Llicenciatura en Medicina

Prerequisits

PREREQUISITS

Per poder passar al segon cicle, s'han de complir els dos requisits següents:

  • NOTA: aquests prerequisits de cicle no afecten a l'assignatura de segon cicle "Malalties Infeccioses", i per tant pot matricular-la qualsevol alumne/a.
1. Tenir superades les assignatures troncals seqüents: Anatomia de l'Aparell Locomotor
Aparell Circulatori
Aparell Respiratori
Aparell Digestiu
Aparell Locomotor
Sistema Nerviós
Sistema Excretor
Sistema Endocrí
Sistema Immunològic
Sistema Reproductor
Sang i Òrgans Hematopoiètics
Òrgans dels Sentits
Pell i Annexes Cutanis
Integració i Adaptació de l'Organisme Humà al Medi Ambient
Història de la Medicina i Documentació Mèdica
Bioestadística
Física Mèdica
Biologia Cel·lular
Bioquímica i Biologia Molecular
Citologia i Histologia Humana
Anatomia Humana
Fisiologia Humana
2. De la resta d'assignatures troncals de 1r cicle: s'han de tenir superats 58.5 crèdits. Per tant, únicament es poden tenir pendents de superar 13.5 crèdits. Psicologia Mèdica
7.5
Epidemiologia General
4.5
Patologia General
15
Anatomia Patològica
12
Farmacologia General
10.5
Microbiologia i Parasitologia Generals
9
Radiologia i Medicina Física
10.5
Microbiologia Clínica
3
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
Neurobiologia II Neurobiologia I
Patologia Molecular II Patologia Molecular I