Llicenciatura en Geografia (2001)

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
Geografia Física Aplicada I. Geomorfologia i Biogeografia Geografia Física I. Geomorfologia
Geografia Física. Biogeografia
Geografia Física Aplicada II. Climatologia i Hidrogeografia Geografia Física II. Climatologia
Geografia Humana Aplicada I. Geodemografia Geografia Humana I: Població
Geografia Humana Aplicada II. Ciutat i Planificació Urbana Geografia Urbana
Introducció als Sistemes d'Informació Geogràfica Cartografia I. Cartografia General
Cartografia II. Cartografia Temàtica