SOL.LICITUD D’AJUTS PER A PROJECTES ESTUDIANTILS.

CURS 2003-2004

Col.lectiu organitzador .................................................................................................

Estudiant responsable ………………………………………………………………………..

Ensenyament …………………………………………… NIF ………………………………

Adreça de contacte …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………............

Telèfon ……………………. Correu electrònic ……………………………………............

Núm. compte bancari ……………………………………………………………….............

 

Nota important: Tal i com consta en les bases de la convocatòria, en cas que el col.lectiu organitzador sigui un grup d’estudiants no registrat com a tal, cal adjuntar la fotocòpia del DNI d’almenys tres estudiants.

 

Projecte a realitzar …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

Objectiu que es pretén assolir ……………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………….…

Col.lectiu a qui va adreçat ………………………………………………………………….

Periode de realitzaci󅅅………………………………………………………............

Cost total (adjuntar annex) ............................................................................………..

Necessitats d’infrastructura …………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………….…

Altres dades d’interès ……………………………………………………………………….

Nota important: Cal que tingueu en compte que heu d’adjuntar una descripció detallada i el pressupost total desglossat de l’activitat a realitzar.

 

Marqueu amb una X si la vostra activitat té alguna d’aquestes característiques.

  • Cofinançament (obtenció de diners mitjançant altres vies)
  • Continuitat (activitat que es realitza, com a mínim, per tercer any consecutiu)
  • Activitat innovadora (que no s’hagi realitzat a la nostra universitat)

 

OFICINA DE L’ESTUDIANT (OFES)

Av. Andorra, s/n 43001 Tarragona

Telf. 977 240 253 Fax. 977 237 755

Correu electrònic: ofes@alumne.urv.es