Llicenciatura en
Antropologia Social i Cultural

Taula d'Adaptacions (del pla 1993 al 2001)

TAULA D'ADAPTACIONS
ASSIGNATURES PLA 1993
CRÈDITS
ASSIGNATURES PLA 2001
CRÈDITS

Alimentació i Cultura

6

Alimentació i Cultura

6

Antropologia Aplicada a la Salut

o

Antropologia Psicològica: Etnopsiquiatria

66

Antropologia Psicològica i Psiquiatria Cultural

6

Antropologia de la Marginació Social

6

Marginació i Exclusió Social

6

Antropologia de la Medicina

6

Antropologia de la Medicina

6

Antropologia Filosòfica

6

Antropologia Filosòfica

6

Antropologia Industrial

6

Cultures d'Empresa

6

Antropologia Política

6

Antropologia Política

6

Antropologia Simbòlica

6

Teoria del Símbol

6

Antropologia Urbana

6

Antropologia Urbana

6

Arxivística

6

Mètodes i Tècniques d'Investigació Històrica

9

Comunicació i Cultura

6

Comunicació i Cultura

6

Dissenys d'Investigació en Antropologia Social

6

Tècniques II: Dissenys d'Investigació

6

Ecologia i Desenvolupament

6

Desenvolupament Regional i Local

6

Economia i Canvi Social

6

Treball, Economia i Societat

6

Etnicitat i Relacions Interculturals

6

Estat, Ciutadania i Multiculturalisme

6

Etnologia dels Pobles d'Espanya

6

Etnologia Regional I

6

Etnologia Regional

6

Etnologia Regional II

4,5

Etnopoètica

6

Etnopoètica

6

Filosofia Social Contemporània

6

Teoria Social II

6

Filosofia Social: Precursors actuals

6

Teoria Social I

6

Geografia Humana Aplicada II: Assentaments Humans

6

Geografia Humana Aplicada II: Ciutat i Planificació Urbana

6

Geografia Humana: Població

6

Geografia Humana i Demografia

6

Història de l'Antropologia

6

Història de l'Antropologia

6

Introducció a l'Estadística

6

Estadística Aplicada a les Ciències Socials

6

Lectura de...

6

Clàssics de les Cièncias Socials

6

Metodologia de la Ciència

6

Metodologia de les Cièncias Socials

6

Organització Social

6

Conflicte i Violència

6

Parentiu i Reproducció Social

6

Parentiu, Família i Modernitat

6

Patrimoni Etnològic i Museografia

6

Patrimoni Etnològic i Nova Museologia

6

Religió i Visió del Món

6

Religió i Visió del Món

6

Sexe i Gènere en la societat

6

Sexe, Gènere i Amor

6

Tècniques Qualitatives d'Investigació

6

Tècniques I: Tècniques Qualitatives d'Investigació

6

Teoria i Mètodes de l'Antropologia

6

Teoria i Mètodes en Antropologia Social

6

OBSERVACIONS:

 • Les assignatures superades al pla 1993 que no són objecte d'adaptació poden ser reconegudes com a crèdits de lliure elecció.

Calendari d'Extinció (Pla 1993)

CURS
2001-02
CURS
2002-03
CURS
2003-04
CURS
2004-05
CURS
2005-06
1r. curs Tutoria

1r. curs Examen

1r. curs Extingit
---
---
2n. curs Docència
2n. curs Tutoria
2n. curs Examen
2n. curs Extingit
---

OBSERVACIONS
ALUMNES:

 • Després que les assignatures corresponents a un curs hagin passat per les fases de Tutoria i Examen, en el curs acadèmic immediatament següent l'estudiant pot demanar autorització per poder gaudir de dues convocatòries extraordinàries d'examen dins d'aquell mateix curs.
  Si amb aquestes convocatòries no supera les assignatures, no podrà finalitzar la carrera per aquest pla d'estudis.
 • En el cas d'assignatures compartides amb el pla nou (2001), el centre pot oferir Docència alternativa durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
 • En les assignatures amb Tutoria o Docència alternativa, l'estudiant pagarà l'import íntegre del preu del crèdit.
  En les assignatures amb dret sols a Examen, l'estudiant pagarà el 25% del preu del crèdit.
 • Els alumnes que no puguin finalitzar els estudis en aquest pla, poden demanar adaptació al nou pla d'estudis implantat el curs 2001-02.
OBSERVACIONS PROFESSORS/ES:
 • En les assignatures del curs que correspon "Tutoria" al professor que tingui assignada la docència li correspondrà una càrrega lectiva del 20% dels crèdits de l'assignatura.
 • En les assignatures del curs que correspon "Examen" al professor que tingui assignada l'activitat no li suposarà cap repercussió en la càrrega docent.
 • En el cas que hagin assignatures en procés d'extinció, que també formin part del nou pla d'estudis (una referència pot ser la Taula d'Adaptació), el Centre pot oferir Docència Alternativa, proposant que es comparteixin els dos plans, durant els cursos en què estigui vigent la tutoria o l'examen.
  La càrrega lectiva al professor li contarà una sola vegada, vinculada a l'assignatura del pla nou.