Associacionisme i participació

SI ETS ESTUDIANT UNIVERSITARI CAL QUE PARTICIPIS

Estudiar a la Universitat no només és un procés d'aprenentatge acadèmic, sinó que la teva estada a la Universitat també t'ofereix la possibilitat de participar en el seu govern a través de la representació dels/de les teus/teves companys/es en els òrgans de govern, la realització d'activitats culturals, el treball en equip participant en associacions i agrupacions d'estudiants...

A continuació t'informarem de les principals possibilitats de participació de les que disposes:

Participació dels estudiants en el govern de la Universitat

Associacions d'Estudiants

Ajuts econòmics per a les activitat culturals dels estudiants

PARTICIPACIÓ DELS ESTUDIANTS EN EL GOVERN DE LA UNIVERSITAT

Òrgans de govern

La Constitució espanyola reconeix el dret a l'autonomia universitària. Aquesta autonomia significa, entre d'altres coses, el dret a l'autogovern, és a dir, a escollir i participar en els propis òrgans de govern de la Universitat. Així, per exemple, la màxima autoritat de la Universitat, el rector, és escollit per sufragi universal per tots els membres de la comunitat universitària, és a dir; entre tot l'estudiantat, el professorat i el personal d'administració i serveis. Per tant, com a alumne/a de la URV podràs participar en l'elecció del rector.

Com a alumne/a de la Universitat, a més d'aquest dret al sufragi actiu (ésser elector, poder votar en l'elecció de determinats càrrecs com el rector), també podràs exercir el sufragi passiu, és a dir, presentar-te i, si s'escau, resultar escollit per a formar part dels diferents òrgans de govern de la Universitat.

Aquests òrgans, que anomenem col.legiats perquè estan formats per un col.lectiu de persones, prenen decisions molt importants sobre la vida universitària. Aquestes decisions t'afectaran directament com a estudiant de la URV.

Com a conseqüència de l'aprovació de la Llei Orgànica d'Universitats, la LOU, en l'actualitat la URV es troba en el procés d'elaboració dels nous Estatuts per tal d'adaptar-se a aquesta norma i a la nova Llei d'Universitats de Catalunya recentment aprovada. Així doncs, la regulació actual és provisional mentre no s'aprovin els nous Estatus. Els Estatuts són la màxima norma que regula el funcionament intern de la Universitat, la composició i les funcions dels Òrgans de Govern i determina l'estructura orgànica de la Universitat.

Actualment trobem els següents òrgans de govern:

ÒRGANS COL.LEGIATS ÒRGANS UNIPERSONALS
Claustre: És el màxim òrgan representatitu de la Universitat. Aprova els Estatus

El Rector és la màxima autoritat, nomena els seu equip de govern format per Vicerectors/es, Secretàri/aria General i Delegats/des del Rector.
La vicerectora de la Comunitat Universitària és la persona de l'equip de govern amb competències sobre l'àmbit estudiants.

Consell de Govern: És l'òrgan ordinari de govern de la Universitat  
Consell Social: És l'òrgan de participació de la societat en la Universitat, està format per persones alienes a la Comunitat Universitària i també per persones que representen al Consell de Govern  

En tots els òrgans col.legiats hi ha representació dels estudiants.

Tornar

ÒRGANS DE LES DIFERENTS UNITATS

La Universitat Rovira i Virgili s'estructura en Centres, Facultats, Escoles Tècniques Superiors i Escoles Universitàries, que agrupen els diferents ensenyaments que s'hi cursen i són els encarregats de la gestió i de l'organització dels ensenyaments universitaris destinats a l'obtenció de títols acadèmics.

Cadascún d'aquests centres té també òrgans de govern unipersonals i col.legiats en els quals hi ha representació dels estudiants del centre.

ÒRGANS COL.LEGIATS ÒRGANS UNIPERSONALS
Junta de Centre: És l'òrgan de representació i govern ordinari del centre, en ell participen professors, alumnes i personal d'administració i serveis Degà/na, Director/a del Centre: Exerceix la direcció, coordinació i representació del Centre. Designa un equip de persones (Vicedegans/es, secretaris/àries, sotsdirectors/es) per a què col.laborin en les tasques de direcció del centre

Dins de la URV també trobem els Departaments (organismes que agrupen al professorat de vàries àrees de coneixement, és a dir, en funció de la seva especialitat acadèmica). Aquestes unitats tenen competències sobretot en relació a la docència i la recerca. També trobem uns òrgans de govern propis d'aquestes unitats i en els quals hi participen els/les alumnes:

ÒRGANS COL.LEGIATS ÒRGANS UNIPERSONALS
Consell de Departament: És el seu òrgan de govern i està format pel professorat del Departament, representants dels estudiants i personal d'administració i serveis. Director/a de Departament: Exerceix la direcció, coordinació i representació del departament, proposa el nomenament del Secretari/ària del Departament

Periòdicament, cada dos anys, se celebren eleccions per escollir els representants dels estudiants en aquests òrgans. En aquestes eleccions pots participar com a elector, presentant la teva candidatura per formar part d'aquests òrgans, i també escollir aquells dels teus companys/es que creguis més idonis per a ésser els teus representants.

Tornar

Tornar al començament

ASSOCIACIONS D'ESTUDIANTS

Normativa d'Associacions i de Grups d'Estudiants de la URV

Programa de Foment i Suport de les Associacions i Grups

Els estudiants de la URV poden organitzar-se per tal de promoure els seus interessos en associacions o agrupacions d'estudiants. La universitat disposa d'un registre amb les associacions que actualment estan creades a la nostra universitat. Cadascuna d'aquestes associacions ha elaborat els seus Estatuts en els quals es regula el seu funcionament, la seva forma de govern, etc.

Si ho creus convenient, tú, amb altres companys/es, pots organitzar la teva pròpia associació i promoure aquells interessos que creguis que cal potenciar.

Actualment les Associacions inscrites a la URV són les següents:

1. Universitaris per Europa

2. Ecomar

3. Associació d'Estudiants de la Universitat Rovira i Virgili

4. Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut

5. Associació d'Estudiants Progressistes-Associació Catalana d'Estudiants

6. Tuna d'Enginyeria Tècnica Industrial de la URV de Tarragona

7. Associació d'ex-alumnes de Dret

8. Associació Cultural EL RODRIGóN LITERARIO

9. Medicus Mundi Catalunya-Reus

10. Col.lectiu Peti Ki Peti

11. Associació de Músics de Tarragona-URV

12. GEOTARRACO. Estudiants i Geògrafs de Tarragona

13. Tuna Universitària de Lletres de Tarragona

14. Associació d'Estudiants de Química Unununium

15. Associació d'Estudiants de la Facultat d'Econòmiques de Reus

 

Tornar al començament

AJUTS ECONÒMICS A LES ACTIVITATS CULTURALS DELS ESTUDIANTS

A la nostra universitat els/les estudiants que tenen inquietuds per organitzar activitats que repercuteixen en la seva formació cultural i que pretenen extendre-la a tota la comunitat universitària tenen el suport de la URV. El Consell d'Estudiants, a través de l'OFES, convoca cada curs acadèmic, ajuts econòmics per a la realització d'activitats culturals dels estudiats.

Què entenem per activitats culturals? Et preguntaràs, doncs aquí hi ha cabuda per tot allò que amplia els horitzons de la teva formació com a persona, des de concursos a publicacions de revistres, des de cicles de cinema o de conferències a jornades sobre temes diversos que poden interessar als/a les estudiants, des de la filmació de reportatges a l'adquisició de còmics, revistes i llibres per crear seccions específiques a les biblioteques universitàries, a més de tallers, visites i exposicions.

Estàs interessat/da? Tens un grup de companys/es que pensen necessari realitzar alguna activitat que a bon segur interessarà a la comunitat universitària i suposa un increment en la vostra formació? .

Tornar al començament