Enginyeria Tècnica Industrial,
Especialitat en Electricitat (2002)

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...

Projecte Fi de Carrera

Oficina Tècnica en Enginyeria Elèctrica

Màquines Elèctriques I

Màquines Elèctriques II
Càlcul de Màquines Elèctriques
Control de Màquines Elèctriques
Transport d'Energia Elèctrica
Instal·lacions Elèctriques I
Instal·lacions Elèctriques II