Diplomatura en Fisioteràpia

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
Fisioteràpia II Fisioteràpia I
Fisioteràpia III Fisioteràpia II
Patologia Medicoquirúrgica II Patologia Medicoquirúrgica I