Enginyeria en Automàtica i Electrònica Industrial

Prerequisits

PREREQUISITS
Per poder superar l'/les assignatura/es ...
S'ha/n d'haver superat prèviament ...
Projecte Final de Carrera Enginyeria de Control I
Accionaments Mecànics
Sistemes Electrònics Digitals
Modelat i Simulació de Sistemes Dinàmics
Enginyeria de Control II
Accionaments Elèctrics
Sistemes Informàtics en Temps Real
Optimització i Control Òptim
Sistemes Electrònics Industrials
Sistemes de Percepció
Control i Programació de Robots
Sistemes de Producció Integrats
Gestió de Projectes
Instrumentació Industrial