PREINSCRIPCIÓ

Informació general

Les persones que volen accedir al 1r curs d'uns estudis universitaris de qualsevol de les 7 universitats públiques de Catalunya, inclosos els centres adscrits i la Universitat de Vic, i que reuneixen els requisits exigits per la legislació vigent, han de fer la preinscripció universitària 2005.

La preinscripció universitària es pot formalitzar per a estudis de només 1r cicle, estudis de 1r i 2n cicle, títols homologats i títols propis de les universitats esmentades.

Aquesta preinscripció és compatible amb altres sol·licituds a universitats privades, a distància o d'altres districtes universtiraris, tot i que l'alumne només pot matricular-se en un sol centre, excepte aquells que tenen concedida la simultaneïtat d'estudis. Llevat d'aquests supòsits, no es pot fer més d'una preinscripció en la mateixa convocatòria. En el cas de dues o més inscripcions, es produirà automàticament l'anul·lació de totes elles.

La sol·licitud de preinscripció universitària s'ha de formalitzar per Internet a l'adreça http://accesnet.gencat.net.

Termini de la convocatòria de preinscripció de juny: del 25 de maig al 8 de juliol.

Instruccions per a la formalització de la sol·licitud:
  1. Introduir el DNI (amb lletra) i, els alumnes que tinguin la contrasenya, introduir a continuació la contrasenya o número de preinscripció
  2. Emplenar tots els camps de la sol·licitud
  3. Un cop emplenada, s'accepta i, si és correcta, es grava a l'aplicació informàtica (ha de sortir la data i l'hora de gravació). En aquest moment, els alumnes que no tenien contrasenya, se'ls en facilitarà una
  4. Imprimir una còpia per a l'interessat

La preinscripció només serà vàlida quan l'Oficina d'Orientació per a l'Accés a la Universitat (OOAU) rebi la documentació adient en el termini establert.

És important que l'alumnat recordi la seva contrasenya o número d'imprès. Per a qualsevol altra gestió (modificacions, consulta de l'assignació, etcètera) serà necessari introduir-la.

Els alumnes que prevegin que al final del termini establert no estaran en possessió de la documentació requerida, han de fer la preinscripció en el termini ordinari i sol·licitar un termini addicional per presentar la documentació.

Especificacions dels diferents punts de menú principal:

Per a més informació o per a qualsevol consulta o aclariment, podeu posar-vos en contacte amb la delegació de preinscripció de Tarragona, telèfon 977 559 512.

Informació sobre l'assignació de places

La notificació de l'assignació de plaça de totes les convocatòries es farà a través d'internet, a l'adreça http://accesnet.gencat.net, a l'apartat "Resultat de l'assignació de places".