Enginyeria Tècnica Industrial: Química Industrial

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
  • Projecte Final de Carrera I
  • Projecte Final de Carrera II
Oficina Tècnica en Enginyeria Química
Control de Processos
Química Industrial
Fonaments d'Enginyeria Química
Disseny de Reactors Químics
Laboratori d'Enginyeria Química