RELACIONS LABORALS

Relacions Laborals són uns estudis que permeten desenvolupar una activitat professional en l'àmbit de la prestació i organització del treball per compte propi o aliè, tant en empreses com en institucions privades o públiques.

El diplomat o diplomada en Relacions Laborals és l’expert coneixedor de les múltiples facetes que envolten les relacions laborals en una societat com l'actual, de continus canvis en la gestió del treball.

La formació que proporcionen els estudis de Relacions Laborals es dirigeix a aconseguir per a la societat uns autèntics tècnics experts en matèria social i laboral, coneixedors de les diferents tècniques d'organitzar el treball i de gestionar la mà d'obra a les empreses i institucions de la forma més beneficiosa i rendible.

Tipus
diplomatura (1r cicle)
Durada mínima
3 anys
Títol
Diplomat/da en Relacions Laborals (homologat)
Crèdits 183 (141 obligatoris, 22,5 optatius, 19,5 lliure elecció)
Notes i vies d’accés
PAU 2003: 5,00
CFGS/FP2: 5,00
Més grans de 25 anys: 5, 00
Amb titulacions universitàries finalitzades: 1,00 (mitjana ponderada de 0 a 4 punts)
PAU / batxillerat LOGSE:
 • Humanitats
 • Ciències Socials
 • Arts
 • Cientificotècnica
 • Ciències de la Salut
COU:
 1. Cientificotecnològica
 2. Biosanitària
 3. Ciències Socials
 4. Humanisticolingüística

Cicles Formatius de Grau Superior i Formació Professional

Proves d'Accés als estudis universitaris per als més grans de 25 anys: Cientifico-Tècnica i Ciències de la Salut, Humanitats i Ciències Socials

Accés als segons cicles

Una vegada obtinguda la diplomatura en Relacions Laborals, es pot accedir als segons cicles següents:

 • Amb complements de formació: Ciències del Treball, Estudis Alemanys, Arqueologia, Comunicació Audiovisual, Documentació, Història i Ciències de la Música, Humanitats, Lingüística, Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques, Teoria de la Literatura i Literatura Comparada, Traducció i Interpretació, Estudis d'Àsia Oriental.

 

EL NOSTRE ESTUDI Places de nou ingrés: 125
Horari: matí i tarda
índex
Contactar amb la Facultat de Ciències Juridiques
índex
Pla d'Estudis

La Facultat de Ciències Jurídiques de la URV proporciona a l'alumnat una formació adequada amb les bases teòriques i en les tècniques de l’organització del treball, de la gestió de personal, i de l’ordenació jurídica del treball i de la Seguretat Social. Així, el pla d’estudis inclou els tres grups de coneixements necessaris per formar especialistes en relacions laborals: el jurídic, el sociolaboral i l’econòmic, amb l’objectiu que l'alt grau d'especialització que adquireixen els nostres diplomats els faciliti la integració en els equips o grups de direcció de personal de les empreses.

Per conèixer el món de les relacions laborals d’una manera exhaustiva i competent, la Facultat de Ciències Jurídiques proposa un pla d’estudis en què es conjuguen els coneixements jurídics (què diuen les normes sobre com ha de prestar-se el treball, quins són els drets i les obligacions de treballadors i empresaris, etc.), els corresponents a les relacions laborals en una empresa (com s'ordenen i com es poden organitzar per al benefici de treballadors i empreses) i els que incideixen en els aspectes econòmics de l'ús del factor treball en l'empresa (economia i comptabilitat, etc.).

Al mateix temps, és bo assenyalar que la pràctica totalitat de les assignatures troncals i obligatòries que s'imparteixen en aquests estudis té un important contingut pràctic. Precisament, pel caràcter eminentment pràctic d'aquesta diplomatura, es posen en marxa contínuament estratègies didàctiques destinades a fomentar una participació més activa i una major responsabilitat de l'alumnat en el seu propi aprenentatge, així com el desenvolupament d'habilitats pròpies d'aquest tipus de formació acadèmica.

Els nostres alumnes

Els nostres alumnes són gent compromesa amb el món sociolaboral, gent interessada en les relacions treballador-empresa i que volen participar en la regulació i aplicació d’aquestes relacions per tal d’aconseguir un món més just.

Són crítics i responsables, conscients que cal reciclar-se i que moltes vegades hauran de buscar informació, dades i respostes que no tenen, però que saben trobar.

Sortides professionals

Amb caràcter general, els diplomats en Relacions Laborals són professionals que poden no només assessorar sinó també gestionar directament (planificació, organització i control) tots el temes relacionats amb la prestació de serveis laborals, per a empreses, entitats (tant privades com públiques), institucions, sindicats i particulars. La sortida més coneguda per a un diplomat en Relacions Laborals és l'exercici lliure de la professió de graduat social, la qual cosa té, al seu torn, dos vessants que actuen conjuntament o separadament.

El primer és l'assessorament extern a empreses en matèria laboral i de Seguretat Social. Això significa que poden informar-les i aconsellar-les sobre com organitzar les seves relacions laborals (des del tipus de contracte més aconsellable i beneficiós per a elles fins a l'organització de l'horari de treball, la formalització de contractes laborals, fins i tot les cartes d'acomiadament, així com la gestió de les obligacions laborals de les empreses en matèria de Seguretat Social: afiliació, altes, baixes, cotització, prestacions, etc.).

El segon dels vessants és la possibilitat que els diplomats col·legiats actuïn en judicis representant els interessos de les empreses que assessoren i de les quals gestionen els assumptes laborals. Al mateix temps, aquesta actuació d'assessorament, gestió i representació dels interessos laborals no només és possible amb relació als subjectes empresarials, sinó que també els graduats socials poden portar la gestió i representació dels interessos laborals dels treballadors enfront dels empresaris.

L’assessorament es pot fer a: sindicats, associacions empresarials, mútues d'accidents de treball o malalties professionals, empreses, centres, institucions i organismes públics, com centres d'ensenyament, de gestió de serveis, entitats gestores de la Seguretat Social, etc. , administracions públiques, com ara ajuntaments, diputacions, conselleries, etc., ONG, petites i mitjanes empreses, etc.

Però al costat d'aquest perfil professional, els diplomats en Relacions Laborals compten amb un ampli ventall de sortides professionals, entre les quals destaquen les següents:

 • Departaments de personal o de recursos humans d'empreses o institucions públiques.
 • Accés a determinats cossos de les administracions públiques (controladors laborals), gestió de l'Administració civil de l'Estat, gestió de la hisenda pública, gestió de l'ocupació a l'Institut Estatal d'Ocupació, estadístics tècnics diplomats, cos especial d'institucions penitenciàries, inspectors de qualitat del servei de defensa contra el frau, etc.
 • Experts en matèria de salut i Seguretat Social o com a integrants dels serveis de prevenció a les empreses, aconsellant com organitzar la prestació de serveis laborals als centres de treball per tal d'evitar accidents o malalties professionals.

En conseqüència, pot afirmar-se que els diplomats en Relacions Laborals gaudeixen d'un alt nivell d'inserció professional en finalitzar els estudis, sobretot afavorit per la possibilitat oferta pel pla d'estudis d'aquesta titulació de realitzar, en la fase final de la formació acadèmica, unes quantes hores de pràctiques en empreses i institucions. Aquest contacte pràctic amb el mercat de treball propicia, en un alt percentatge, l'accés a un lloc en aquella empresa o institució quan l'alumne acaba els estudis.