I CONVOCATÒRIA D’AJUTS ECONÒMICS ALS ESTUDIANTS PER A LA REALITZACIÓ D’ACTIVITATS CULTURALS PER AL CURS 2003-2004

El Consell d’Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili, en data 9 d’octubre de 2002, aprova les bases que hauran de regir la concessió d’ajuts econòmics als estudiants per a la realització d’activitats culturals.

Aquesta convocatòria d’ajuts té com a objectiu donar suport a les activitats culturals organitzades pels estudiants de la URV.

A la present convocatòria es podran acollir les activitats realitzades al curs acadèmic 2002-2003

Per poder sol·licitar aquests ajuts cal ser:

  1. Una associació, un col·lectiu o un grup d’estudiants inscrits en el registre de la URV.
  2. Un grup d’un mínim de tres estudiants de la URV.

Queden excloses d’aquesta convocatòria les activitats següents:

1. Activitats organitzatives internes de les associacions o grups sol·licitants.

2. Activitats que estiguin relacionades amb el currículum acadèmic i/o activitats incloses dins el pla docent de l’ensenyament.

3. Activitats realitzades per grups externs a la universitat.

4. Viatges o dietes d’alumnes.

5. Activitats amb ànim de lucre final.

6. Adquisició de materials, equips o altres elements d’infrastructura.

7. Les associacions, col·lectius o grup d’estudiants de la URV que no han justificat l’ajut econòmic concedit en l’anterior convocatòria del curs 2002-2003.

 

Els col·lectius sol·licitants hauran de presentar per cada activitat proposada:

1. Imprès de sol·licitud apropiadament complimentat (incloent les dades bancàries).

2. Pressupost complet de l’activitat, especificant, si és el cas, altres vies de finançament.

3. Una descripció més detallada del projecte de l’activitat que es presenta per obtenir l’ajut.

4. Fotocòpia del DNI de tres sol·licitants, en el cas d’allò especificat a la Base II.2, o fotocòpia del DNI del representant de l’associació, en el cas d’allò especificat en la base II.1.

La concessió de l’ajut comporta l'acceptació de les següents obligacions:

  1. Destinar la quantitat assignada a aquelles activitats per a les quals els ha estat concedida.
  2. Fer constar el suport del Consell d’Estudiants de la URV en la publicitat de l’activitat.
  3. Un cop portat a terme el projecte, cal :

3.1. Presentar una memòria de l’activitat realitzada en un termini màxim d’un mes des de la data de realització de l’activitat. Aquesta memòria es presentarà a l’Oficina de l’Estudiant (OFES). La memòria haurà d’anar acompanyada d’un exemplar en el cas de revistes; tríptics i cartells en el cas de conferències, etc.

3.2. Presentar factures justificatives de la despesa realitzada, equivalents a l’import total de l’ajut. Les factures corresponents hauran d’anar a nom de l’associació organitzadora o dels organitzadors de l’activitat.

4. En cas de que el projecte no es dugui a terme, s’haurà de tornar a la URV la quantitat atorgada, abans de la següent convocatòria.

1. Els estudiants o entitats que compleixin els requisits i vulguin sol·licitar un ajut caldrà que recullin l'imprès normalitzat a l’Oficina de l’Estudiant o al BACU del seu centre.

2. El lloc i termini de presentació de sol·licituds de subvenció a activitats estudiantils serà a l’Oficina de l’Estudiant (Av. Andorra s/n) fins el proper dia 24 d'octubre de 2003, o al Servei de la Comunitat Universitària (edifici del Rectorat, c/ de l’escorxador s/n) fins el 27 d'octubre de 2003 abans de les 13.30h.

1. El Consell d’Estudiants avaluarà les sol·licituds i atorgarà unes determinades quantitats als projectes seleccionats en funció del fons de què es disposi.

2. Entre altres, es valoraran positivament els següents elements: la difusió a tota la comunitat universitària (interès general de l’activitat), l’existència d’altres vies de finançament, la continuïtat i la consolidació d’activitats ja realitzades i el contingut innovador de l’activitat.

 

1. Un cop seleccionats els projectes i assignades de quantitats corresponents, es farà pública la resolució del Consell d’estudiants a l’Oficina de l’Estudiant i alhora es notificarà individualment a cada col·lectiu sol·licitant.

2. El pagament es farà per transferència bancària.

3. Contra l’acord del Consell d’Estudiants es podrà recorre en el termini de 10 dies mitjançant una instància presentada a l’Oficina de l’Estudiant dirigida al vicerector/a de la Comunitat Universitària.

És competència del Consell d’Estudiants l’aclariment de qualsevol dubte en la interpretació d’aquestes bases.

OFICINA DE L’ESTUDIANT (OFES)

Av. Andorra, s/n 43001 Tarragona

Tel. 977 240 253 Fax. 977 237 755

Correu electrònic: ofes@alumne.urv.es