Diplomatura en Infermeria

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Practicum Medicoquirúrgic II

Practicum Medicoquirúrgic I