QUINA INFORMACIÓ TROBARÉ ?

TITULACIONS / ESTUDIS

Ensenyaments implantats a la URV

Relació d'ensenyaments amb indicació de la titulació de sortida, i el centre on s'imparteixen.
Des d'aquí mateix podràs accedir a la pàgina web del centre, i a altra informació sobre accés i sortides professionals.

Plans d'Estudis

De cadascun dels ensenyaments oficials i propis implantats, trobaràs la següent informació: estructura, contingut, prerequisits, taula d'adaptació, calendari d'extinció i accés a segons cicles.

Els títols oficials i homologats corresponen als estudis de caràcter oficial i amb validesa a tot l'Estat espanyol.
Els títols propis corresponen a estudis no reglats, conduents a una titulació no oficial, reconeguda únicament per la URV. No faculten per accedir al 2on i 3er cicle d'estudis universitaris oficials.

ADMISSIÓ A LA URV

Correspondències entre vies d'accés i els estudis universitaris

Trobaràs informació sobre l'accés als estudis universitaris des de les diferents modalitats de batxillerat, opcions de COU, cicles formatius de grau superior i branques de FP de 2on grau.

Preinscripció

Hi trobaràs un resum del procediment, les dates més significatives del procés i podràs consultar les notes de tall del darrer curs en els ensenyaments de la URV.
També informem als alumnes admesos sobre diverses qüestions que són del seu interès.

Correspondència entre Cicles Formatius de Graus Superiors i estudis universitaris de la URV

En el cas que s'hagin establert correspondències, figura la denominació dels CFGS i els estudis de la URV, concretant les assignatures que l'estudiant té reconegudes.
Per altra banda, li facilitem informació general sobre aquest procés.

Accés a estudis realitzats a l'estranger

Esquema de les accions a realitzar per a la convalidació d'estudis secundaris, universitaris, i per a l'homologació del títol.
Procediment detallat de cadascuna de les accions.

Accés a segons cicles

Quadre informatiu que indica des de cada titulació/estudis de 1r cicle implantats a la URV les titulacions a les quals es pot accedir. Conté informació addicional sobre complements de formació, continguts formatius i mecanismes de substitució, si s'escau.
Quadre informatiu que indica des de quines titulacions/estudis es pot accedir als ensenyaments de 2n cicle implantats a la URV. Conté informació addicional sobre cada Normativa d'Accés.

ORDENACIÓ ACADÈMICA

Calendari Acadèmic

Esquema amb les dates d'inici del curs acadèmic i els períodes lectius (per quadrimestre) i no lectius.
Conté també els períodes d'examen de cadascun dels quadrimestres, convocatòria ordinària i extraordinària.

Oferta de crèdits de lliure elecció

Esquema de les diferents possibilitats per les quals pot obtenir-los, tant a través de l'oferta d'assignatures de lliure elecció (curriculars i extracurriculars), com pel reconeixement de crèdits (activitats, cursos, etc).
Partint de cada possibilitat, accediràs cada curs acadèmic a l'oferta concreta d'assignatures, així com a les taules d'equivalència de reconeixement (idiomes, esport) i l'oferta d'activitats.

Pla d'Ordenació Acadèmica (assignatures activades, programes, horaris, aulari, professor)

Per a cada ensenyament i pla d'estudis, podràs accedir a la relació d'assignatures que estan actives per a matrícula en un determinat curs acadèmic. Les assignatures troncals i obligatòries d'universitat les trobaràs ordenades per curs: primer curs, segon curs... i període d'impartició: primer o segon quadrimestre, anuals. Les assignatures optatives al final, per cicle i període d'impartició.

Des d'aquí podràs enllaçar amb el Centre i conèixer el programa de les assignatures.

Partint de la relació d'assignatures activades per a un determinat ensenyament/pla d'estudis, podràs marcar aquelles de les quals t'interessa conèixer l'horari, i obtenir aquesta informació, així com el lloc d'impartició. Trobaràs també el professor que la imparteix.
Si vols fer una simulació de matrícula, i comprovar que no hi ha solapaments entre les assignatures escollides, al final hi ha l'opció d'obtenir un quadre per període, des d'on detectar-ho.

Docència del professorat

Et permet conèixer les assignatures que imparteixen els professors de la URV. Pots accedir directament posant el nom del professor que t'interessa, o obtenir-ho a través del llistat complet de professorat, ordenat alfabèticament, després de seleccionar el centre.

Al mateix temps, accediràs a l'horari i aulari de les assignatures que imparteix cadascun d'ells, i a l'opció d'obtenir un quadre de la seva docència per cada quadrimestre.

GESTIÓ ACADÈMICA I ADMINISTRATIVA

Consulta d'expedient acadèmic

A través del login i password personal, tindràs accés al teu expedient acadèmic, on veuràs reflectit per a cada curs acadèmic en què t'has matriculat el resultat de les convocatòries d'examen de les assignatures matriculades.

Al final hi veuràs un quadre que, per les diferents tipologies, t'informarà dels crèdits superats en relació als que has d'aconseguir per a obtenir el títol. També inclou el nombre de crèdits matriculats aquell curs.

Des d'aqui mateix podràs accedir a les teves dades personals, al resum de les assignatures que tens matriculades el curs actual i el professor que les imparteix, així com al quadre horari.

Consulta correu electrònic

Accediràs a una pàgina on trobaràs la Normativa d'ús, podràs consultar adreces i també modificar la teva clau d'accés. Amb el codi d'accés podràs accedir a la teva bústia, on rebràs correus institucionals i, si vols, també els personals. És interessant que hi entris sovint.

Calendari de procediments administratius

T'informarà, partint d'un esquema mensual, dels períodes en què estan oberts els terminis per a realitzar diferents tràmits administratius.

Tràmits administratius i models de sol·licituds

Per a cada tipus de tràmit administratiu que hagis de portar a terme a la universitat, d'acord amb les normatives establertes, trobaràs d'una manera esquemàtica el procediment a seguir i el model de sol·licitud.

INFORMACIÓ DE MATRÍCULA

Calendari de Matrícula

T'informem dels períodes oficials de matrícula, d'acord amb la normativa establerta.

Automatrícula Internet

Excepte els alumnes de nou accés (1r cicle, 2n cicle), els estudiants podeu matricular-vos a través d'Internet, fora de les instal·lacions de la URV, sempre que el vostre ordinador tingui els requeriments tècnics necessaris.

Des d'aquest punt obtindràs tota la informació necessària per fer-ho autònomament.

Beques i Ajuts

D'una manera resumida, t'informem dels requeriments necessaris per poder obtenir les diferents beques que es convoquen, tant a nivell estatal, com de la Universitat Rovira i Virgili.
També hi trobaràs les convocatòries, els models de sol·licitud i l'estat de la tramitació.

Informació Acadèmica i Econòmica

Hi ha els punts de les normatives que t'afecten que es consideren més significatius.
Coneixeràs també els diferents preus públics, tant de matrícula (preu per crèdit i experimentalitat), com el de les taxes (certificacions, expedició de títol, etc).
Si t'interessa fer una simulació del que suposaria l'import de la teva matrícula, trobaràs l'opció de fer-ho.

NORMATIVES

Normativa de matrícula

A través dels apartats de l'índex, d'una manera directa podràs accedir íntegrament a tots els aspectes relacionats amb el procés de matrícula, regulats per la Universitat.
Aquest document, junt a la Normativa Acadèmica, és la base sobre la que, en diferents formats que has trobat en aquesta web, hem sintetitzat els aspectes més interessants per facilitar-te la mobilitat en el món de l'administració i la gestió.

Normativa acadèmica

A través dels apartats de l'índex, d'una manera directa podràs accedir íntegrament a tots els aspectes relacionats amb la regulació dels plans d'estudis i els procediments acadèmics.

Normativa de pràctiques

A través dels apartats de l'índex, d'una manera directa podràs accedir íntegrament a tots els aspectes relacionats amb la regulació de la teva estada en pràctiques a empreses o institucions, tant les curriculars com les extracurriculars.

Normativa de beques de col·laboració

A través dels apartats de l'índex, d'una manera directa podràs accedir, íntegrament, a tots els aspectes relacionats amb la regulació de la teva participació com a becari de col·laboració de la URV.

ALTRES INFORMACIONS D'INTERÉS

Cursos preparatoris per a alumnes de nou accés

Trobaràs informació sobre els cursos que cada any organitza l'ICE sobre diverses matèries per reforçar o adquirir coneixements que ben segur et resultaran d'interès en l'inici de la teva etapa universitària. A més, si els superes, obtindràs reconeixement de crèdits.

Universitat d'Estiu URV

Podràs conèixer els cursos que cada any organitza la URV dins de la Universitat d'Estiu. La superació dels cursos et representarà el reconeixement de crèdits; afecta també als alumnes que els han cursat a l'estiu de l'any que s'incorporen a la URV.

Borsa de Treball

S'ofereix servei als estudiants donant-los informació de les ofertes de treball, notícies i webs d'interès, orientació professional, etc.
També les empreses obtenen el procediment per poder presentar les ofertes a la URV, dirigides als nostres estudiants.

Habitatge

Des d'aquest punt podem ajudar-te a trobar habitatge, tant si vols estar a la Residència Universitària, com si ets estudiant en procés de mobilitat, o et cal un pis per viure. Hi ha altres possibilitats: compartir pis amb companys, habitació dins d'una família, o el programa Viure i Conviure adreçat a compartir vivenda amb una persona gran.

Assegurança Escolar Obligatòria

De manera esquemàtica, t'expliquem les prestacions que tens, on pots anar si necessites aquests serveis i el procediment a seguir.

Assegurança Voluntària

T'informem de manera resumida dels serveis que pots obtenir si en el moment de matricular-te inclou's la quota de l'Assegurança Voluntària.

URV Solidària

Enllaçaràs amb la pàgina que s'ha preparat per donar a conèixer els projectes, activitats i campanyes de cooperació en les quals la Universitat participa o organitza.
Així mateix, trobaràs informació documental i enllaços que poden ser del teu interès.

Oficina de l'Esport

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat l'Oficina per donar a conèixer les activitats que pots seguir. Si en el moment de la matrícula no et vas fer soci, trobaràs quin és el procediment per fer-ho ara.

Adreces i Telèfons

Trobaràs aquestes dades, referents a les unitats de la URV, amb qui pots tenir més contacte.

PARTICIPACIÓ, REPRESENTACIÓ I ASSOCIACIONISME

Participació dels estudiants en el govern de la URV

T'informaràs dels òrgans de govern de la URV en els quals pots participar com alumne universitari, tant exercint d'elector, com presentant-te per poder formar part d'aquests òrgans.

Representació

Enllaçaràs amb la pàgina del Consell d'Estudiants, on trobaràs informació d'aquest òrgan de participació, coordinació i decisió dels estudiants. També coneixeràs la composició i funcions de l'oficina de l'Estudiant (OFES), òrgan tècnic d'assessorament per a la comunitat universitària.

Associacionisme

Hi ha dades sobre les actuals associacions d'estudiants de la URV, i et dóna indicacions de com es poden organitzar i promoure noves associacions.

SERVEIS DE SUPORT / COMPLEMENTARIS

Becari d'Atenció a la Comunitat Universitària (BACU)

Dins de les beques de col·laboració amb la Universitat, la del BACU és la que t'ha de servir de referència per obtenir informació general de la Universitat.

T'indiquem en cada Centre les dades del becari de contacte.

Servei de Biblioteca

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat el Servei de Biblioteca per donar a conèixer els serveis que ofereix i ajudar-te a trobar la informació que puguis necessitar sobre aquest àmbit.

Mobilitat Universitària i Internacional

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat l'Oficina de Relacions Internacionals per donar a conèixer les possibilitats que tenen els alumnes de moure's per diferents espais, al mateix temps que estudien a la URV.

Servei Lingüístic

Enllaçaràs amb la pàgina que ha preparat el Servei per donar a conèixer les activitats que realitzen, des de diferents assessoraments, a l'organització de cursos de formació, i activitats al voltant de la promoció del català.

Servei de Gestió de Recerca

Si vols conèixer les línies essencials de la política científica de la URV, i les convocatòries que s'obren per a estudiants i personal de la URV, sobre recerca i investigació, trobaràs l'enllaç.

VOLS FER ALGUN SUGGERIMENT O COMENTARI PER MILLORAR LA INFORMACIÓ?

Si després de connectar-te, consideres que cal millorar la informació que has trobat, no dubtis en fer-nos arribar els teus suggeriments o comentaris.
En la manera que sigui possible, els incorporarem i ben segur que seran d'utilitat per a altres companys.