Enginyeria Tècnica Industrial,
Especialitat en Electrònica Industrial (2002)


Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Projecte Fi de Carrera

Instrumentació Electrònica

Informàtica Industrial II

Electrònica de Potència
Control Automàtic
Automatització Industrial
Oficina Tècnica en Enginyeria Electrònica