Enginyeria Tècnica Industrial,
Especialitat en Electricitat

Taula d'Adaptacions (del pla 1993 al 2002)

TAULA D'ADAPTACIONS
ASSIGNATURES PLA 1993
CRÈDITS
ASSIGNATURES PLA 2002
CRÈDITS

Càlcul

9

Càlcul

9

Àlgebra

4,5

Àlgebra

4,5

Principis de Física

9

Fonaments Físics de l'Enginyeria

9

Dibuix Tècnic

6

Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador

6

Introducció a la Informàtica

6

Fonaments d'Informàtica

6

Estadística Aplicada

6

Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

6

Electrometria

3

Electrometria

4,5

Teoria de Circuits

9

Circuits

9

Tecnologia de Materials Electrotècnics

3

Materials Elèctrics i Magnètics

4.5

Mecànica Tècnica

6

Teoria de Mecanismes i Estructures

6

Màquines Elèctriques I

9

Màquines Elèctriques I

9

Càlcul de Màquines Elèctriques

6

Càlcul de Màquines Elèctriques

6

Centrals Elèctriques I

6

Centrals Elèctriques I

6

Instal·lacions Elèctriques I

4,5

Instal·lacions Elèctriques I

4,5

Regulació Automàtica

6

Regulació Automàtica

6

Electrònica Industrial I

9

Electrònica Industrial I

9

Màquines Elèctriques II

9

Màquines Elèctriques II

9

Centrals Elèctriques II

6

Centrals Elèctriques II

6

Instal·lacions Elèctriques II

4,5

Instal·lacions Elèctriques II

4,5

Economia i Organització Industrial

6

Ad. d'Empreses i Organització de la Producció

6

Transport d'Energia Elèctrica

9

Transport d'Energia Elèctrica

9

Oficina Tècnica en Enginyeria Elèctrica

6

Oficina Tècnica

6

Projecte Final de Carrera I

6

Projecte Final de Carrera

12

Projecte Final de Carrera II
6

Dibuix Industrial

6

Dibuix Industrial

6

Electrònica Industrial II

6

Electrònica Industrial II

6

Control de Màquines Elèctriques

7,5

Control de Màquines Elèctriques

7,5

Mètodes Numèrics

4,5

Mètodes Numèrics

4,5

Anglès

6

Anglès

6

Pràctiques en la Indústria

6-9-12

Pràctiques en la Indústria

6-9-12

Gestió d'Empreses

4,5

Gestió d'Empreses

4,5

Cogeneración

4,5

Cogeneración

4,5

Topografia i Obra Civil

6

Topografia i Obra Civil

6

Complements de Matemàtiques

6

Complements de Matemàtiques

6

Ampliación de Instalaciones Eléctricas

4,5

Ampliación de Instalaciones Eléctricas

4,5

Sistemes Automàtics

4,5

Sistemes Automàtics

4,5

Manteniment Industrial

4,5

Manteniment Industrial

4,5

Tecnologia Nuclear

4,5

Tecnologia Nuclear

4,5

Luminotècnia

4,5

Luminotècnia

4,5

Seguretat i Legalització Elèctrica

3

Seguretat i Legalització Elèctrica

4,5

OBSERVACIONS:

 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

CURS
2002-03
CURS
2003-04
CURS
2004-05
CURS
2005-06
CURS
2006-07
CURS
2007-08
1r. curs Tutoria 1r. curs Examen

1r. curs Extingit

---
---
---
2n. curs Docència 2n. curs Tutoria
2n. curs Examen
2n. curs Extingit
---
---
3r. curs Docència 3r. curs Docència
3r. curs Tutoria
3r. curs Examen
3r. curs Extingit
---

OBSERVACIONS
ALUMNES:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrá finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2002), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2002-03.
OBSERVACIONS PROFESSORS:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.