ASSEGURANÇA ESCOLAR OBLIGATÒRIA

Característiques de la pòlissa:
Període de cobertura:
A nivell general compren des del 15 de setembre al 14 del mateix mes de l'any següent.
Beneficiaris:
Amb caràcter obligatori, són beneficiaris de l'assegurança escolar tots els alumnes menors de 28 anys.
Els estudiants queden automàticament assegurats quan formalitzen la matrícula, atès que se'ls hi incorpora la quota anual corresponent ( 1'12 €).
Protecció i prestacions:

L'assegurança escolar protegeix els assegurats en les següents situacions:

a) Accident escolar, comprèn:

 • Assistència mèdica i farmacèutica, fins que l’estudiant pugui incorporar-se als estudis, amb un màxim d’un any. Inclou, segons el cas, internament en un sanatori i intervenció quirúrgica.
 • Indemnitzacions econòmiques, segons el barem, en cas d’incapacitat.
 • Subministrament i renovació d’aparells de pròtesi i d’ortopèdia
Prestacions econòmiques, requisits i imports

Depenen de les conseqüències de l’accident per a l’estudiant assegurat. Si ha sofert:
  1. Incapacitat permanent i absoluta per als estudis, l’assegurança li abonarà una indemnització d’entre 150,25 i 601,01 euros.
  2. Gran invalidesa per als estudis, li correspondrà una pensió vitalícia de 144,24 euros anuals
  3. En cas de mort, l’assegurança abonarà als familiars les indemnitzacions següents:
 • 30,05 euros en concepte de despeses d’enterrament i 120,20 euros si l’accident s’ha produït en un lloc diferent al del domicili familiar.
 • 300,51 euros en concepte de capital a determinats familiars que econòmicament depenguin de l’estudiant assegurat: esposa, fills o ascendents directes més grans de 65 anys o incapacitats per a qualsevol mena de treball, o germans menors o incapacitats, per aquest ordre de preferència.
b) Cirurgia general establerta per a cervell i medul·la, pulmó i aparell circulatori, aparell digestiu, aparell genitourinari, tocoginecologia, otorinolaringologia, oftalmologia i aparell locomotor. Comprèn:
 • Despeses de diagnòstic.
 • Assistència mèdica: elecció de metge i centre.
 • Assistència farmacèutica.
 • Despeses de quiròfan.
 • Permanència en clínica: tots els serveis.
 • Pròtesi de substitució, no les ortopèdiques.

c) Neuropsiquiatria, comprèn:

   c.1 En cas d’internament:
 • Assistència mèdica.
 • Assistència farmacèutica.
 • Tractament especial (electroxoc, insulina, etc).
 • Allotjament i manutenció en sanatoris adequats.
   c.2 En cas de tractament postsanatorial:
 • Honoraris mèdics, segons tarifes.
 • 70% de les despeses de medicació.

Durada

 • Un any com a màxim. Es pot continuar en tractament sis mesos més en règim d’ambulatori.
 • Graciablement pot estendre’s aquesta prestació per un any més d’internament i sis mesos d’ambulatori, o bé un any de règim d’ambulatori, si abans no hi ha hagut internament.
d) Tuberculosi pulmonar i òssia, comprèn:

   d.1 En cas d’internament

 • Assistència mèdica: elecció d’especialista i centre.
 • Assistència farmacèutica.
 • Hospitalització en sanatori especialitzat (màxim tres anys).
 • Cirurgia toràcica.
   d.2 En cas que no sigui necessari l’internament
 • Assistència mèdica total.
 • Assistència farmacèutica en un 70%.
 • Durada màxima: 3 anys.

e) Tocologia, comprèn:

 • La possibilitat d’elecció d’especialista i el centre en què el pacient desitja ser atès.
 • Assistència mèdica i quirúrgica, incloent-hi les visites al tocòleg prèvies al part.
 • Assistència farmacèutica.
 • Estada en centre hospitalari: assistència completa.

f) Infortuni familiar

Aquesta prestació té com a objectiu assegurar l’estudiant quan la situació econòmica de la seva família li impedeixi la continuïtat dels estudis ja començats (queden exclosos els estudiants estrangers), i que pot haver estat ocasionada per:

 • Mort del cap de família, amb les conseqüències econòmiques esmentades anteriorment.
 • Ruïna o fallida familiar (en cap cas s’entendrà com a tal la insuficiència permanent de recursos econòmics per pagar els estudis)

  Prestacions econòmiques, requisits i imports

  Pensió anual durant el nombre d’anys que resten al beneficiari per finalitzar la seva carrera, sense repetir curs (fins als 28 anys).

  1. La quantia de la pensió serà de 86,55 euros anuals (103,85, 112,51 i 129,82 euros/any si es tracta ’estudiants membres de famílies nombroses de les categories 1a, 2a o d’honor, respectivament).
  2. Anualment es comprovarà si l’estudiant reuneix els requisits per mantenir el dret a la pensió.
  3. En els supòsits de ruïna o fallida familiar, per percebre-la és necessari que hagi transcorregut com a mínim un any des que l’estudiant es va matricular.

Aquestes pensions es faran efectives des del primer dia del mes següent en què es va produir el fet. Són compatibles amb qualsevol altra beca escolar.

Sol·licitud

Abans que transcorri un any des que es va produir el fet.
Si se sol·licita passat aquest termini, es concedirà a partir del primer dia del mes següent en què es va presentar la documentació en qualsevol oficina de l’INSS.

g) Altres prestacions

Amb caràcter graciable, tenint en compte situacions econòmiques i circumstàncies especials, l’assegurança escolar pot oferir assistència i tractament de fisioteràpia i cobaltoteràpia.

Institucions sanitàries concertades

Els centres concertats són:

Hospital de Sant Pau i Santa Tecla
Rambla Vella, 14. Tarragona
977 259 900
Hospital Universitari Sant Joan de Reus
C/ Sant Joan, s/n. Reus
977 310 300
Hospital Comarcal de Mora d'Ebre
C/ Benet Messeguer, s/n. Mora d'Ebre
977 401 863
Centre Mèdic Quirúrgic Reus, S.A. C/ Gaudí, 26. Reus
977 316 301
Reddis Unio Mutua C/ Roser, 107. Reus
977 127 832
C/ Joan Baptiste La Salle, 5. Tortosa
977 449 044
Clínica Psiquiàtrica Bellavista

C/ Rovira Roure, 116. (Ctra. de Huesca). Lleida
973 231 698

Els centres col·laboradors són:
Pius Hospital de Valls
Plaça Sant Francesc, s/n. Valls
977 613 000
Hospital Universitari de Tarragona Joan XXIII
C/ Doctor Mallafré Guasch, 4. Tarragona
977 295 800
Hospital Verge de la Cinta de Tortosa
C/ Esplanetes, 44. Tortosa.
977 519 100

Observacions:

Si un estudiant vol escollir un altre centre hospitalari i facultatiu, haurà de fer-se càrrec de la diferència entre les despeses que pogués existir entre els preus concertats i el cost del tractament anirien a càrrec de l'interessat.

 

Procediment per sol·licitar les prestacions
Qui: L'estudiant matriculat, menor de 28 anys.
On:

A la secretaria del centre on està matriculat.

Com:

- Adreçant-se a la secretaria, la qual li facilitarà els documents::

 1. SE1 (sol·licitud de prestació d'assegurança escolar).
 2. SE2 (certificat mèdic de baixa). Pot ser substituït per l'informe del servei d'urgències mèdiques.
Baixar els formularis des del Ministeri de Treball i Seguretat Social.

- Una vegada emplenats i segellats per la secretaria, l'estudiant ha de dirigir-se a la Direcció Provincial de l'INSS, Departament Assegurança Escolar, Av. Roma, 7, 43005 Tarragona. Tlf. 900166565.

A més dels impresos anteriors ha de presentar:

· El DNI en vigor (o passaport en el cas d'estrangers).
· El resguard de matrícula.
· Altres documents específics de cada situació (certificat mèdic de baixa, informe d'accident, certificat de funció del cap de família, etc).