen
3r. curs Extingit
---

OBSERVACIONS
ALUMNES:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrá finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.
OBSERVACIONS PROFESSORS:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.