Diplomatura en Treball Social

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
Practicum d'Investigació Aplicada Mètodes i Tècniques d'Investigació Social

Metodologia de la Intervenció en Treball Social

Fonaments del Treball Social